OCD-fore­­nin­­gen afhol­der spæn­dende dobbelt-arran­­ge­­ment tirs­dag d. 18. septem­ber i Aalborg på Vejgaard Bibli­o­tek. Person­lig beret­ning Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen “OCD-dren­­gens tabu”, fortæl­ler sin person­lige histo­rie: ”OCD’ en havde siden 6-årsal­­de­ren styret og ødelagt mit liv i en grad, så jeg til sidst kollap­sede. Tvang­stan­ker så mørke og bizarre, at jeg selv […]

Read More →

Kæmper du med tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger og er du mellem 16 og 26 år*? Har du lyst til og brug for at tale med andre unge, der også har OCD inde på livet? Så er denne nystar­tede selv­hjælps­gruppe måske noget for dig. Hvad er formå­let med en selv­hjælps­gruppe? Denne selv­hjælps­gruppe er en del af OCD-fore­­nin­­gen Køben­havns […]

Read More →

På Mastiff TV, hvor jeg er caster, er vi i research-fasen til en oply­sende program-serie til DR1. I den forbin­delse vil jeg meget gerne i kontakt med perso­ner med OCD, som kunne være inter­es­se­ret i at medvirke (som mini­mum er 18 år). Program­met hand­ler om at møde perso­ner i en lignende livs­si­tu­a­tion, så man i […]

Read More →

Igen i år havde OCD-fore­­nin­­gen en stand på Folke­mø­det i Allinge på Born­holm, og igen fik de frivil­lige udsendte dejligt travlt med at svare på masser af gode spørgs­mål om OCD og ikke mindst behand­lings­mu­lig­he­derne. Ud over det faste indslag med en “Tip-en-13’er” om OCD – som trak virke­lig mange hen til stan­den – havde […]

Read More →

Lokal­gruppe Randers holder ferie i juni og juli. Møde­rne star­ter op igen 20. august kl.19.00, i Randers Sund­heds­cen­ter, Thor­bakke, Biogr­af­gade 3, 8900 Randers C. God sommer, Mette og Edith kontakt@ocd-foreningen.dk

Read More →