Julie, der har star­tet OCD-fore­nin­gens unge­linje op, har skre­vet en lille bog, som hun har kaldt “Kampen for mit liv”. Bogen er hendes person­lige beret­ning om, hvor­dan hun kæmpede sig ud af sin OCD og inde­hol­der gode råd og opmun­tring til andre unge i samme situ­a­tion som Julie. I sene­ste OCD-nyt brin­ger vi 1. kapi­tel af bogen, som er skre­vet, da Julie var 14 år. Ved at klikke på følgende link, kan du læse hele beret­nin­gen: “Kampen for mit liv”

Illus: Kristoffer Ager

Selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte

Vi star­ter snarest en ny selv­hjælps­gruppe op i Aarhus og invi­te­rer hermed perso­ner, som er inter­es­se­rede i at deltage, til at kontakte os. Selv­hjælps­grup­pen er for dig som har OCD, og som har lyst til at tale med andre OCD-ramte og dele de tanker, følel­ser og proble­mer som følger med.

Møde­tids­punk­tet er hver anden tirs­dag kl. 19-21, og møde­rne vil finde sted i Café ODA på Tegl­værks­gade i Aarhus C. Hvis du er inter­es­se­ret i at komme i en selvhjælpsgruppe,kan du kontakte os på mailen: ocdgruppeaarhus@gmail.com, så vi sammen kan finde ud af, om en selv­hjælps­gruppe er det rette for dig.

Med venlig hilsen
Rie og Chri­stina

Selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte unge

Er du i alde­ren 16-25 år og OCD-ramt, og ønsker du at udveksle dine erfa­rin­ger, tanker og følel­ser med andre unge i Aarhus? I løbet af okto­ber vil der blive opret­tet en selv­hjælps­gruppe for dig. Grup­pen mødes onsdage i ulige uger fra kl. 19 til 21.30.

Tilmel­ding fore­går på aarhusocdunge@gmail.com. Hvis du ønsker at deltage, må du meget gerne skrive kort om dig selv og din ople­velse med OCD, så vi sammen kan finde ud af om grup­pen er noget for dig.

Med venlig hilsen,
Caro­line og Kirstine

I den sene­ste tid har vi haft nogle proble­mer med indmel­del­ses­for­mu­la­ren her på hjem­mesi­den. De burde være løst nu, så hvis du for nylig har anvendt formu­la­ren, må du meget gerne melde dig ind igen – bare for at være sikker på, at vi ikke misser nogle nye medlem­mer:-) For at være på den helt sikre side, må du også gerne skrive en mail til kontakt@ocd-foreningen.dk og gøre opmærk­som på din indmel­delse.

Venlig hilsen,
Sekre­ta­ri­a­tet

Nu lance­rer vi vores nye webs­hop,  hvor du kan finde bøger om OCD, bestille vores infor­ma­tions­ma­te­ri­ale og støtte os med et gave­be­løb.

Du vil for eksem­pel kunne købe Per Straarup Sønder­gaards serie om OCD og angst, for medlem­mer af OCD-fore­nin­gen med en særlig medlem­s­ra­bat, og med tiden er det vores håb at kunne udvide med flere titler.

Webs­hop­pen finder du på shop.ocd-foreningen.dk.

Mandag den 6. marts blev den første udsen­delse i DR-doku­men­ta­ren “Børnene på psyk” sendt. Her følger man børn indlagt med forskel­lige diag­no­ser på Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­tri Odense. En af dem er Jess på 11 år, der lider af OCD. Klik her og læs mere om Jess og doku­men­ta­ren.