OCD-fore­nin­gen udgi­ver i dag podca­sten ”OCD på side­linjen”, der hand­ler om at være pårø­rende til en OCD-ramt under corona­kri­sen. Podca­sten er den tredje i en serie på fire afsnit, der under titlen ”OCD i en coro­na­tid” vil under­søge livet med OCD under corona­kri­sen, og hvad der venter på den anden side af krisen. Serien er produ­ce­ret med støtte fra Velliv Fore­nin­gen.

Du kan lytte til podca­sten ved at klikke på play-knap­pen oven­for. Du kan down­lo­ade den ved at klikke her. Deru­d­over vil den også blive lagt på Spotify, Stit­cher, Google Podcasts og en række af de andre store podcast-tjene­ster.

Kompli­ce­ret søsken­de­for­hold
Det er i forvejen en stor udfor­dring og opgave at være pårø­rende til en OCD-ramt, og corona­kri­sen har ikke gjort det nemmere. Liva ople­vede, hvor­dan hendes OCD-ramte store­søsters forsøg på at sikre sig mod smitte bela­stede deres forhold i en peri­ode, hvor de begge boede hjemme hos foræl­drene. Hør hende fortælle om, hvor­dan søste­rens OCD helt fra de var små har påvir­ket deres forhold, og hvor­dan hun efter­hån­den har opnået en forstå­else for, hvor­for store­søste­ren ikke altid havde over­skud til at inter­es­sere sig for lille­søste­rens liv.

Gode råd til pårø­rende
Som pårø­rende kan man meget ofte komme i tvivl om, hvor­dan man bedst støt­ter den OCD-ramte – særligt i situ­a­tio­ner, hvor udefrakom­mende fakto­rer som corona­kri­sen stres­ser den OCD-ramte. Hør Malene Klindt Bohni, psyko­log med speci­ale i behand­ling af OCD og angst, giver nogle gode råd til, hvad man bør og ikke bør gøre.

 

Yder­li­gere oplys­nin­ger
Kontakt Stig Ander­sen: stig@ocd-foreningen.dk / 4019 7682

Read More →

OCD-fore­nin­gen udgi­ver i dag podca­sten “Da Danmark lukkede ned”. Podca­sten er det andet afsnit i en serie på fire, der under titlen ”OCD i en coro­na­tid” vil under­søge livet med OCD under corona­kri­sen, og hvad der venter på den anden side af krisen. Serien er produ­ce­ret med støtte fra Velliv Fore­nin­gen.

Du kan lytte til podca­sten ved at klikke på play-knap­pen oven­for. Du kan down­lo­ade den ved at klikke her. Deru­d­over vil den også blive lagt på Spotify, Stit­cher, Google Podcasts og en række af de andre store podcast-tjene­ster.

Corona­kri­sen ramte hårdt
37-årige Henrik Lundahl Revs­høi har så længe han kan huske lidt af OCD, som blandt andet har været præget at smit­te­angst, over­dre­ven hygiejne og tjek­ke­ad­færd. Nedluk­nin­gen på grund af corona­kri­sen vendte op og ned på hans verden.
”Nu havde jeg lige fået at vide, at jeg virke­lig skulle øve mig i at modstå tran­gen til at vaske hænder, og så får jeg dagen efter, at jeg har afslutte mit forløb med psyko­lo­gen, at vide af selve­ste stats­mi­ni­ste­ren, at nu skal jeg virke­lig til at passe på!” fortæl­ler han.

Når OCD’en rammer Henrik, er det som om, at alt lukker ned, lyset sluk­kes, og der kommer et mylder af sorte tanker. Henrik har derfor udvik­let en adfærd, hvor han forsø­ger at undgå de situ­a­tio­ner, der trig­ger hans OCD.

Speci­alp­sy­ko­log Mikkel Arendt fra Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal forkla­rer, at undgå­el­ses­ad­færd som Henriks kan være lige så stor en udfor­dring som de tvangs­hand­lin­ger, man oftest forbin­der med OCD. Det skyl­des, at undgå­el­ses­ad­fær­den typisk bety­der, at man bliver begræn­set i at leve livet, som man gerne vil, tage en uddan­nelse og i det hele taget gøre de ting, som andre er i stand til.

Henriks angst for smitte gav ham udfor­drin­ger på sit arbejde. Der var ikke noget i myndig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger, der sagde, at man ikke måtte køre i tog, men på grund af sin smit­te­angst turde Henrik ikke køre i tog i forbin­delse med en opgave, han skulle på. Hør, hvor­dan han fandt en løsning sammen med sin chef.

Kogni­tiv adfærds­te­rapi
Hør Mikkel Arendt forklare prin­cip­perne i kogni­tiv adfærds­te­rapi, der er den tera­pi­form, der har vist sig mest effek­tiv i behand­lin­gen af OCD. Et vigtigt element i tera­pien er såkaldt ekspo­ne­ring og respons­hin­dring, hvor den OCD-ramte bliver konfron­te­ret med de situ­a­tio­ner, der normalt vil føre til angst og tvang­stan­ker om, at noget kata­stro­falt vil ske, for eksem­pel sygdom eller død. Respons­hin­drin­gen består i grad­vist at drosle ned for de hand­lin­ger, den OCD-ramte normalt ville udføre for at dæmpe angsten – for eksem­pel over­dre­ven hånd­vask, tjek af, om dørene er låst eller undgå­el­ses­ad­færd. Når den OCD-ramte ople­ver, at kata­stro­fen alli­ge­vel ikke indtræf­fer, vil angst­ni­veauet efter­hån­den dale.

Yder­li­gere oplys­nin­ger
Kontakt Stig Ander­sen: stig@ocd-foreningen.dk / 4019 7682

Read More →

Efter en længere pause kan vi nu igen holde møde i lokal­gruppe Aarhus. Vi mødes tirs­dag den 29. septem­ber kl. 19.00 i Sund­heds- og Lultur­cen­te­ret, Ankers­gade 21, 8000 Aarhus C.

Vi glæder os til at se OCD-ramte og pårø­rende til hygge­lige afte­ner i fortro­lig afslap­pet atmos­fære til gensi­dig støtte og erfa­rings­ud­veks­ling. Denne aften vil også være opstart på dannelse af  en unge­gruppe (16-25 år), så unge jævnal­drende OCD-ramte kan mødes.

Alle er velkomne!

Venlig hilsen
Line og Chri­stina

 

Read More →

 

 

OCD-fore­nin­gen udgi­ver i dag podca­sten ”Kan man få OCD af corona­kri­sen?”. Du kan lytte til podca­sten ved at klikke på play-knap­pen oven­for. Du kan down­lo­ade den ved at klikke her. Deru­d­over vil den også blive lagt på Spotify, Stit­cher, Google Podcasts og en række af de andre store podcast-tjene­ster.

Podca­sten er den første i en serie på fire afsnit, der under titlen ”OCD i en coro­na­tid” vil under­søge livet med OCD under og efter corona­kri­sen. Serien er produ­ce­ret med støtte fra Velliv Fore­nin­gen.

Thea tæller alt
Thea på 27 år lider af OCD, som er en angst­li­delse, hvor den ramte er plaget af tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger. Som 20-årig star­tede hun med at udføre over­drevne tælleri­tu­a­ler, som blandt andet bety­der, at et bruse­bad for hende kan tage ekstremt langt tid: Der skal tryk­kes på sham­poo og balsam to gange fem gange, sæbe og skuresvamp skal bruges et bestemt antal gange, osv. Alt sammen i et forsøg på at dæmpe sin angst for, at noget ubeha­ge­lig skal ske.

Hør Thea fortælle, hvor­dan angsten for coro­nas­mitte har forvær­ret hendes OCD, da hun nu skal udføre endnu flere tælleri­tu­a­ler i et forsøg på at dæmpe angsten for smitte.

Over 60 procent har fået det værre
På Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk afde­ling på Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal kører der i øjeblik­ket et forsk­nings­pro­jekt i samar­bejde med OCD-fore­nin­gen, der skal under­søge, hvilke påvirk­ning corona­kri­sen har på OCD-ramte.

Hør psyko­log David Højgaard og over­læge Judith Nissen fortælle om de fore­lø­bige resul­ta­ter, der bl.a. viser, at 61,2 procent af de voksne OCD-ramte i under­sø­gel­sen har ople­vet en forvær­ring af deres OCD samt ople­ver en øget ængste­lig­hed og trist­hed.

Gode råd – OCD-ramte og pårø­rende
I senere afsnit af podcast­se­rien vil der blive givet gode råd til, hvor­dan OCD-ramte og deres pårø­rende kan forsøge at hånd­tere corona­kri­sen, lige­som der vil blive givet svar på spørgs­må­let: Hvor­når er hånd­vask og afsprit­ning nødven­dig hygiejne ud fra myndig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger, og hvor­når kammer det over og bliver tvangs­præ­get?

Yder­li­gere oplys­nin­ger
Kontakt Stig Ander­sen: stig@ocd-foreningen.dk / 4019 7682

Read More →

Vi holder møde i Lokal­gruppe Born­holm mandag d. 28. septem­ber kl. 18.00-20-00 på Rønne Bibli­o­tek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne.

Efter­føl­gende afhol­des møde­rne sidste mandag i hver måned.

Mødet er et fortro­ligt frirum, hvor OCD-ramte og pårø­rende i trygge og hygge­lige rammer kan møde lige­sin­dede og udveksle erfa­rin­ger, tale om behand­lings­mu­lig­he­der samt meget andet. Det er åbent for alle, og I skal ikke tilmelde jer, men blot møde op.

Vi glæder os til at se jer:-)

Venlig hilsen
Janette Jensen og Kirsa Mogen­sen
janette-jensen@hotmail.com

Read More →