OCD-fore­nin­gen udgi­ver i dag podca­sten “Da Danmark lukkede ned”. Podca­sten er det andet afsnit i en serie på fire, der under titlen ”OCD i en coro­na­tid” vil under­søge livet med OCD under corona­kri­sen, og hvad der venter på den anden side af krisen. Serien er produ­ce­ret med støtte fra Velliv Fore­nin­gen.

Du kan lytte til podca­sten ved at klikke på play-knap­pen oven­for. Du kan down­lo­ade den ved at klikke her. Deru­d­over vil den også blive lagt på Spotify, Stit­cher, Google Podcasts og en række af de andre store podcast-tjenester.

Corona­kri­sen ramte hårdt
37-årige Henrik Lundahl Revs­høi har så længe han kan huske lidt af OCD, som blandt andet har været præget at smit­te­angst, over­dre­ven hygiejne og tjek­ke­ad­færd. Nedluk­nin­gen på grund af corona­kri­sen vendte op og ned på hans verden.
”Nu havde jeg lige fået at vide, at jeg virke­lig skulle øve mig i at modstå tran­gen til at vaske hænder, og så får jeg dagen efter, at jeg har afslutte mit forløb med psyko­lo­gen, at vide af selve­ste stats­mi­ni­ste­ren, at nu skal jeg virke­lig til at passe på!” fortæl­ler han.

Når OCD’en rammer Henrik, er det som om, at alt lukker ned, lyset sluk­kes, og der kommer et mylder af sorte tanker. Henrik har derfor udvik­let en adfærd, hvor han forsø­ger at undgå de situ­a­tio­ner, der trig­ger hans OCD.

Speci­alp­sy­ko­log Mikkel Arendt fra Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal forkla­rer, at undgå­el­ses­ad­færd som Henriks kan være lige så stor en udfor­dring som de tvangs­hand­lin­ger, man oftest forbin­der med OCD. Det skyl­des, at undgå­el­ses­ad­fær­den typisk bety­der, at man bliver begræn­set i at leve livet, som man gerne vil, tage en uddan­nelse og i det hele taget gøre de ting, som andre er i stand til.

Henriks angst for smitte gav ham udfor­drin­ger på sit arbejde. Der var ikke noget i myndig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger, der sagde, at man ikke måtte køre i tog, men på grund af sin smit­te­angst turde Henrik ikke køre i tog i forbin­delse med en opgave, han skulle på. Hør, hvor­dan han fandt en løsning sammen med sin chef.

Kogni­tiv adfærdsterapi
Hør Mikkel Arendt forklare prin­cip­perne i kogni­tiv adfærds­te­rapi, der er den tera­pi­form, der har vist sig mest effek­tiv i behand­lin­gen af OCD. Et vigtigt element i tera­pien er såkaldt ekspo­ne­ring og respons­hin­dring, hvor den OCD-ramte bliver konfron­te­ret med de situ­a­tio­ner, der normalt vil føre til angst og tvang­stan­ker om, at noget kata­stro­falt vil ske, for eksem­pel sygdom eller død. Respons­hin­drin­gen består i grad­vist at drosle ned for de hand­lin­ger, den OCD-ramte normalt ville udføre for at dæmpe angsten – for eksem­pel over­dre­ven hånd­vask, tjek af, om dørene er låst eller undgå­el­ses­ad­færd. Når den OCD-ramte ople­ver, at kata­stro­fen alli­ge­vel ikke indtræf­fer, vil angst­ni­veauet efter­hån­den dale.

Yder­li­gere oplysninger
Kontakt Stig Ander­sen: stig@ocd-foreningen.dk / 4019 7682

Read More →

Efter en længere pause kan vi nu igen holde møde i lokal­gruppe Aarhus. Vi mødes tirs­dag den 29. septem­ber kl. 19.00 i Sund­heds- og Lultur­cen­te­ret, Ankers­gade 21, 8000 Aarhus C.

Vi glæder os til at se OCD-ramte og pårø­rende til hygge­lige afte­ner i fortro­lig afslap­pet atmos­fære til gensi­dig støtte og erfa­rings­ud­veks­ling. Denne aften vil også være opstart på dannelse af  en unge­gruppe (16-25 år), så unge jævnal­drende OCD-ramte kan mødes.

Alle er velkomne!

Venlig hilsen
Line og Christina

 

Read More →

 

 

OCD-fore­nin­gen udgi­ver i dag podca­sten ”Kan man få OCD af corona­kri­sen?”. Du kan lytte til podca­sten ved at klikke på play-knap­pen oven­for. Du kan down­lo­ade den ved at klikke her. Deru­d­over vil den også blive lagt på Spotify, Stit­cher, Google Podcasts og en række af de andre store podcast-tjenester.

Podca­sten er den første i en serie på fire afsnit, der under titlen ”OCD i en coro­na­tid” vil under­søge livet med OCD under og efter corona­kri­sen. Serien er produ­ce­ret med støtte fra Velliv Fore­nin­gen.

Thea tæller alt
Thea på 27 år lider af OCD, som er en angst­li­delse, hvor den ramte er plaget af tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger. Som 20-årig star­tede hun med at udføre over­drevne tælleri­tu­a­ler, som blandt andet bety­der, at et bruse­bad for hende kan tage ekstremt langt tid: Der skal tryk­kes på sham­poo og balsam to gange fem gange, sæbe og skuresvamp skal bruges et bestemt antal gange, osv. Alt sammen i et forsøg på at dæmpe sin angst for, at noget ubeha­ge­lig skal ske.

Hør Thea fortælle, hvor­dan angsten for coro­nas­mitte har forvær­ret hendes OCD, da hun nu skal udføre endnu flere tælleri­tu­a­ler i et forsøg på at dæmpe angsten for smitte.

Over 60 procent har fået det værre
På Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk afde­ling på Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal kører der i øjeblik­ket et forsk­nings­pro­jekt i samar­bejde med OCD-fore­nin­gen, der skal under­søge, hvilke påvirk­ning corona­kri­sen har på OCD-ramte.

Hør psyko­log David Højgaard og over­læge Judith Nissen fortælle om de fore­lø­bige resul­ta­ter, der bl.a. viser, at 61,2 procent af de voksne OCD-ramte i under­sø­gel­sen har ople­vet en forvær­ring af deres OCD samt ople­ver en øget ængste­lig­hed og tristhed.

Gode råd – OCD-ramte og pårørende
I senere afsnit af podcast­se­rien vil der blive givet gode råd til, hvor­dan OCD-ramte og deres pårø­rende kan forsøge at hånd­tere corona­kri­sen, lige­som der vil blive givet svar på spørgs­må­let: Hvor­når er hånd­vask og afsprit­ning nødven­dig hygiejne ud fra myndig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger, og hvor­når kammer det over og bliver tvangspræget?

Yder­li­gere oplysninger
Kontakt Stig Ander­sen: stig@ocd-foreningen.dk / 4019 7682

Read More →

Vi holder møde i Lokal­gruppe Born­holm mandag d. 28. septem­ber kl. 18.00-20-00 på Rønne Bibli­o­tek, Pingels Alle 1, 3700 Rønne.

Efter­føl­gende afhol­des møde­rne sidste mandag i hver måned.

Mødet er et fortro­ligt frirum, hvor OCD-ramte og pårø­rende i trygge og hygge­lige rammer kan møde lige­sin­dede og udveksle erfa­rin­ger, tale om behand­lings­mu­lig­he­der samt meget andet. Det er åbent for alle, og I skal ikke tilmelde jer, men blot møde op.

Vi glæder os til at se jer:-)

Venlig hilsen
Janette Jensen og Kirsa Mogensen
janette-jensen@hotmail.com

Read More →

Kunne du tænke dig at være med i et forsk­nings­pro­jekt, som kan forbedre forstå­el­sen af, hvad der sker i hjer­nen, når man har OCD? Så kan du blive frivil­lig forsøgs­del­ta­ger i vores projekt!

Forsk­nings­pro­jek­tet, som fore­går i et samar­bejde mellem Rigs­ho­spi­ta­let og Cambridge Univer­si­tet, hand­ler om et stof i hjer­nen, som hedder sero­to­nin. Vi vil gerne under­søge hvil­ken rolle sero­to­nin spil­ler ved dannel­sen af uhen­sigts­mæs­sige vaner (også kaldet kompulsiv adfærd), som det ses hos patien­ter med OCD. Vi ved fra alle­rede eksi­ste­rende forsk­ning, at sero­to­nin er invol­ve­ret i kompulsiv adfærd, men det er endnu ikke klar­lagt præcist hvordan.

For at under­søge dette nærmere bruger vi et læge­mid­del kaldet Esci­ta­l­op­ram, som øger sero­to­ni­nind­hol­det i hjer­nen, og som bl.a. anven­des til at behandle svær OCD. Vi vil under­søge forskel­lige hjer­ne­funk­tio­ner ved at lave hjer­neskan­nin­ger og neuro­p­sy­ko­lo­gisk undersøgelse.

Vores håb med dette projekt er, at få en bedre forstå­else af, hvor­dan og hvor­for øget sero­to­nin i hjer­nen kan hjælpe patien­ter med OCD. Den forstå­else vil vi få ved at lære mere om de meka­nis­mer i hjer­nen, der er invol­ve­ret i OCD, og hvor­dan medi­cin som Esci­ta­l­op­ram påvir­ker disse mekanismer.

Projek­tet varer i alt ca. fem uger. I fire af ugerne vil du enten få placebo eller Esci­ta­l­op­ram som tablet. Du vil i alt skulle møde op på Rigs­ho­spi­ta­let fem eller seks gange til under­sø­gelse. Spør­ge­ske­maer besva­res hjemme hos dig selv. Daglig træning af moto­risk vane på en app ca. 15 minut­ter om dagen.

Vi søger perso­ner, som lever op til flg. kriterier:

  • Alder: 18-70 år
  • Dansk­ta­lende
  • Opfyl­der ICD-10 diag­no­sti­ske krite­rier for OCD, og OCD er primærdiagnosen
  • Ikke i aktuel medi­cinsk- eller tera­pe­u­tisk behand­ling for OCD
  • Ikke gravid eller ammende
  • Intet alko­hol- eller stofmisbrug
  • Ingen aktuel eller tidli­gere neuro­lo­gisk- eller alvor­lig soma­tisk sygdom
  • Intet hoved­traume eller hjer­ne­rystelse med bevidst­løs­hed i mere end 2 minutter.

Er du inter­es­se­ret, så kontakt os på 3545 4284 eller ocd@nru.dk. Du kan læss mere om vores forsk­nings­gruppe på www.nru.dk.

Venlig hilsen
Neuro­bi­o­lo­gisk Forsk­nings­en­hed (NRU) på Rigs­ho­spi­ta­let / Psyki­a­trisk Center Køben­havn (PCK) / Cambridge University

Read More →