Vores nye ambas­sa­dør Clau­dia Rex er blevet inter­viewet til B.T., og det er der kommet en rigtig god arti­kel ud af, som kan læses på bt.dk. Artik­len går i dybden med hendes egen person­lige kamp med OCD og inde­hol­der også god og seriøs infor­ma­tion om selve lidel­sen i en stor fakta­boks, hvor der også er et link til OCD-fore­nin­gens hjem­meside.

Husk at se inter­viewet med Clau­dia Rex i Aftens­howet på DR1 i morgen mandag d. 20. januar kl. 19:05!

Read More →
Claudia Rex

Foto­graf: Anja Ekstrøm

OCD-fore­nin­gen får i dag en ny ambas­sa­dør. Som OCD-ramt ved Clau­dia Rex, hvor svært det er at lide af en tabu­belagt lidelse. Ved at fortælle sin egen histo­rie om livet med tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger, skaber hun håb for andre OCD-ramte.

Vil bryde tabu
Clau­dia Rex er nok mest kendt fra tv-program­met ’Vild med dans’. Hun er uddan­net inden­for tøjde­sign og marke­ting. I dag arbej­der hun som radiovært og hjæl­per firmaer med deres soci­ale medier og marke­ting. Og så lider hun af OCD. Hun tøvede derfor ikke med at sige ja til at blive ambas­sa­dør for OCD-fore­nin­gen.

“At få lov til at itale­sætte lidel­sen og bryde det tabu, der er omkring psyki­ske lidel­ser, det er dejligt.” forkla­rer Clau­dia Rex.

Læs mere

Read More →

NicolinePå årets første møde mandag d. 20. januar kl. 19:00 vil Nico­line Højris Mikkel­sen, ung OCD-ramt fortælle om sit liv med OCD og de udfor­drin­ger, der har været. Så kom og hør Nico­line, der er besty­rel­ses­sup­ple­ant i OCD-fore­nin­gen og kontakt­per­son for unge­grup­pen i Aalborg.

Alle er velkom­men. Denne aften gerne tilmel­ding til edith@ocd-foreningen.dk

Sted:

Randers Sund­heds­cen­ter
Thor­bakke, Biogr­af­gade 3
8900 Randers C
Multi­lo­ka­let st.

Read More →

Psyko­log Camilla Karmark blev inter­viewet om OCD til morge­nud­sen­del­sen på The Voice tirs­dag d. 7. januar. Indsla­get blev bragt i “Morgen med Nico­las” mellem 6:30 og 7:00 og kan også høres som podcast. Indsla­get om OCD, hvor værten Nico­las også fortæl­ler om sine egne udfor­drin­ger med OCD, star­ter 5:25 inde i udsen­del­sen og varer ca. 10 minut­ter.

Read More →