OCD-fore­nin­gens Mobile­Pay-nummer er p.t. ude af funk­tion. Så indtil videre er en over­før­sel til Reg. 1551 Konto nr. 16634751 eneste mulig­hed for at yde et bidrag til fore­nin­gens arbejde. Husk at skrive dit CPR-nummer i besked­fel­tet, hvis du vil have fradrag.

Read More →

En ny treårig overenskomstaf­tale mellem Regio­ner­nes Lønnings- og Takst­nævn og Dansk Psyko­log Fore­ning, der skal gælde fra 1. okto­ber 2019, sikrer bl.a., at alle borgere over 18 år, som lider af angst, herun­der OCD,  frem­over kan få tilskud til psyko­log­be­hand­ling. Det er meget glæde­ligt, at den hidti­dige begræns­ning, hvor ordnin­gen kun gjaldt for de 18-38-årige, nu er fjer­net, så alle voksne, der bliver henvist til psyko­log­be­hand­ling, kan få tilskud­det på 60 procent af psyko­lo­gens honorar.

Ordnin­gen giver tilskud til maks. 12 konsul­ta­tio­ner, “dog kan perso­ner med henvis­ning for let til mode­rat depres­sion og let til mode­rat angst, herun­der let til mode­rat OCD, efter­gen­hen­vis­ning få tilskud for indtil 12 konsul­ta­tio­ner yder­li­gere”, som der står i afta­len.

Læs mere om afta­len på Danske Regio­ners hjem­meside, hvor der også er link til selve afta­ledo­ku­men­tet.

Read More →

Der er blevet ændret lidt i tele­fon­ti­derne i rådgiv­nin­gen, så de nu er som følger:

Mandag 16-18
Tirs­dag 14-15.30 og 19-21
Onsdag 16.30- 20.30
Tors­dag 16-18
Fredag 10-12

Unge­rå­d­giv­nin­gen op til 18 år har tele­fon­tid tirs­dag fra 19-21.

Read More →

Også i år kan du finde OCD-fore­nin­gen på Folke­mø­det i Allinge på Born­holm. Kig inden­for på vores stand (J46, Kæmpe­stran­den) og få en snak med frivil­lige fra fore­nin­gen og speci­a­li­ster i OCD-behand­ling. Du er også meget velkom­men til at komme til vores arran­ge­men­ter:

Tors­dag, kl. 14 – 15: Speci­a­li­se­ret behand­ling af OCD virker
Person­lig beret­ning ved OCD-ramt og fagligt input fra speci­alp­sy­ko­log

Fredag, kl. 11.00 – 11.45: Debat: Hvor­dan sikrer vi OCD-ramte den rette behand­ling
Clas Winding Chri­sten­sen, over­læge og psyki­a­ter, Psyki­a­trisk Center Køben­havn, Olav Nørgaard (V), medlem af regions­rå­det, Region Midtjyl­land, næst­for­mand i Psyki­a­tri- og Soci­a­l­ud­val­get i Danske Regio­ner,
Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt, forfat­ter, aktiv i OCD-fore­nin­gen

Fredag, kl. 14 – 15: Speci­a­li­se­ret behand­ling af OCD virker
Person­lig beret­ning ved OCD-ramt og fagligt input fra speci­alp­sy­ko­log

Read More →

Har du en hver­dag, der i større eller mindre grad præget af OCD? Så er det lige præcis dig, vi leder efter!

Vi er to jour­na­list­stu­de­rende, der i forbin­delse med en eksa­mens­op­gave gerne vil sætte fokus på og lave en fortæl­ling om livet med OCD på godt og ondt.

Det inde­bæ­rer, at du har lyst til at fortælle om dit OCD og din hver­dag til os i et inter­view, samt at vi må have lov at filme lidt fra din daglig­dag.

Hvis du har lyst til at fortælle os din histo­rie, så må du meget gerne sende os et kort skriv om dig selv og din OCD, eller give os et kald og fortælle nærmere. Vi kan kontak­tes på følgende:

Natha­lie Berg:
E-mail: Naber17@student.sdu.dk
tlf.: 23 29 50 35

Kamilla Kilias:
E-mail: Kamillakilias@hotmail.com
tlf.: 20 73 83 29

Read More →