Fored­ra­get “Hvor­for er OCD en tabu-lidelse?” med Chri­stof­fer i Aarhus i aften (tirs­dag d. 26. novem­ber)  er desværre aflyst på grund af sygdom, men der afhol­des normalt lokal­grup­pe­møde i aften som sædvan­lig.

Fored­ra­get med Chri­stof­fer udsæt­tes til afhol­delse sidst i januar 2020. Nærmere infor­ma­tio­ner følger.

Read More →

Vi holder møde mandag d. 25. novem­ber kl. 18.00-21-00 i den nystar­tede lokal­gruppe Born­holm. Det fore­går på Rønne Bibli­o­tek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne.

Mødet er et fortro­ligt frirum, hvor OCD-ramte og pårø­rende i trygge, og hygge­lige rammer kan møde lige­sin­dede og udveksle erfa­rin­ger, tale om behand­lings­mu­lig­he­der samt meget andet. Det er åbent for alle, og I skal ikke tilmelde jer, men der imod blot møde op. Vi glæder os til at se jer:-)

I det nye år fort­sæt­ter vi med møde­rne den sidste mandag i hver måned.

Venlig hilsen,
Janette Jensen
Janette-jensen@hotmail.com

Read More →

OCD-fore­nin­gens Mobile­Pay-nummer er p.t. ude af funk­tion. Så indtil videre er en over­før­sel til Reg. 1551 Konto nr. 16634751 eneste mulig­hed for at yde et bidrag til fore­nin­gens arbejde. Husk at skrive dit CPR-nummer i besked­fel­tet, hvis du vil have fradrag.

Read More →