Selv­hjælps­gruppe

Ny selv­hjælps­gruppe i Køben­havn søger grup­pe­del­ta­gere. Er det dig? Er du over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen? Så kunne en selv­hjælps­gruppe være noget for dig. Vi opstar­ter en ny selv­hjælps­gruppe i okto­ber måned i Køben­havn. Og der er plads til flere. Grup­pen mødes hver anden onsdag fra kl. 19.00 – 21.00. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Og det hele fore­går i trygge rammer.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocd.gruppe.kbh@gmail.com.

Pårø­ren­de­gruppe
Ny pårø­ren­de­gruppe i Køben­havn søger grup­pe­del­ta­gere. Vi opstar­ter en ny pårø­ren­de­gruppe i Køben­havn, og der er plads til flere. Grup­pen mødes hver anden tirs­dag fra kl. 16.30-18.30. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Og det hele fore­går i trygge rammer.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocdforeningen.paaroerende.kbh@hotmail.com.

Psyko­log Malene Klindt Bohni er forfat­ter til en ny pjece fra OCD-fore­nin­gen om det at være pårø­rende til en OCD-ramt. Du kan hente pjecen ved at klikke på dette link.

Malene skri­ver i intro­duk­tio­nen:

“Når en person rammes af OCD, rammes de pårø­rende også – på den ene eller den anden måde. Det kan være hårdt at stå på side­linjen, når en, man holder af, er ramt af OCD. Afhæn­gigt af hvor­dan OCD-symp­to­merne viser sig, og hvor svære de er, kan de blive styrende for de pårø­ren­des liv også.

Denne pjece er skre­vet til alle pårø­rende til OCD-ramte. Foræl­dre, søskende, børn, kærester/ægtefæller, bedste­for­æl­dre, osv. Selv om rela­tio­nerne er forskel­lige, står man som pårø­rende ofte i nogle af de samme dilem­maer: Hvor­dan støt­ter og hjæl­per man bedst den OCD-ramte — uden samti­dig at vedli­ge­holde OCD-symp­to­merne?

Det er en svær balan­ce­gang. I denne pjece får du nogle gode råd til, hvad du som pårø­rende til en OCD-ramt kan gøre.”

Tirs­dag d. 13. novem­ber afhol­der OCD-fore­nin­gen temaaf­ten i Roskilde.

Person­lig beret­ning:
Carsten Stoe­mann Rasmus­sen: OCD-ramt og forfat­ter til bogen OCD-dren­gens tabu, fortæl­ler sin person­lige histo­rie: ”OCD´en havde siden 6-årsal­de­ren styret og ødelagt mit liv i en grad, så jeg til sidst kollap­sede.

Tvang­stan­ker så mørke og bizarre, at jeg selv syntes, jeg fortjente at dø, var resul­ta­tet af en ulige kamp for at under­trykke og skjule sygdom­men.
”Jeg er 42 år i dag. Selvom jeg først fik den rette hjælp som 36-årige er mit liv godt nu. OCD kan faktisk behand­les, – også selvom du er hårdt ramt. Det har jeg selv erfa­ret.”

(mere…)

Tors­dag d. 1. novem­ber afhol­der OCD-fore­nin­gen temaaf­ten i Saks­kø­bing.


Hvor­dan kan jeg som pårø­rende bedst støtte den OCD-ramte?

Malene Klindt Bohni: Har arbej­det mange år i en speci­a­li­se­ret OCD-afde­ling i psyki­a­trien, er nu privat­prak­ti­se­rende psyko­log i Århus og medfor­fat­ter til flere bøger om OCD. Hun vil holde et oplæg med udgangs­punkt i oven­stå­ende spørgs­mål. Det er ofte ekstremt hårdt at lide af OCD. Og det er også rigtigt svært at være pårø­rende. Kom og hør hendes spæn­dende og meget brug­bare oplæg.

(mere…)

Der er to spæn­dende dobbel­tar­ran­ge­men­ter i henholds­vis Aalborg og Vejle i septem­ber og okto­ber. Ved begge arran­ge­men­ter vil der være indlæg fra Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen OCD-dren­gens tabu, og Malene Klindt Bohni, psyko­log og speci­a­list i behand­ling af OCD. Læs mere om de to oplægs­hol­dere neden­for.

(mere…)