TV2 ØST bragte i går et rigtig fint indslag om de udfor­drin­ger, som corona­kri­sen har ført med sig for mange OCD-ramte. Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen “OCD-dren­gens tabu”, og Chri­stof­fer Winger, OCD-ramt og tele­fon­rå­d­gi­ver på OCD-fore­nin­gens unge­linje, medvir­ker i indslaget.

Se indsla­get og læs den ledsa­gende arti­kel her.

Read More →

Efter gårds­da­gens udmel­ding fra myndig­he­derne forlæn­ges restrik­tio­nerne til og med den 7. februar.

Det bety­der, at grup­pe­meø­der, som det ikke er muligt at afholde online, desværre fort­sat må afly­ses. Vi skal nok holde jer opda­te­ret, når der kommer nyt fra myndighederne.

Pas godt på jer selv derude!

På vegne af bestyrelsen!

Mange hils­ner

Nico­lai Skovsmose

Read More →

Efter myndig­he­der­nes sene­ste udmel­ding om det skær­pede forsam­lings­for­bud må der, fra i går d. 6. januar 2021, kun være samlet maksi­malt fem perso­ner i samme selskab i det offent­lige rum. Samti­dig er afstand­s­kra­vet igen hævet til mindst to meter indtil fore­lø­big d. 17. januar.

Det bety­der, at grup­pe­meø­der, som det ikke er muligt at afholde online, desværre må afly­ses indtil videre. Vi skal nok holde jer opda­te­ret, når der kommer nyt fra myndighederne.

Pas godt på jer selv derude!

På vegne af bestyrelsen

Mange hils­ner

Nico­lai Skovsmose

Read More →

DR har nu lagt en redi­ge­ret udgave af DR2-udsen­del­sen “DR2 på syre­trip med Peter Lund Madsen” ud på dr.dk og de øvrige plat­forme, hvor udsen­del­sen kan ses. I den redi­ge­rede udgave, som kan ses her, har man fjer­net de vild­le­dende udta­lel­ser om OCD-behand­ling, som OCD-fore­nin­gen havde gjort tilret­te­læg­gerne af udsen­del­sen opmærk­som på (læs OCD-fore­nin­gens kommen­ta­rer her). Læs DR’s berig­ti­gelse her. Tak til DR og tilret­te­læg­gerne for deres imøde­kom­men­hed over for vores indsigelser.

Besty­rel­sen
OCD-foreningen

Read More →