Der er blevet ændret lidt i tele­fon­ti­derne i rådgiv­nin­gen, så de nu er som følger:

Mandag 16-18
Tirs­dag 14-15.30 og 19-21
Onsdag 16.30- 20.30
Tors­dag 16-18
Fredag 10-12

Unge­rå­d­giv­nin­gen op til 18 år har tele­fon­tid tirs­dag fra 19-21.

Read More →

Også i år kan du finde OCD-fore­nin­gen på Folke­mø­det i Allinge på Born­holm. Kig inden­for på vores stand (J46, Kæmpe­stran­den) og få en snak med frivil­lige fra fore­nin­gen og speci­a­li­ster i OCD-behand­ling. Du er også meget velkom­men til at komme til vores arran­ge­men­ter:

Tors­dag, kl. 14 – 15: Speci­a­li­se­ret behand­ling af OCD virker
Person­lig beret­ning ved OCD-ramt og fagligt input fra speci­alp­sy­ko­log

Fredag, kl. 11.00 – 11.45: Debat: Hvor­dan sikrer vi OCD-ramte den rette behand­ling
Clas Winding Chri­sten­sen, over­læge og psyki­a­ter, Psyki­a­trisk Center Køben­havn, Olav Nørgaard (V), medlem af regions­rå­det, Region Midtjyl­land, næst­for­mand i Psyki­a­tri- og Soci­a­l­ud­val­get i Danske Regio­ner,
Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt, forfat­ter, aktiv i OCD-fore­nin­gen

Fredag, kl. 14 – 15: Speci­a­li­se­ret behand­ling af OCD virker
Person­lig beret­ning ved OCD-ramt og fagligt input fra speci­alp­sy­ko­log

Read More →

Har du en hver­dag, der i større eller mindre grad præget af OCD? Så er det lige præcis dig, vi leder efter!

Vi er to jour­na­list­stu­de­rende, der i forbin­delse med en eksa­mens­op­gave gerne vil sætte fokus på og lave en fortæl­ling om livet med OCD på godt og ondt.

Det inde­bæ­rer, at du har lyst til at fortælle om dit OCD og din hver­dag til os i et inter­view, samt at vi må have lov at filme lidt fra din daglig­dag.

Hvis du har lyst til at fortælle os din histo­rie, så må du meget gerne sende os et kort skriv om dig selv og din OCD, eller give os et kald og fortælle nærmere. Vi kan kontak­tes på følgende:

Natha­lie Berg:
E-mail: Naber17@student.sdu.dk
tlf.: 23 29 50 35

Kamilla Kilias:
E-mail: Kamillakilias@hotmail.com
tlf.: 20 73 83 29

Read More →

OCD-fore­nin­gens unge­linje har udvi­det tele­fon­ti­den til nu to dage om ugen: tirs­dag og tors­dag kl. 19 – 21. Ring på 70 20 30 91, hvor du har har mulig­hed for at stille spørgs­mål og få rådgiv­ning fra andre unge, der også har OCD.

Bemærk også nye tele­fon­ti­der til den almin­de­lige tele­fon­rå­d­giv­ning:

Mandag 16 – 18
Tirs­dag 14 – 18
Onsdag 16.30 – 20.30
Tors­dag 16 – 18
Fredag 10 – 12

Read More →