Den 24.-26. novem­ber arran­ge­rer Ungdom­mens Røde Kors en weekend­lejr for sygdoms­ramte børn i alde­ren 6-12 år og tilby­der en hånd­fuld plad­ser til børn med OCD.
De reste­rende plad­ser vil blive tilbudt børn med ADHD, angst og lignende.
Weeken­dens program samt lidt prak­tisk infor­ma­tion om stedet og hvad det kræves, for at man kan deltage, kan ses her.

Send tilmel­ding eller spørgs­mål til lejr­le­derne:
Joan Lykke Poul­sen: joanlykke88@gmail.com 20767191
Sofie Nordby Larsen: sofie_muz@hotmail.com 25613952

Pind­strup Cente­ret & Fami­li­e­Net afhol­der i samar­bejde med OCD-fore­nin­gen en tema­dag for fami­lier med OCD-ramte børn den 28. okto­ber.

Kurset lægger vægt på at omsætte teori til prak­sis:
• Foræl­drene får viden om og konkrete værk­tø­jer til at gøre modstand mod tvangs­symp­to­merne og holde fast i det ”normale” i samvæ­ret med barnet/den unge med OCD
• Der bliver givet konkrete værk­tø­jer til at holde fast i et ”ressour­ce­per­spek­tiv” på barnet/den unge

For yder­li­gere infor­ma­tion og tilmel­ding, klik på dette link.

Efter en lille pause star­ter unge­grup­pen i Køben­havn op igen. Grup­pen er et møde­sted for dig, der er ung og OCD-ramt eller har mistanke om, at du har OCD. Her har du mulig­hed for at møde andre unge, som også har OCD inde på livet og få en snak under frie, hygge­lige og afslap­pede forhold. Du er meget velkom­men til at tage en ven eller veninde med.

Vi mødes den første tors­dag i hver måned kl.19.00 i fore­nin­gens loka­ler i Julius Bloms Gade 17, kld. 2200 Køben­havn N. Første gang er tors­dag den 3. august. Det kræver ingen tilmel­ding at deltage – du møder bare op. Hvis du har spørgs­mål og gerne vil høre nærmere om grup­pen, kan du kontakte Allan Peter­sen på tlf. 2811 7744. Vi glæder os til at se dig.