Tina Flindt er mor til en voksen datter, der har OCD. Tina fortæller i dette webinaroplæg om, hvordan hun og hendes mand støtter deres datter i det hårde arbejde, det er at håndtere OCD’en. Webinaret blev afholdt d. 15. september 2021 og var det andet webinar i serien “Sådan tackler du OCD’en under corona” arrangeret af OCD-foreningen med økonomisk støtte fra Østifterne. Du kan læse mere om webinarserien og melde dig til ved at klikker her.

 

Read More →

Stine Næsted er psykolog fortæller i dette webinaroplæg om, hvordan man bedst støtter en pårørende i det hårde arbejde, det er at håndtere OCD’en. Webinaret blev afholdt d. 15. september 2021 og var det andet webinar i serien “Sådan tackler du OCD’en under corona” arrangeret af OCD-foreningen med økonomisk støtte fra Østifterne. Du kan læse mere om webinarserien og melde dig til ved at klikke her.

Read More →

Kom til et spæn­dende fored­rag i OCD-fore­nin­gens Lokal­gruppe Hille­rød ved psyko­log Stine Næsted, Prak­sis for Kogni­tiv Terapi København
Stine vil tale om:
• Gene­relt hvad OCD er
• Hvor­dan OCD behand­les med Kogni­tiv Terapi
• Hvor­dan OCD påvir­ker den syge
• Hvor­dan OCD påvir­ker pårø­rende og omgivelser
• Hvor­dan man bedst ”omgås” en OCD-ramt

Der vil blive tid til at stille spørgs­mål. I pausen vil det være muligt at få en snak med Bente, som er kontakt­per­son i lokal­gruppe Hillerød.

Dato: Mandag 27. septem­ber 2021 kl. 19.00 – 21.00
Sted: Frivil­lig­cen­ter Hille­rød Fredens­vej 12 B Kedel­hu­set-lokale 2. 3400 Hillerød
Tilmel­ding til kontakt@ocd-foreningen.dk mrk. ”Hille­rød” eller på 52406121

Der vil være kaffe/the, vand og brød.

Read More →

Vi søger input fra unge tidli­gere OCD-patien­ter, som har været i behand­ling med kogni­tiv adfærdsterapi

På Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal, er vi i gang med plan­læg­nin­gen af et forsk­nings­pro­jekt, som har til formål at udvikle og forbedre stan­dard­be­hand­lin­gen til børn og unge med OCD. Som en del af projek­tet indgår inter­views af unge (14-17 år) samt deres foræl­dre ved afslut­nin­gen af et behand­lings­for­løb med kogni­tiv adfærds­te­rapi (KAT), som er første­valgs­be­hand­lin­gen til børn og unge med OCD i Danmark.

Vi vil gerne spørge de unge og deres foræl­dre særskilt, hvad de har ople­vet som henholds­vis hjælp­somt og hindrende for et godt behand­lings­ud­fald. Herun­der også hvad de opfat­ter som et godt behand­lings­ud­bytte i det hele taget.

Som forbe­re­delse til disse inter­views skal vi have udvik­let en inter­viewgu­ide. Dvs. vi skal på forhånd have forbe­redt, hvilke spørgs­mål der vil være rele­vante at stille til både de unge patien­ter selv, men også til deres foræl­dre. Her har vi brug for input fra menne­sker, som selv har prøvet at være i OCD-behand­ling med KAT.

Vi søger:

 • 2 unge (du skal være over 18 år, men gerne under 25 år) som har været i behand­ling med KAT inden for de sidste ca. 5 år.
 • 2 foræl­dre (ikke til den samme), som har haft deres teena­ger i behand­ling for OCD med KAT inden for de sidste ca. 2 år.
 • Behand­lings­for­lø­bene kan have haft god eller mindre god effekt. Dette er ikke afgørende.

Det inde­bæ­rer:

 • Et online møde på ca. 1 time (tors­dag d. 30. septem­ber kl. 15-16)
 • Fri brain­storm på, hvad der vil være vigtige temaer at spørge ind til i interviewundersøgelsen
 • Brain­stormen vil natur­lig­vis tage udgangs­punkt i person­lige erfa­rin­ger, men det er ikke disse erfa­rin­ger i sig selv, der vil være fokus på
 • Delta­gel­sen fore­går helt anonymt
 • Mødet opta­ges ikke

Hvis du er inter­es­se­ret i at deltage, så skriv en kort mail til sanjesen@rm.dk med følgende oplysninger:

 • Om du selv eller dit barn har været i behand­ling med kogni­tiv adfærds­te­rapi for OCD
 • Alder på den, der har været i OCD-behandling
 • Hvor­når KAT-behand­lin­gen fandt sted
 • Hvor­vidt du opfat­tede behand­lin­gen som over­ord­net hjælp­som for dig eller ej

Du vil modtage svar senest d. 27. septem­ber om, hvor­vidt vi gerne vil invi­tere dig til en online brain­storm. Du vil modtage et link på samme mail, som du har kontak­tet os på.

Med venlig hilsen

Sanne Jensen, psyko­log, ph.d.
Katja Anna Hybel, psyko­log, ph.d.
Judith Becker Nissen, over­læge, ph.d.
David Højgaard, psyko­log, ph.d.
Per Hove Thom­sen, over­læge, dr.med.

Read More →

Selv­hjælps­grup­pen for pårø­rende er for dig, der er pårø­rende til én, der lider af OCD, og som har lyst til at tale med andre pårø­rende. Man kan i pårø­ren­de­grup­pen dele de tanker, følel­ser og udfor­drin­ger, som fylder i rela­tio­nen til den OCD-ramte. Formå­let med grup­pen er, at man lytter og støt­ter hinan­den i det, der er svært. Sammen vil vi skabe en tryg atmos­fære, hvor der er plads til alle, og hvor vi respek­te­rer hinanden.

Grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende, som vil være med til at sætte rammerne, så grup­pen funge­rer bedst muligt. Samti­dig vil grup­pe­le­derne også stå for nogle infor­ma­tive oplæg under­vejs, så man som pårø­rende kan lære mere om OCD, behand­lings­mu­lig­he­der og rollen som pårø­rende. Grup­pe­le­derne har modta­get super­vi­sion af psyko­log med speci­ale i OCD. 

Pårø­ren­de­grup­pen, der er en lukket gruppe, star­ter op den 20. septem­ber, hvor vi mødes kl. 19-21 i Café Oda, Tegl­værks­gade 12, 8000 Aarhus C. Grup­pen afhol­der deref­ter møder cirka hver tredje uge.

Du kan kontakte grup­pe­le­derne for pårø­ren­de­grup­pen på paagruppeaarhus@ocd-foreningen.dk. Her kan du bl.a. tilmelde dig efter­å­rets forløb eller få flere infor­ma­tio­ner om grup­pen og dens funktion.

Read More →