Støt OCD-foreningen økonomisk

Økono­mi­ske støtte kan være med til at styrke OCD-fore­nin­gens arbejde med at skabe støtte og netværk for OCD-ramte og deres pårø­rende, samt øge det poli­ti­ske arbejde for at skabe bedre forhold for OCD-ramte over hele landet.
Ethvert bidrag gør en forskel og vil blive modta­get med taknem­lig­hed. Du kan indbe­tale et beløb fra vores webs­hop ved et klikke på dette link.

Gave­be­løb kan også indsæt­tes på Reg. nr.: 1551 konto: 16634751 eller Giro: kort nr. 01 16634751 eller via Mobile­Pay på 42 14 95 77.

Husk at skrive dit CPR-nummer i besked­fel­tet, hvis du vil have fradrag (se mere neden­for).

Skattefradrag

Støt­ter du OCD-fore­nin­gen kan du trække dit gave­be­løb fra i skat. I 2008 kan der træk­kes op til 14.500 kr. fra i skat , dog er de første 500 kr. ikke fradrags­be­ret­ti­gede.
Det samlede støt­te­bi­drag kan omfatte flere fore­nin­ger og orga­ni­sa­tio­ner, men belø­bet til den enkelte fore­ning skal være på mindst 500 kr.

Hvis du har forplig­tet dig til at give en ydelse i form af et fast beløb hvert år eller en procen­tan­del af din indkomst i mini­mum ti år, kan du trække hele belø­bet fra. Du kan maksi­malt få fradrag for 15 procent af din person­lige indkomst med tillæg af posi­tiv kapi­ta­lind­komst. Posi­tiv kapi­ta­lind­komst opstår, når fx rente­ind­tæg­ter og visse gevin­ster på værdi­pa­pi­rer over­sti­ger dine renteud­gif­ter og tab på værdi­pa­pi­rer.

Nye regler om gaver og ydelser til velgørende foreninger i 2008

Fra indkom­stå­ret 2008 skal du ikke længere selvan­give gave­be­løb og ydel­ser, du har givet til velgø­rende foreninger.Det eneste du skal huske, er at oplyse dit navn og cpr- nummer til de fore­nin­ger du giver gaver og ydel­ser- så indbe­ret­ter fore­nin­gerne belø­bet til SKAT, og du får auto­ma­tisk fradrag, hvis du ønsker det.
Gaverne og ydel­serne vil da fremgå af din årsop­gø­relse fratruk­ket bund­fradra­get på 500 kr.

Betin­gel­serne for at gaver til fore­nin­gen kan fratræk­kes og fore­nin­gen vil kunne modtage
tilskud fra staten., er at OCD-fore­nin­gen også frem­over vil være godkendt efter lignings­lo­vens § 8a, der inde­bæ­rer at fore­nin­gen modta­ger gennem­snit­lig 100 gaver om året i en 3 årig peri­ode , man må max give 1 gave om måne­den i alt 12 om året og de skal være på mini­mum 50 kroner.

Samle­vende par kan hver fratrække efter §8a

Skulle du have spørgs­mål er du velkom­men til at kontakte
Edith Chri­sten­sen tlf. 8624 2519/ 2089 4169 edith@ocd-foreningen.dk

På forhånd tak.

OCD-fore­nin­gen takker mange gange for din støtte !!!