Har du lyst til at være frivil­lig i OCD fore­nin­gen og hjælpe os med forskel­luge akti­vi­te­ter, er du velkom­men til at kontakte os. Vi mang­ler blandt andet:

  • Frivil­lige, der vil stå for plan­læg­ning, annon­ce­ring og gennem­fø­relse af lokal­grup­pe­mø­der i Roskilde, Hille­rød, Næst­ved, Randers og Bornholm
  • Frivil­lige, der vil være ansvar­lige for fundra­i­sing inden for det offentlige.
  • Frivil­lige, der vil være ansvar­lige for fundra­i­sing inden for det private.
  • Frivil­lige, der vil være ansvar­lige for ansøg­ning af EU-midler.
  • Frivil­lige, der vil uddele informationsmateriale.
  • Frivil­lige, der vil stå for forskel­lige events.
  • Soci­al­rå­d­gi­ver, der vil bruge et par timer ugent­ligt på frivil­lig rådgivning.
  • Psykolog/psykologstuderende, der vil stå for selv­hjælps­grup­per i Køben­havn, Aarhus og Odense.
  • Jurist/jurastuderende, der vil bruge et par timer ugent­ligt på frivil­lig rådgivning.
  • OCD-ramte/på­rø­rende til vores telefonrådgivning.

Har det din inter­esse, så kontakt venligst OCD-fore­nin­gen gennem neden­stå­ende kontakt­form eller skriv til OCD-fore­nin­gen, Julius Bloms Gade 17, kld. tv., 2200 Køben­havn N, eller ring til tlf: 7020-3091. Har du spørgs­mål er du altid velkom­men til at kontakte en fra besty­rel­sen.