”Når jeg skal opereres i hjertet, håber jeg, det er en hjertespecialist og ikke en knæspecialist, der skal operere mig!”

Af Tina Heide, medlem af OCD-fore­nin­gens besty­rel­sen

Sådan lød opfor­drin­gen fra psyko­log og speci­a­list i OCD-behand­ling Malene Klindt Bohni til poli­ti­kerne i den panel­de­bat, der afslut­tede OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum­s­kon­fe­rence i Odense den 11. novem­ber. Meta­foren peger på det altover­skyg­gende problem for en OCD-ramt: At modtage den rette behand­ling af en behand­ler, der rent faktisk er speci­a­li­se­ret i OCD.

Alt for mange OCD-ramte ople­ver i dag at få behand­ling af en person, der ikke er speci­a­li­se­ret inden­for OCD. Dét er et kæmpe problem. Per Hove Thom­sen, forsker i OCD gennem mange år, mener, at vejen frem er uddan­nelse af pårø­rende, af samfun­det og af tera­pe­u­ter. En uddan­nelse af pårø­rende og samfun­det vil bidrage til en bedre forstå­else af OCD som sygdom, mens en uddan­nelse af tera­pe­u­ter, herun­der også psyki­a­tere, inklu­sive efter­føl­gende super­vi­sion, vil give flere OCD-speci­a­li­se­rede behand­lere. Sidst­nævnte er en abso­lut mangelvare. Dét er desværre også OCD-fore­nin­gens erfa­ring.

(mere…)

Per Hove Thom­sen, profes­sor i børne- og ungdoms­psy­ki­a­tri, præsen­te­rede det store nordi­ske studie Nord­LOTS (Nordic Long Term OCD Treat­ment Study Design) på OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum i Odense den 11. novem­ber. Studiet er det hidtil stør­ste af effek­ten af Kogni­tiv Adfærds­te­rapi for børn og unge med OCD.

Per Hove Thom­sen kunne præsen­tere resul­ta­terne af opfølg­nin­gen et år efter, at behand­lin­gen af de delta­gende OCD-ramte var afslut­tet – og der var godt nyt: Resul­ta­terne viste, at en målret­tet behand­ling med Kogni­tiv Adfærds­te­rapi giver en varig effekt for langt de fleste OCD-ramte børn og unge. Se Per Hove Thom­sens gennem­gang af resul­ta­terne i videoen neden­for. Læs også artik­len “Terapi til børn med OCD virker på langt sigt” på Videnskab.dk.

Så er de første videoer fra OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum­s­kon­fe­rence klar – og flere vil følge over de kommende dage. Vi brin­ger video­erne her på siden, og alle video­erne kan ses samlet på OCD-fore­nin­gens YouTube-kanal, som du finder her.

Vi lægger ud med psyko­log og speci­a­list i OCD-behand­ling Malene Klindt Bohni, der i sit oplæg gennem­gik prin­cip­perne for kogni­tiv adfærds­te­rapi, der er klart den mest effek­tive tera­pe­u­ti­ske behand­ling af OCD.

Malene Klindt Bohni gennem­gik også de behand­lings­mu­lig­he­der, der tilby­des OCD-ramte i Danmark, herun­der de udfor­drin­ger, der er med hensyn til at sikre, at OCD-ramte får den speci­a­li­se­rede behand­ling, som er afgø­rende for at få effekt af behand­lin­gen. Her pegede hun bl.a. på proble­met med, at privat­prak­ti­se­rede psyko­lo­ger og psyki­a­tere, som lægen kan give en henvis­ning til – dem med såkaldt yder­num­mer, hvor der gives økono­misk støtte til behand­lin­gen, dog kun for 18-38-årige – er gene­ra­li­ster, da der er et loft over, hvor mange eksem­pel­vis angst- og OCD-ramte, de må behandle om året.

OCD-behand­ling ER speci­a­list­be­hand­ling, så  OCD-ramte, der får en henvis­ning til en psyko­log eller psyki­a­ter med yder­num­mer risi­ke­rer at få en behand­ling, der ingen effekt har. OCD-ramte, der søger speci­a­list­be­hand­ling i privat regi uden henvis­ning, får den rette behand­ling, men får ingen økono­misk støtte til den. Det bør være muligt for speci­a­li­se­rede OCD-behand­lere at få yder­num­mer, var budska­bet.

Lørdag den 11. novem­ber  løb OCD-fore­nin­gens jubilæum­s­kon­fe­rence af stab­len. I anled­ning af fore­nin­gens 20-års
jubilæum havde vi invi­te­ret til en endags­kon­fe­rence på Syddansk Univer­si­tet i Odense. Førende eksper­ter
inden­for OCD kom med spæn­dende, faglige oplæg – og en person­lig beret­ning om livet med OCD var
med til at sætte det hele i perspek­tiv. Konfe­ren­cen slut­tede af med poli­ti­ske oplæg, efter­fulgt af en livlig panel­de­bat, hvor publi­kum kunne stille spørgs­mål.
Ende­lig var der en jubilæums­re­cep­tion for samar­bejds­part­nere, støt­ter samt venner af fore­nin­gen.
Vi vil gerne sende en stor og varm tak til alle jer, der mødte op og var med til at fejre dagen. Tusind,
tusind tak!