”Når jeg skal opere­res i hjer­tet, håber jeg, det er en hjer­te­spe­ci­a­list og ikke en knæspe­ci­a­list, der skal operere mig!” Af Tina Heide, medlem af OCD-fore­­nin­­gens besty­rel­sen Sådan lød opfor­drin­gen fra psyko­log og speci­a­list i OCD-behand­ling Malene Klindt Bohni til poli­ti­kerne i den panel­de­bat, der afslut­tede OCD-fore­­nin­­gens 20-års jubilæum­s­kon­fe­rence i Odense den 11. novem­ber. Meta­foren […]

Read More →

Per Hove Thom­sen, profes­sor i børne- og ungdoms­psy­ki­a­tri, præsen­te­rede det store nordi­ske studie Nord­LOTS (Nordic Long Term OCD Treat­ment Study Design) på OCD-fore­­nin­­gens 20-års jubilæum i Odense den 11. novem­ber. Studiet er det hidtil stør­ste af effek­ten af Kogni­tiv Adfærds­te­rapi for børn og unge med OCD. Per Hove Thom­sen kunne præsen­tere resul­ta­terne af opfølg­nin­gen et […]

Read More →

På OCD-fore­­nin­­gens 20-års jubilæum­s­kon­fe­rence præsen­te­rede psyko­log Malene Klindt Bohni et succes­fuldt behand­lings­pro­jekt udvik­let og gennem­ført af de to norske psyko­lo­ger Gert Kvale og Bjarne Hansen. Du kan se videoen her eller på OCD-fore­­nin­­gens YouTube-kanal. Her kan du også se en opta­gelse af Amalie Skri­ver med band, der optrå­dte til konfe­ren­cen.

Read More →

Så er de første videoer fra OCD-fore­­nin­­gens 20-års jubilæum­s­kon­fe­rence klar – og flere vil følge over de kommende dage. Vi brin­ger video­erne her på siden, og alle video­erne kan ses samlet på OCD-fore­­nin­­gens YouTube-kanal, som du finder her. Vi lægger ud med psyko­log og speci­a­list i OCD-behand­ling Malene Klindt Bohni, der i sit oplæg gennem­gik prin­cip­perne […]

Read More →

Lørdag den 11. novem­ber  løb OCD-fore­­nin­­gens jubilæum­s­kon­fe­rence af stab­len. I anled­ning af fore­nin­gens 20-års jubilæum havde vi invi­te­ret til en endags­kon­fe­rence på Syddansk Univer­si­tet i Odense. Førende eksper­ter inden­for OCD kom med spæn­dende, faglige oplæg – og en person­lig beret­ning om livet med OCD var med til at sætte det hele i perspek­tiv. Konfe­ren­cen slut­tede […]

Read More →