[ezcol_2third]

Den kendte hjer­ne­for­sker, læge og tv-vært, Peter Lund Madsen, har sagt ja tak til at være OCD-fore­nin­gens første ambassadør.

Peter Lund Madsen, Frede­riks­berg, har arbej­det på hospi­ta­ler både herhjemme og i USA siden sin medi­cin­ske doktor­grad fra Køben­havns Univer­si­tet i 1993, Han har forsket, leve­ret artik­ler til læge­fag­lige tids­skrif­ter og skre­vet forskel­lige kapit­ler i bøger om sit fag. Peter Lund Madsen koncen­tre­rer sig dog lige nu kun om formid­ling af stof om vores gåde­fulde hjerne, så hver­mand så at sige kan følge med. Senest de roste og popu­lære teater­fo­re­stil­lin­ger “Mr. Nice Guy” og “Enden er Nær” sammen med sin lidt krøl­lede bror, jour­na­list, forfat­ter og medi­estar Anders Lund Madsen.

“Jeg kender godt OCD-patien­ter fra mit arbejde på psyki­a­tri­ske afde­lin­ger, og jeg kan lide dem, for jeg har selv en rem af huden,” forkla­rer Peter Lund Madsen om sin baggrund for at blive ambassadør.

Det er blandt andet kontrol­hand­lin­ger og unødige bekym­rin­ger, der godt kan plage hjer­ne­for­ske­ren, indrøm­mer han. Han har også selv en række kontrol­ri­tu­a­ler omkring lukke og låse:

“Men det er ikke noget, jeg synes indskræn­ker mit liv.”

Desu­den har Peter Lund Madsen haft nogle tanker om at konstru­ere et bakte­ri­e­frit toiletsæde.

Forske­ren kan ikke give en fuld­stæn­dig forkla­ring på, hvad det er, som sker i hjer­nen på en OCD-patient:

“Hjer­ne­forsk­ning er gene­relt ikke kommet ret langt. Vi kan ikke sige, hvad der præcist sker i hjer­nen, når vi får en tanke. Kun at er der hos OCD-ramte er nogle ubalan­cer, der giver en angst, som ikke altid er afpas­set efter omstændighederne.”

Peter Lund Madsen vil på forskel­lige vis hjælpe OCD-fore­nin­gen med at sætte fokus på lidelsen.

OCD (Obses­sive Compulsive Disor­der) er en psyki­a­trisk lidelse med tilba­ge­ven­dende tvang­stan­ker og / eller tvangs­hand­lin­ger. OCD er ikke en sinds­syg­dom. OCD findes i alle svær­heds­gra­der, lige fra den helt milde med kun lejlig­heds­vis optræ­den til den svært inva­li­de­rende tilstand og behand­les oftest med en kombi­na­tion af såkaldte lykkepi­l­ler og kogni­tiv terapi

2-3% af befolk­nin­gen rammes af OCD, hvil­ket svarer til cirka 110.000-160.000 danskere.

Peter Lund Madsens hjem­meside: peterlundmadsen.dk

[/ezcol_2third]

[ezcol_1third_end]

[/ezcol_1third_end]