Der er to spæn­dende dobbel­tar­ran­ge­men­ter i henholds­vis Aalborg og Vejle i septem­ber og okto­ber. Ved begge arran­ge­men­ter vil der være indlæg fra Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen OCD-dren­­gens tabu, og Malene Klindt Bohni, psyko­log og speci­a­list i behand­ling af OCD. Læs mere om de to oplægs­hol­dere neden­for. Arran­ge­ment i Aalborg Tids­punkt: Tirs­dag 18. septem­ber kl. 18.00 Sted: Vejgaard […]

Read More →

Kæmper du med tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger og er du mellem 16 og 28 år? Har du lyst til og brug for at tale med andre unge, der også har OCD inde på livet? Så er denne nystar­tede selv­hjælps­gruppe måske noget for dig. Hvad er formå­let med en selv­hjælps­gruppe? Denne selv­hjælps­gruppe er en del af OCD-fore­­nin­­gen […]

Read More →

På Mastiff TV, hvor jeg er caster, er vi i research-fasen til en oply­sende program-serie til DR1. I den forbin­delse vil jeg meget gerne i kontakt med perso­ner med OCD, som kunne være inter­es­se­ret i at medvirke (som mini­mum er 18 år). Program­met hand­ler om at møde perso­ner i en lignende livs­si­tu­a­tion, så man i […]

Read More →

Igen i år havde OCD-fore­­nin­­gen en stand på Folke­mø­det i Allinge på Born­holm, og igen fik de frivil­lige udsendte dejligt travlt med at svare på masser af gode spørgs­mål om OCD og ikke mindst behand­lings­mu­lig­he­derne. Ud over det faste indslag med en “Tip-en-13’er” om OCD – som trak virke­lig mange hen til stan­den – havde […]

Read More →

Lokal­gruppe Randers holder ferie i juni og juli. Møde­rne star­ter op igen 20. august kl.19.00, i Randers Sund­heds­cen­ter, Thor­bakke, Biogr­af­gade 3, 8900 Randers C. God sommer, Mette og Edith kontakt@ocd-foreningen.dk

Read More →