Kæmper du med tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger og er du mellem 16 og 28 år? Har du lyst til og brug for at tale med andre unge, der også har OCD inde på livet? Så er denne nystar­tede selv­hjælps­gruppe måske noget for dig.

Hvad er formå­let med en selv­hjælps­gruppe?

Denne selv­hjælps­gruppe er en del af OCD-fore­nin­gen Køben­havns tilbud for OCD- ramte og giver dig mulig­hed for helt anonymt at mødes med lige­sin­dede og tale om OCD. Der er mulig­hed for at dele erfa­rin­ger og føle sig lyttet til og forstået af andre unge, der kender til det at have OCD tæt på.

Formå­let med denne gruppe er at give dig nyt mod til at arbejde med din OCD i et forum hvor:

 • Der er en rar atmos­fære, hvor delta­gerne tør tale om det, der er svært og give posi­tiv feed­back
 • Grup­pe­del­ta­gerne bakker hinan­den op og støt­ter hinan­den i arbej­det ud af OCD’en.
 • Der arbej­des med person­lig udvik­ling i det omfang, det er muligt uden hjælp fra en fagper­son. Her er det vigtigt at vide at selv­hjælps­grup­pen IKKE tilby­der terapi.
 • Du delta­ger i det omfang, du selv ønsker at deltage.

Hvem er vi?

Vi er to grup­pe­le­dere, Anna og Ida, der stude­rer henholds­vis psyko­logi og kogni­tiv psyko­te­rapi. Det vil være os, der under vores selv­hjælps­grup­pe­mø­der bl.a. hjæl­per til at struk­tu­ren under møde­rne bliver som I ønsker det, og at alle der ønsker det bliver hørt og får tale­tid.

Vi vil gøre vores til, at det bliver et rart sted at komme, men grup­pen vil først og frem­mest blive Jeres med fokus på de behov og temaer, som I ønsker at tage op i grup­pen ;0).

Hvem kan være med?

For at få mest muligt ud af at deltage i denne selv­hjælps­gruppe er det vigtigt at du:

 • Har OCD-symp­to­mer (tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger) som primære proble­ma­tik. Du er også velkom­men selv om du ikke har en offi­ciel OCD-diag­nose.
 • Ikke har det dårli­gere, end at du både er i stand til at lytte til andre, give feed­back til andre og selv at kunne modtage feed­back
 • Er indstil­let på at påtage dig et medansvar for at grup­pen kan fungere, eksem­pel­vis ved at være møde­sta­bil og melde afbud i tilfælde af, at du bliver forhin­dret i at komme til en møde­gang.

Hvor­dan finder jeg ud af om det er noget for mig og hvor­dan kommer jeg med?

Før du star­ter i en selv­hjælps­gruppe, er det vigtigt, at du over­ve­jer, om en selv­hjælps­gruppe er det rigtige for dig. Hvis du er i tvivl, om du skal vælge en selv­hjælps­gruppe – eller måske snarere skal søge behand­ling eller andet – hjæl­per vi gerne med at afklare spørgs­må­let :-).

Lyder dette som noget for dig? så skriv til os på mail: ocd.gruppe.kbh@gmail.com. Øverst i mailen skal du skrive: “Selv­hjælps­gruppe for unge i Kbh”

Du må meget gerne skrive dit tele­fon­num­mer i mailen, så vi kan tage kontakt til dig inden du star­ter i grup­pen. Her har du også mulig­hed for at få afkla­ret even­tu­elle spørgsmål;0)

Prak­tisk infor­ma­tion

 • Tid og sted: Vi mødes to tirs­dage om måne­den (lige uger) fra kl. 17-19 i OCD-fore­nin­gens loka­ler ved Nørre­bros Rund­del på Julius Bloms Gade 17, 2200 Køben­havn N.
 • Første grup­pe­møde bliver når vi har sammen­sat grup­pen. Vi håber på at blive klar til opstart her i efter­å­ret. I vil modtage nærmere besked om start­dato pr. mail.
 • Der kan være op til 8 delta­gere.
 • Selv­hjælps­grup­pen vil fore­lø­bigt køre fra septem­ber til decem­ber 2018.

(mere…)

På Mastiff TV, hvor jeg er caster, er vi i research-fasen til en oply­sende program-serie til DR1. I den forbin­delse vil jeg meget gerne i kontakt med perso­ner med OCD, som kunne være inter­es­se­ret i at medvirke (som mini­mum er 18 år). Program­met hand­ler om at møde perso­ner i en lignende livs­si­tu­a­tion, så man i en gruppe kan udveksle erfa­rin­ger og inspi­rere hinan­den. Det hand­ler om at turde udfor­dre sig selv og finde styrke i fælles­skab. Program­met består primært af enkel­tin­ter­views og grup­pe­ak­ti­vi­te­ter og fore­går i fem opta­ge­dage i træk (man-fre) i okto­ber eller novem­ber.
Skriv dit tlf. nr. og et par linier om dig selv og send gerne et billede eller vide­o­p­ræ­sen­ta­tion af dig selv til denne mail: casting2018@mastifftv.dk

Man forplig­ter sig ikke til noget, lige­som man heller ikke kan være sikker på at komme med i program­met.

Alle henven­del­ser og person­føl­somme oplys­nin­ger vil blive behand­let strengt fortro­ligt.

Venlig hilsen,
Michelle Chri­sten­sen

Igen i år havde OCD-fore­nin­gen en stand på Folke­mø­det i Allinge på Born­holm, og igen fik de frivil­lige udsendte dejligt travlt med at svare på masser af gode spørgs­mål om OCD og ikke mindst behand­lings­mu­lig­he­derne.

Ud over det faste indslag med en “Tip-en-13’er” om OCD – som trak virke­lig mange hen til stan­den – havde vi tre arran­ge­men­ter: En panel­de­bat med delta­gelse af Jacob Kliva­ger Vester­gaard (formand, SFU), Vicky Bender Loren­zen, SF (regions­rå­ds­med­lem Region Syddan­mark), Mikkel Rasmus­sen (psyki­a­ter og medlem af Regions­rå­det i Region Midtjyl­land for Psyki­a­tri­li­sten), Thies Mathi­a­sen (regions­rå­ds­med­lem Region Syddan­mark – Danske Regio­ners Psyki­a­tri- og Soci­a­l­ud­valg for DF), Carsten Stoe­mann Rasmus­sen (OCD-ramt), Psyko­log Malene Klindt Bohni (OCD-ekspert) samt ords­ty­rer Stig Ander­sen (ansvars­ha­vende redak­tør på OCD-nyt), samt et duble­ret arran­ge­ment, hvor Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen “OCD-dren­gens tabu” gav sin person­lige beret­ning og psyko­log Malene Klindt Bohni supple­rede med fagligt input.

Poli­ti­kerne i panel­de­bat­ten fik ifølge eget udsagn rigtig meget input, de kunne tage med hjem og arbejde videre med, og Carsten og Male­nes oplæg var for de mange tilhø­rere en virke­lig stærk og givende ople­velse, der for alvor gav et indblik i hvor svær en lidelse, OCD kan være.

Se flere opslag, bille­der og kommen­ta­rer på vores Face­book-side.