DR har nu lagt en redi­ge­ret udgave af DR2-udsen­del­sen “DR2 på syre­trip med Peter Lund Madsen” ud på dr.dk og de øvrige plat­forme, hvor udsen­del­sen kan ses. I den redi­ge­rede udgave, som kan ses her, har man fjer­net de vild­le­dende udta­lel­ser om OCD-behand­ling, som OCD-fore­nin­gen havde gjort tilret­te­læg­gerne af udsen­del­sen opmærk­som på (læs OCD-fore­nin­gens kommen­ta­rer her). Læs DR’s berig­ti­gelse her. Tak til DR og tilret­te­læg­gerne for deres imøde­kom­men­hed over for vores indsigelser.

Besty­rel­sen
OCD-foreningen

Read More →

DR2 viste lørdag d. 14. novem­ber og igen her i dag kl. 18 udsen­del­sen “DR2 på syre­trip med Peter Lund Madsen”. En spæn­dende udsen­delse om psyke­de­li­ske stof­fer til mulig behand­ling af forskel­lige lidel­ser, herun­der OCD. Emnet er rigtig inter­es­sant, og vi har rent faktisk en arti­kel, der netop hand­ler om det, i næste nummer af vores medlems­blad OCD-nyt, der er et tema­num­mer om nye og poten­ti­elt lovende behand­lings­me­to­der. I OCD-fore­nin­gen er vi natur­lig­vis kun inter­es­se­ret i, at der til stadig­hed forskes i nye og bedre behand­lings­me­to­der – så vidt så godt!

Desværre inde­hol­der udsen­del­sen nogle udta­lel­ser om de aktu­elle mulig­he­der for behand­ling af OCD, som er temme­lig vild­le­dende. Vi har været i dialog med tilret­te­læg­gerne af udsen­del­sen, som har vist stor forstå­else og lovet, at der vil blive lagt en redi­ge­ret udgave af udsen­delse op på DR’s hjem­meside inklu­sive en kommen­tar om ændrin­gerne. Det forven­tes at ske i morgen. Ændrin­gerne kunne ikke nå at blive fore­ta­get til genud­sen­del­sen her kl. 18, så derfor kommen­ta­rerne neden­for til udta­lel­ser, der bliver frem­sat i udsen­del­sen om de aktu­elle tilbud om behand­ling af OCD:

1. Kogni­tiv adfærds­te­rapi er første­val­get til behand­ling af OCD, og ikke medi­cinsk behand­ling med anti­de­pres­si­ver, som det hævdes i udsen­del­sen. Tera­pe­u­tisk behand­ling af OCD bliver slet ikke nævnt.

2. Der bliver sagt, at anti­de­pres­si­ver “medfø­rer en masse bivirk­nin­ger”. Det kan det gøre for nogle, for andre har medi­ci­nen kun få bivirk­nin­ger og for nogle slet ingen. Under alle omstæn­dig­he­der vejes fordele og ulem­per ved medi­ci­nen op, og deref­ter kan man beslutte sig for, om det er det rigtige for den enkelte OCD-ramte.

3. Der bliver sagt, at “den næste behand­lings­mu­lig­hed, man så har, det er faktisk at gå ind at lave neurokirurgi, hvor man går ind og skærer et stykke af hjer­nen ud for at fjerne den her tvangs­hand­ling.” Her må man som seer sidde tilbage med et indtryk af, at man som OCD-ramt kan risi­kere at få fore­ta­get noget, der ligner “det hvide snit”! Efter­føl­gende er det blevet oplyst, at der i udlan­det forskes i kirur­gi­ske indgreb på svært inva­li­de­rede OCD-ramte, som på ingen måde er så inva­sive som det hvide snit. Men proble­met er, at der i udsen­del­sen tales gene­relt om den aktu­elle behand­ling af OCD, som en DR2-seer må forstå som den behand­ling, der tilby­des i Danmark.

Når vi i OCD-fore­nin­gen vælger at kommen­tere på udta­lel­serne er det fordi, der er et større perspek­tiv her, som hand­ler om i hvil­ket omfang, OCD-ramte får søgt den rette, speci­a­li­se­rede behand­ling for deres OCD. Der kan være mange barri­e­rer, inden den OCD-ramte føler sig klar til det: Der er stadig meget tabu knyt­tet til psykisk sygdom, og en del OCD-ramte og deres pårø­rende kan være bekym­rede for, at der bliver sat et “stem­pel” på den OCD-ramte, der forrin­ger vedkom­men­des mulig­he­der i livet. Og så kan nogle OCD-ramte også være bekym­rede for, hvor­dan selve behand­lin­gen kan påvirke dem i en retning, de ikke ønsker.

Det er derfor uhyre vigtigt, at infor­ma­tion om de tilgæn­ge­lige behand­lings­mu­lig­he­der er så korrekt som mulig – ikke mindst i en udsen­delse på DR, som mange som udgangs­punkt vil opfatte som et meget trovær­digt medie.

Venlig hilsen
Nico­lai Skovsmose
Formand, OCD-foreningen

Read More →

OCD-fore­nin­gen udgi­ver i dag podca­sten ”Frem­ti­den efter krisen”, der hand­ler om risi­koen for en mental sund­heds­krise i kølvan­det på corona­kri­sen. Podca­sten er den fjerde og sidste i en serie, der under titlen ”OCD i en coro­na­tid” under­sø­ger livet med OCD under corona­kri­sen, og hvad der venter på den anden side af krisen. Serien er produ­ce­ret med støtte fra Velliv Fore­nin­gen.

Du kan lytte til podca­sten ved at klikke på play-knap­pen oven­for. Du kan down­lo­ade den ved at klikke her. Deru­d­over vil den også blive lagt på Spotify, Stit­cher, Google Podcasts og en række af de andre store podcast-tjenester.

Bliver væk fra psykiatrien
En del perso­ner med psyki­a­tri­ske lidel­ser har undladt at søge hjælp i psyki­a­trien under corona­kri­sen. Ifølge Mikkel Rasmus­sen, ledende over­læge på psyki­a­trisk afde­ling, Vejle, har det blandt andet været på grund af fryg­ten for smitte, men også restrik­tio­ner på besøg på boste­der og syge­huse har spil­let ind.
Han ser en risiko for en egent­lig mental sund­heds­krise og dermed vold­somt pres på psyki­a­trien i kølvan­det på corona­kri­sen. Hør hans bud på, hvor­dan vi kan forsøge at imødegå dette pres.

Større forstå­else
Psyko­log Stine Næsted, der er speci­a­li­se­ret OCD-behand­ler, ser også en risiko for et pres på psyki­a­trien på grund af den store utryg­hed, uvis­hed og fysisk isola­tion, som mange har ople­vet. Hun har dog været posi­tivt over­ra­sket over hvor få i hendes patient­gruppe, der har været utrygge ved at komme i hendes prak­sis til et fysisk møde. Hun har samti­dig ople­vet, at video- og tele­fon­kon­sul­ta­tio­ner har funge­ret over­ra­skende godt.

Hvis vi over­ho­ve­det skal finde noget posi­tivt i corona­kri­sen, peger hun på, at vi alle nu har gjort os nogle erfa­rin­ger med den tænk­ning og adfærd, som man typisk finder hos de OCD-ramte, der lider af smit­te­angst. Hun håber, at det kan føre til en større forstå­else for, hvor­dan det er at være OCD-ramt og dermed gøre det nemmere at forklare, hvad OCD er for en lidelse.

 

Yder­li­gere oplysninger
Kontakt Stig Ander­sen: stig@ocd-foreningen.dk / 4019 7682

Read More →

Et forsker­hold fra Aarhus Univer­si­tet og Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling i Region Midtjyl­land med profes­sor Per Hove Thom­sen i spid­sen har netop fået offent­lig­gjort et studie i tids­skrif­tet BMC Psychi­a­try om corona­kri­sens effekt på børn og unge med OCD.

Hoved­kon­klu­sio­nen er, at mange børn og unge med tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger ople­ver, at deres OCD, angst og depres­sive symp­to­mer forvær­res under coronakrisen.

Læs mere om studiet i denne arti­kel på videnskab.dk. Selve studiet kan ses her.

Read More →

OCD-fore­nin­gen udgi­ver i dag podca­sten ”OCD på side­linjen”, der hand­ler om at være pårø­rende til en OCD-ramt under corona­kri­sen. Podca­sten er den tredje i en serie på fire afsnit, der under titlen ”OCD i en coro­na­tid” vil under­søge livet med OCD under corona­kri­sen, og hvad der venter på den anden side af krisen. Serien er produ­ce­ret med støtte fra Velliv Fore­nin­gen.

Du kan lytte til podca­sten ved at klikke på play-knap­pen oven­for. Du kan down­lo­ade den ved at klikke her. Deru­d­over vil den også blive lagt på Spotify, Stit­cher, Google Podcasts og en række af de andre store podcast-tjenester.

Kompli­ce­ret søskendeforhold
Det er i forvejen en stor udfor­dring og opgave at være pårø­rende til en OCD-ramt, og corona­kri­sen har ikke gjort det nemmere. Liva ople­vede, hvor­dan hendes OCD-ramte store­søsters forsøg på at sikre sig mod smitte bela­stede deres forhold i en peri­ode, hvor de begge boede hjemme hos foræl­drene. Hør hende fortælle om, hvor­dan søste­rens OCD helt fra de var små har påvir­ket deres forhold, og hvor­dan hun efter­hån­den har opnået en forstå­else for, hvor­for store­søste­ren ikke altid havde over­skud til at inter­es­sere sig for lille­søste­rens liv.

Gode råd til pårørende
Som pårø­rende kan man meget ofte komme i tvivl om, hvor­dan man bedst støt­ter den OCD-ramte – særligt i situ­a­tio­ner, hvor udefrakom­mende fakto­rer som corona­kri­sen stres­ser den OCD-ramte. Hør Malene Klindt Bohni, psyko­log med speci­ale i behand­ling af OCD og angst, giver nogle gode råd til, hvad man bør og ikke bør gøre.

 

Yder­li­gere oplysninger
Kontakt Stig Ander­sen: stig@ocd-foreningen.dk / 4019 7682

Read More →