Tina Flindt vil fortælle om at være pårø­rende til en OCD-ramt og infor­mere omkring lokal­grup­pen i Esbjerg. Hvor­for er det godt at tale med andre, der har OCD? Hvor­for kan det være en fordel for pårø­rende at møde andre i samme situation?

Camilla Holm vil fortælle sin person­lige histo­rie, samt hvor­dan det er at leve med OCD, og hvor­dan man kan forsøge at have kontrol­len over den.

Der vil være mulig­hed for at stille spørgs­mål til både Camilla og Tina.

Tid: 11. novem­ber kl. 19:00 – 21:00

Sted: Rørkjær Skole Urban, Samlings­sa­len, Ringen 61, 6700 Esbjerg

Entré, kaffe/the og kage er gratis, men vi vil gerne have, at man tilmel­der sig arran­ge­men­tet senest tirs­dag den 9. november.

Tilmel­ding til Tina på tinafl@ocd-foreningen.dk eller 3017 2510.

Har du spørgs­mål til arran­ge­men­tet, kan du natur­lig­vis også kontakte ovenstående.

Read More →

Marie Tolstrup er auto­ri­se­ret børne- og ungep­sy­ko­log, speci­a­list og super­visor i psyko­te­rapi med børn, medfor­fat­ter på flere forsk­nings­ar­tik­ler og bøger, har speci­a­li­se­ret sig i udred­ning og kogni­tiv adfærds­te­ra­pe­u­tisk – og metakog­ni­tiv behand­ling af angst, OCD og depres­sion hos børn og unge. Se 1. del af webi­na­ret, hvor hun fortæl­ler om OCD hos børn og unge.

Webi­na­ret blev afholdt d. 7. okto­ber 2021 og var arran­ge­ret af OCD-fore­nin­gen med økono­misk støtte fra Østif­terne. Det er tredje webi­nar i serien “Sådan tack­ler du OCD’en under corona”. Du kan læse mere om webi­nar­se­rien og melde dig til ved at klikke på Tilmel­ding til webinar.

Read More →

Marie Tolstrup er autoriseret børne- og ungepsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi med børn, medforfatter på flere forskningsartikler og bøger, har specialiseret sig i udredning og kognitiv adfærdsterapeutisk – og metakognitiv behandling af angst, OCD og depression hos børn og unge. Se 1. del af webinaret, hvor hun fortæller om OCD hos børn og unge.

Webinaret blev afholdt d. 7. oktober 2021 og var arrangeret af OCD-foreningen med økonomisk støtte fra Østifterne. Det er tredje webinar i serien “Sådan tackler du OCD’en under corona”. Du kan læse mere om webinarserien og melde dig til ved at klikke på Tilmelding til webinar.

Read More →

Vi kører i øjeblik­ket webi­nar­se­rien “Sådan tack­ler du OCD’en under corona” og tors­dag den 7. okto­ber 2021, kl. 19.00-21.00 gælder det ”OCD hos børn og unge – når tanker og følel­ser tager over” med oplæg af børne- og ungep­sy­ko­log Marie Tolstrup.

For at læse mere om de enkelte webi­na­rer og melde dig til, skal du klikke på dette link.

I første omgang tilby­der vi fem webi­na­rer, hvor en række fagfolk, OCD-ramte og pårø­rende vil dele deres erfa­rin­ger og give gode råd til OCD-ramte og pårø­rende om, hvor­dan man bedst tack­ler udfor­drin­gerne under corona. Alt efter inter­esse, vil vi gentage to af webi­na­rerne i januar og februar 2022. Støtte fra Østif­terne har gjort det muligt for os at arran­gere denne webinarserie.

Selvom afsæt­ter for webi­na­rerne er coro­na­ti­den, vil indhol­det være rele­vant for alle, der gerne vil vide mere om, hvor­dan man bedst tack­ler OCD’en – både som OCD-ramt og som pårø­rende. Det vil være muligt at stille spørgs­mål til oplægs­hol­derne efter oplæggene.

Vi håber, at rigtigt mange vil tage imod tilbud­det – og del gerne tilmel­dings­lin­ket med andre, som kunne være interesserede!

Venlig hilsen
Bestyrelsen
OCD-foreningen

Read More →