Tirs­dag den 15. juni er det igen muligt at mødes fysisk i Vind­ro­sen, Exners­gade 4, 6700 Esbjerg på 2. sal.

Alle er velkomne fra kl 19.00.

Iht. de nye restrik­tio­ner er der nu ikke behov for mund­bind. Man skal dog stadig, ved fore­spørgsel, kunne frem­vise en nega­tiv coronatest.

Er der spørgs­mål, så er du meget velkom­men til at kontakte mig enten på tele­fon 3017 2510 eller mail: tinafl@ocd-foreningen.dk

Vi ses 🙂

Husk at der ikke er møde i juli måned pga. sommerferie.

Read More →

Kunne du tænke dig at være med i et forsk­nings­pro­jekt, som kan forbedre forstå­el­sen af, hvad der sker i hjer­nen, når man har OCD? Så kan du blive frivil­lig forsøgs­del­ta­ger i vores projekt!

Forsk­nings­pro­jek­tet hand­ler om et signal­stof i hjer­nen, som hedder sero­to­nin. Vi vil gerne under­søge hvil­ken rolle sero­to­nin spil­ler for dannel­sen af uhen­sigts­mæs­sige vaner (også kaldet kompulsiv adfærd), som det ses hos perso­ner med OCD. Vi ved fra alle­rede eksi­ste­rende forsk­ning, at sero­to­nin er invol­ve­ret i kompulsiv adfærd, men det er endnu ikke klar­lagt præcist hvordan.

For at under­søge dette nærmere bruger vi et læge­mid­del kaldet Esci­ta­l­op­ram, som øger sero­to­ni­nind­hol­det i hjer­nen, og som bl.a. anven­des til at behandle svær OCD. Vi vil under­søge forskel­lige hjer­ne­funk­tio­ner ved at lave hjer­neskan­nin­ger og neuro­p­sy­ko­lo­gisk undersøgelser.

Vores håb med dette projekt er, at få en bedre forstå­else af, hvor­dan og hvor­for øget sero­to­nin i hjer­nen kan hjælpe patien­ter med OCD. Den forstå­else vil vi få ved at lære mere om de meka­nis­mer i hjer­nen, der er invol­ve­ret i OCD, og hvor­dan medi­cin som Esci­ta­l­op­ram påvir­ker disse mekanismer.

Projek­tet varer i alt ca. fire uger. Du vil enten få placebo eller Esci­ta­l­op­ram som tablet. Du vil i alt skulle møde op på Rigs­ho­spi­ta­let fem eller seks gange til under­sø­gelse. Spør­ge­ske­maer besva­res hjemme hos dig selv. Du skal også træne en moto­risk vane på en app ca. 10 minut­ter om dagen. Vi søger perso­ner, som lever op til flg. kriterier:

  • Alder: 18-70 år
  • Dansk­ta­lende
  • Opfyl­der ICD-10 diag­no­sti­ske krite­rier for OCD, og OCD er primærdiagnosen
  • Ikke i aktuel medi­cinsk- eller tera­pe­u­tisk behand­ling for OCD
  • Ikke gravid eller ammende
  • Intet alko­hol- eller stofmisbrug
  • Ingen aktuel eller tidli­gere neuro­lo­gisk- eller alvor­lig soma­tisk sygdom
  • Intet hoved­traume eller hjer­ne­rystelse med bevidst­løs­hed i mere end 2 minutter.

Er du inter­es­se­ret, så kontakt os på 3545 4284 / 3545 6741 eller ocd@nru.dk. Du kan læss mere om vores forsk­nings­gruppe på www.nru.dk.

Venlig hilsen
Neuro­bi­o­lo­gisk Forsk­nings­en­hed (NRU) på Rigs­ho­spi­ta­let / Psyki­a­trisk Center Køben­havn (PCK) / Cambridge University

Read More →

TV-statio­nen ANTV, der har speci­a­li­se­ret sig i udsen­del­ser om emner inden for psyko­logi og psyki­a­tri, har bragt et godt inter­view med Mikkel Arendt, speci­alp­sy­ko­log ved Forsk­nings­en­he­den Afde­ling for Depres­sion og Angst, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal, om OCD og corona.

Du kan se inter­viewet på YouTube ved at klikke her.

Read More →