Mediet “A4 Arbejds­liv” har bragt en udmær­ket arti­kel om de udfor­drin­ger, som corona­kri­sen kan give folk med angst og depres­sion. OCD-ramte bliver også omtalt, og OCD-fore­nin­gens formand, Nico­lai Skovs­mose, fortæl­ler om de særlige udfor­drin­ger, som OCD-ramte og deres pårø­rende skal hånd­tere. Artik­len kan læses her.

Read More →

Profes­sor og over­læge på Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling på Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Per Hove Thom­sen er blevet inter­viewet til en podcast på Ugeskriftet.dk om OCD hos børn og unge.

På en god og letfor­stå­e­lig måde forkla­rer han, dels hvor­dan OCD kan ytre sig hos børn og unge, dels hvilke behand­lings­me­to­der, der har vist sig mest effek­tive hos børn og unge. Han kommer også ind på, hvor­dan man som pårø­rende kan støtte den OCD-ramte.

Find podca­sten her.

Read More →

Grun­det den nuvæ­rende situ­a­tion med Coro­navirus/covid-19 i Danmark afly­ses alle møder i lokal­grup­perne. Vi er natur­lig­vis kede af at må aflyse, men OCD-fore­nin­gen følger natur­lig­vis myndig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger.

Vi skal nok holde jer orien­te­ret, når vi igen kan afholde møder og arran­ge­men­ter i lokal­grup­perne.

Vi håber på jeres forstå­else.

Pas godt på jer selv og på hinan­den.

Venlig hilsen,
Besty­rel­sen
OCD-fore­nin­gen

Read More →

Grun­det den tilspid­sede situ­a­tion med Coro­navirus/Covid-19, har OCD-fore­nin­gens besty­relse valgt at udskyde vores ordi­nære gene­ral­for­sam­ling. Den skulle have været afholdt i Vanløse d. 28. marts. Vi finder et senere tids­punkt at afholde den på..

Vi havde glædet os til en spæn­dende dag med vores medlem­mer. Men vi ønsker at passe på hinan­den. Det gør vi bedst ved at efter­leve myndig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger.

Pas godt på jer selv og på hinan­den.

Venlig hilsen,
Besty­rel­sen
OCD-fore­nin­gen

Read More →

Af Malene Klindt Bohni, auto­ri­se­ret psyko­log, speci­a­list i psykoterapi/klinisk psyko­logi

Mange går i øjeblik­ket og er bekym­rede for at blive smit­tet med coro­navirus­sen. Med de sene­ste anbe­fa­lin­ger er der sat gang i store tiltag, der alle har til formål at begrænse spred­nin­gen. For nogle perso­ner med OCD kan denne tid være ekstra svær.

Udmel­din­gerne om ekstra hygiej­ne­for­an­stalt­nin­ger kan nemt være ”benzin på bålet” til tvang­stan­kerne, og det kan være svært at finde en god balance i, hvad man bør gøre og ikke gøre. OCD’en vil jo så at sige gerne bruge anled­nin­gen til at sætte ekstra gang i tvang­stan­kerne og angsten.

Følg Sund­heds­sty­rel­sens anbe­fa­lin­ger
Det nok vigtig­ste råd er at følge Sund­heds­sty­rel­sens anbe­fa­lin­ger – hver­ken mere eller mindre. Det kan være nemmere sagt end gjort, når tvang­stan­kerne fylder. Men som OCD-ramt har man nok selv på egen krop erfa­ret, at jo mere man følger OCD’en, jo værre bliver den. Og OCD’en vil altid over­drive – det er dens natur.

Læs mere…

Read More →