Lokalgrupper: Aarhus, Horsens, Randers, Viborg og Herning

 

Lokalgruppe Aarhus

Kontaktpersoner

Kontakt­per­son vedr. Børne-unge/­For­æl­dre­grup­pen:

Møder og andre aktiviteter

Se under kalen­der.

Vi holder møde den sidste tirs­dag i måne­den kl. 19.00.

Mødested

Sund­heds-og kultur­cen­te­ret Ankers­gade 21, 8000 Århus C

Bemærkning

Vi håber, at mange, både OCD-ramte og pårø­rende har lyst til at komme og deltage i møde­rne. Formå­let med møde­rne er dels, at vi alle får viden om OCD og behand­lings­mu­lig­he­derne og dels, at man træf­fer andre, der har OCD inde på livet, så man kan udveksle erfaringer.

Møde­rne afhol­des i en hygge­lig og afslap­pet atmos­fære. Der bliver serve­ret kaffe/te. Hold øje med nye tiltag eller ændrin­ger på denne side.

Mød op og få en snak med andre der kender til OCD, vi er både OCD-ramte og pårø­rende når vi mødes den sidste tors­dag i hver måned. Det bety­der meget at snakke med andre i samme situation.

Skulle du/I have forslag til arran­ge­men­ter, kunne vi vældig godt tænke os at vide om det. Gerne tilmel­ding v/ foredrag.

Hvor andet ikke er på program­met , vil der være mulig­hed for at se video­film om OCD. Alle er velkomne OCD-ramte og pårø­rende til en snak, udveks­ling af erfa­rin­ger og hygge­ligt samvær under frie former. Der er ingen taletvang, og du er sikret anonymitet.

Vi drøf­ter ofte indhol­det i forbin­delse med vores møde­af­te­ner og kunne vældig godt tænke os at vide, om du har nogle forslag til arran­ge­men­ter. I så fald må du meget gerne frem­komme med dem. Det kan du natur­lig­vis gøre ved at møde op, eller du kan sende en mail til denne adresse: edith@ocd-foreningen.dk.

En anden ting, vi har snak­ket om, er, at det ville være en god idè, hvis du opgi­ver din mail-adresse til os edith@ocd-foreningen.dk, da du så vil kunne få direkte besked om ændrin­ger og blive mindet om vores afte­nar­ran­ge­men­ter fored­rag og lign.

Selvhjælpsgruppe for unge med OCD

Er du mellem 18 og 25 år? Lider du af OCD? Savner du at tale med andre unge om de proble­mer, tanker og svære følel­ser som fylder i en hver­dag med OCD?

Hvis du kan svare til ”ja” til det oven­stå­ende, så er vores tilbud om en selv­hjælps­gruppe for unge med OCD mulig­vis noget for dig. Her mødes unge med OCD i et trygt forum, hvor de kan dele deres erfa­rin­ger med at være ung og have OCD med hinanden.

Hvis du er inter­es­se­ret i at høre nærmere om grup­pen og mulig­he­den for at være med, så skriv en mail til ocdgruppeaarhus@gmail.com, hvor du kort beskri­ver dig selv. Så finder vi sammen ud af, om en selv­hjælps­gruppe vil være det rette for dig.

Selvhjælpsgruppe for pårørende

Hvis du er pårø­rende til en person med OCD og har lyst til at mødes med andre pårø­rende i en samta­le­gruppe med fokus på de ople­vel­ser og udfor­drin­ger, der er forbun­det til at være pårø­rende, så ring og hør mere på tlf. 8624-2519 eller på mail via edith@ocd-foreningen.dk

Selvhjælpsgruppe for voksne

Vi er i øjeblik­ket ved at under­søge mulig­he­den for også at starte en selv­hjælps­gruppe for voksne med OCD. Hvis du kunne være inter­es­se­ret i at deltage i sådan en gruppe, så skriv en mail til ocdgruppeaarhus@gmail.com.

Adresse

Alle selv­hjælps­grup­perne vil foregå: Skova­ger­vej 2, indgang 76; 8240 Risskov. Her er gode parke­rings­mu­lig­he­der og busforbindelser.

Lokalgruppe Horsens

Kontaktpersoner

Møder og andre aktiviteter

Se under kalen­der.

Vi holder møde den 3. onsdag i måne­den kl. 19.00 – 21.00.

Mødested

Horsens Sund By, Åbou­le­var­den 52, 8700 Horsens

Lokalgruppe Randers

Møder og andre aktiviteter

Lokal­grup­pen holder pause indtil videre.

Mødetidspunkt

Kl. 19.00

Mødested

Randers Sund­heds­cen­ter, Thor­bakke, Biogr­af­gade 3
8900 Randers C, Lokale 2.22 på 2. sal

Lokalgruppe Herning

Kontaktperson

Møder og andre aktiviteter

Se under kalen­der.

Mødetidspunkt

Kl. 19.00 – 21.30

Mødested

Herning Frivil­lig Center, Fredens­gade 14

Lokalgruppe Viborg

Kontaktpersoner

Møder og andre aktiviteter

Se under kalen­der.

Mødetidspunkt

Kl. 18.00 – 21.00

Mødested

De frivil­li­ges Hus, Vester­bro­gade 1, 8800 Viborg