Hermed invi­ta­tion til to semi­na­rer – et i Aarhus og et i Køben­havn – for alle, som er invol­ve­ret i behand­ling af børn og unge med OCD.

Tema:
Evidens­ba­se­ret behand­ling af OCD hos børn og unge med udgangs­punkt i klini­ske erfa­rin­ger og forsk­nings­re­sul­ta­ter fra et stort nordisk behand­lings-studie (Nord­LOTS).

Målgruppe:
Fagpro­fes­sio­nelle fra primær sektor (privat­prak­ti­se­rende eller fagper­so­ner ansat i kommu­nalt regi, fx PPR, speci­a­lind­sat­ser, m.v.).

Oplægs­hol­derne:
Per Hove Thom­sen, profes­sor i børne- og ungdoms­psy­ki­a­tri, over­læge, dr.med., Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien.

Judith Becker Nissen, over­læge, forsk­nings­lek­tor, ph.d., daglig leder i OCD-teamet, Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets-hospi­tal Psyki­a­trien.

Katja Anna Hybel, klinisk psyko­log, speci­a­list, ph.d., forsker. Har 10 års erfa­ring som behand­ler i OCD-teamet, Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien, har været medvir­kende i Nord­LOTS-projek­tet og har skre­vet ph.d. vedrø­rende OCD og neuro­p­sy­ko­lo­gi­ske aspek­ter ved behand­lin­gen.

David Højgaard, psyko­log, ph.d., forsker ved Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien. Har de sene­ste seks år forsket inden­for Nord­LOTS-projek­tet, herun­der skre­vet ph.d. om symp­tom­grup­per inden­for OCD og effekt af behand­lin­gen.

Ceci­lie Schultz Isak­sen, psyko­log ved Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien. Har været medvir­kende i nyligt gennem­ført survey om OCD-behand­ling af børn og unge i Danmark og forsker i bl.a. metakog­ni­tive aspek­ter ved OCD.

Baggrund for semi­na­rerne:
Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Risskov, gennem­førte i peri­o­den 2007-15 i samar­bejde med centre i Norge og Sverige den hidtil stør­ste under­sø­gelse af kogni­tiv adfærds­te­rapi i behand­lin­gen af børn og unge med OCD. Med udgangs­punkt i de posi­tive behand­lings­re­sul­ta­ter fra studiet er der i 2015 udgi­vet en behand­lings­ma­nual.

På semi­na­ret vil de væsent­lig­ste resul­ta­ter af den nordi­ske under­sø­gelse samt nyere forsk­ning blive præsen­te­ret. Det primære fokus vil dog være på intro­duk­tion til manu­a­len og dens prak­ti­ske anven­delse, hvor de enkelte sessio­ner vil blive gennem­gået.

Semi­na­ret retter sig bredt mod alle, som er invol­ve­ret i behand­ling af børn og unge med OCD (i kommu­nalt, privat eller syge­hus­regi) og som ønsker en indfø­ring i de grund­læg­gende behand­lings­prin­cip­per.

Som opfølg­ning på semi­na­ret plan­læg­ges to works­hops for speci­elt inter­es­se­rede (nærmere infor­ma­tion på selve dagen).

Tid og sted – Aarhus:
25. marts kl. 14-19.00: Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal, Skejby, audi­to­rium A, indgang G6, G206, Palle Juul-Jensens Boule­vard 174, DK-8200 Aarhus N

Tid og sted – Køben­havn:
1. april kl. 14.00-19.00: Niels­ine Niel­sen audi­to­riet, Panu­min­sti­tut­tet, Bygning 13, Hove­d­ind­gang fra Bleg­dams­vej 3B, DK-2200 Køben­havn N

Tilmel­ding:
Delta­gelse er gratis, men kræver tilmel­ding senest 18. marts 2019.

Tilmel­ding efter ”først-til-mølle” prin­cip­pet til Helle Veller Morten­sen på helle.veller.mortensen@ps.rm.dk med tyde­lig angi­velse af hvil­ket arran­ge­ment, man ønsker at deltage i.

Read More →

Selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte
Er du over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede, i trygge rammer, og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen, så kunne grup­pen være noget for dig.
Grup­pen mødes hver anden onsdag i lige uger kl. 19.00 – 21.30.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocdselvhjaelp@gmail.com
Bemærk, at der maksi­mum er plads til 8 delta­gere.

Selv­hjælps­gruppe for pårø­rende
Er du pårø­rende til en OCD-ramt, og er du over 18 år, og ønsker du at udveksle erfa­rin­ger, tanker og følel­ser med andre pårø­rende? Så vil grup­pen være noget for dig.
Grup­pen mødes hver tredje uge om manda­gen kl. 19.00 – 21.30.
Hvis du ønsker at høre nærmere eller tilmelde dig, så kan du skrive til ocdpaa@gmail.com
Bemærk, at der maksi­mum er plads til 12 delta­gere.

Følgende er gældende for begge grup­per
Et forløb varer ca. 1 år og er gratis.
Møde­rne vil indtil videre foregå i loka­ler hos Center for Mental Sund­hed, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.
Hver selv­hjælps­gruppe ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende fra Syddansk Univer­si­tet.
Grup­pe­le­derne modta­ger under forlø­bet super­vi­sion af uddan­net psyko­log med erfa­ring i selv­hjælps­grup­per.
Hvis du ikke alle­rede er medlem af OCD-fore­nin­gen, så vil vi blive meget glade, hvis du i forbin­delse med opstart i selv­hjælps­gruppe, melder dig ind. For nærmere oplys­ning om medlem­skab henvi­ses der til vores hjem­meside.

Venlig hilsen
Dorthe og Jette
Kontakt­per­so­ner lokal­gruppe Fyn

Read More →

Er du OCD-ramt eller pårø­rende, og har du en empa­tisk og rumme­lig tilgang til andre menne­sker? Så er det måske dig, vi søger.

OCD-fore­nin­gen har flere lokal­grup­per i hele landet. Til lokal­grup­pe­mø­de­rne kan både OCD-ramte og pårø­rende deltage. Formå­let med møde­rne er dels, at alle får viden om OCD og behand­lings­mu­lig­he­derne, og dels at træffe andre, der har OCD inde på livet, så man deri­gen­nem kan udveksle erfa­rin­ger. Vores kontakt­per­son i Roskilde har måttet stoppe af private årsa­ger, og vi søger derfor snarest muligt en ny.

OCD-fore­nin­gen har tradi­tion for, at lokal­grup­perne drives frivil­ligt af perso­ner med OCD tæt inde på livet enten som OCD-ramt eller pårø­rende – derfor er dette en forud­sæt­ning for at kunne blive kontakt­per­son. Deru­d­over er det vigtigt, at du:
– er empa­tisk og rumme­lig
– er imøde­kom­mende
– har lyst til at dele ud af egne erfa­rin­ger fra livet med OCD

Er I et par, en fami­lie, venner eller andet, der ønsker at drive grup­pen sammen, er dette også en mulig­hed.

Opga­verne vil være følgende:
– Åbne op i lokal­grup­pen 2 timer én gang om måne­den
– Forbe­rede møde­rne med forplej­ning
– Booke lokale til møde­rne løbende
– Søge para­graf 18 midler hos Roskilde Kommune
– Vare­tage kontak­ten til OCD-fore­nin­gens besty­relse
– Arran­gere oplæg/foredrag mm. i lokal­grup­pen

Vær opmærk­som på, at der vil fore­komme private udlæg for forplej­ning, som vil blive 100% refun­de­ret af OCD-fore­nin­gen efter­føl­gende.

Vi gør for en god ordens skyld en ekstra gang opmærk­som på, at jobbet er 100% frivil­ligt og der derfor ikke vil ske afløn­ning.

Hvis det kunne være noget for dig, eller hvis du har spørgs­mål til det frivil­lige job som kontakt­per­son, er du velkom­men til at kontakte Kirstine Brix på KirstineBrix@gmail.com. Send gerne dit tlf.nr. med, så vi kan ringe dig op. Vi glæder os til at høre fra dig.

Read More →

Selv­hjælps­gruppe

Ny selv­hjælps­gruppe i Køben­havn søger grup­pe­del­ta­gere. Er det dig? Er du over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen? Så kunne en selv­hjælps­gruppe være noget for dig. Vi opstar­ter en ny selv­hjælps­gruppe i okto­ber måned i Køben­havn. Og der er plads til flere. Grup­pen mødes hver anden onsdag fra kl. 19.00 – 21.00. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Og det hele fore­går i trygge rammer.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocd.gruppe.kbh@gmail.com.

Pårø­ren­de­gruppe
Ny pårø­ren­de­gruppe i Køben­havn søger grup­pe­del­ta­gere. Vi opstar­ter en ny pårø­ren­de­gruppe i Køben­havn, og der er plads til flere. Grup­pen mødes hver anden tirs­dag fra kl. 16.30-18.30. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Og det hele fore­går i trygge rammer.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocdforeningen.paaroerende.kbh@hotmail.com.

Read More →

Psyko­log Malene Klindt Bohni er forfat­ter til en ny pjece fra OCD-fore­nin­gen om det at være pårø­rende til en OCD-ramt. Du kan hente pjecen ved at klikke på dette link.

Malene skri­ver i intro­duk­tio­nen:

“Når en person rammes af OCD, rammes de pårø­rende også – på den ene eller den anden måde. Det kan være hårdt at stå på side­linjen, når en, man holder af, er ramt af OCD. Afhæn­gigt af hvor­dan OCD-symp­to­merne viser sig, og hvor svære de er, kan de blive styrende for de pårø­ren­des liv også.

Denne pjece er skre­vet til alle pårø­rende til OCD-ramte. Foræl­dre, søskende, børn, kærester/ægtefæller, bedste­for­æl­dre, osv. Selv om rela­tio­nerne er forskel­lige, står man som pårø­rende ofte i nogle af de samme dilem­maer: Hvor­dan støt­ter og hjæl­per man bedst den OCD-ramte — uden samti­dig at vedli­ge­holde OCD-symp­to­merne?

Det er en svær balan­ce­gang. I denne pjece får du nogle gode råd til, hvad du som pårø­rende til en OCD-ramt kan gøre.”

Read More →