Psyko­log Malene Klindt Bohni er forfat­ter til en ny pjece fra OCD-fore­nin­gen om det at være pårø­rende til en OCD-ramt. Du kan hente pjecen ved at klikke på dette link.

Malene skri­ver i intro­duk­tio­nen:

“Når en person rammes af OCD, rammes de pårø­rende også – på den ene eller den anden måde. Det kan være hårdt at stå på side­linjen, når en, man holder af, er ramt af OCD. Afhæn­gigt af hvor­dan OCD-symp­to­merne viser sig, og hvor svære de er, kan de blive styrende for de pårø­ren­des liv også.

Denne pjece er skre­vet til alle pårø­rende til OCD-ramte. Foræl­dre, søskende, børn, kærester/ægtefæller, bedste­for­æl­dre, osv. Selv om rela­tio­nerne er forskel­lige, står man som pårø­rende ofte i nogle af de samme dilem­maer: Hvor­dan støt­ter og hjæl­per man bedst den OCD-ramte — uden samti­dig at vedli­ge­holde OCD-symp­to­merne?

Det er en svær balan­ce­gang. I denne pjece får du nogle gode råd til, hvad du som pårø­rende til en OCD-ramt kan gøre.”

Read More →

Kæmper du med tvangstanker og/eller tvangshandlinger og er du mellem 16 og 28 år? Har du lyst til og brug for at tale med andre unge, der også har OCD inde på livet? Så er denne nystartede selvhjælpsgruppe måske noget for dig.

Hvad er formålet med en selvhjælpsgruppe?

Denne selvhjælpsgruppe er en del af OCD-foreningen Københavns tilbud for OCD- ramte og giver dig mulighed for helt anonymt at mødes med ligesindede og tale om OCD. Der er mulighed for at dele erfaringer og føle sig lyttet til og forstået af andre unge, der kender til det at have OCD tæt på.

Formålet med denne gruppe er at give dig nyt mod til at arbejde med din OCD i et forum hvor:

 • Der er en rar atmosfære, hvor deltagerne tør tale om det, der er svært og give positiv feedback
 • Gruppedeltagerne bakker hinanden op og støtter hinanden i arbejdet ud af OCD’en.
 • Der arbejdes med personlig udvikling i det omfang, det er muligt uden hjælp fra en fagperson. Her er det vigtigt at vide at selvhjælpsgruppen IKKE tilbyder terapi.
 • Du deltager i det omfang, du selv ønsker at deltage.

Hvem er vi?

Vi er to gruppeledere, Anna og Ida, der studerer henholdsvis psykologi og kognitiv psykoterapi. Det vil være os, der under vores selvhjælpsgruppemøder bl.a. hjælper til at strukturen under møderne bliver som I ønsker det, og at alle der ønsker det bliver hørt og får taletid.

Vi vil gøre vores til, at det bliver et rart sted at komme, men gruppen vil først og fremmest blive Jeres med fokus på de behov og temaer, som I ønsker at tage op i gruppen ;0).

Hvem kan være med?

For at få mest muligt ud af at deltage i denne selvhjælpsgruppe er det vigtigt at du:

 • Har OCD-symptomer (tvangstanker og/eller tvangshandlinger) som primære problematik. Du er også velkommen selv om du ikke har en officiel OCD-diagnose.
 • Ikke har det dårligere, end at du både er i stand til at lytte til andre, give feedback til andre og selv at kunne modtage feedback
 • Er indstillet på at påtage dig et medansvar for at gruppen kan fungere, eksempelvis ved at være mødestabil og melde afbud i tilfælde af, at du bliver forhindret i at komme til en mødegang.

Hvordan finder jeg ud af om det er noget for mig og hvordan kommer jeg med?

Før du starter i en selvhjælpsgruppe, er det vigtigt, at du overvejer, om en selvhjælpsgruppe er det rigtige for dig. Hvis du er i tvivl, om du skal vælge en selvhjælpsgruppe – eller måske snarere skal søge behandling eller andet – hjælper vi gerne med at afklare spørgsmålet :-).

Lyder dette som noget for dig? så skriv til os på mail: ocd.gruppe.kbh@gmail.com. Øverst i mailen skal du skrive: “Selvhjælpsgruppe for unge i Kbh”

Du må meget gerne skrive dit telefonnummer i mailen, så vi kan tage kontakt til dig inden du starter i gruppen. Her har du også mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål;0)

Praktisk information

 • Tid og sted: Vi mødes to tirsdage om måneden (lige uger) fra kl. 17-19 i OCD-foreningens lokaler ved Nørrebros Runddel på Julius Bloms Gade 17, 2200 København N.
 • Første gruppemøde bliver når vi har sammensat gruppen. Vi håber på at blive klar til opstart her i efteråret. I vil modtage nærmere besked om startdato pr. mail.
 • Der kan være op til 8 deltagere.
 • Selvhjælpsgruppen vil foreløbigt køre fra september til december 2018.

Kæmper du med tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger og er du mellem 16 og 28 år? Har du lyst til og brug for at tale med andre unge, der også har OCD inde på livet? Så er denne nystar­tede selv­hjælps­gruppe måske noget for dig. Hvad er formå­let med en selv­hjælps­gruppe? Denne selv­hjælps­gruppe er en del af OCD-fore­nin­gen […]

Read More →

På Mastiff TV, hvor jeg er caster, er vi i research-fasen til en oply­sende program-serie til DR1. I den forbin­delse vil jeg meget gerne i kontakt med perso­ner med OCD, som kunne være inter­es­se­ret i at medvirke (som mini­mum er 18 år). Program­met hand­ler om at møde perso­ner i en lignende livs­si­tu­a­tion, så man i en gruppe kan udveksle erfa­rin­ger og inspi­rere hinan­den. Det hand­ler om at turde udfor­dre sig selv og finde styrke i fælles­skab. Program­met består primært af enkel­tin­ter­views og grup­pe­ak­ti­vi­te­ter og fore­går i fem opta­ge­dage i træk (man-fre) i okto­ber eller novem­ber.
Skriv dit tlf. nr. og et par linier om dig selv og send gerne et billede eller vide­o­p­ræ­sen­ta­tion af dig selv til denne mail: casting2018@mastifftv.dk

Man forplig­ter sig ikke til noget, lige­som man heller ikke kan være sikker på at komme med i program­met.

Alle henven­del­ser og person­føl­somme oplys­nin­ger vil blive behand­let strengt fortro­ligt.

Venlig hilsen,
Michelle Chri­sten­sen

Read More →

Igen i år havde OCD-fore­nin­gen en stand på Folke­mø­det i Allinge på Born­holm, og igen fik de frivil­lige udsendte dejligt travlt med at svare på masser af gode spørgs­mål om OCD og ikke mindst behand­lings­mu­lig­he­derne.

Ud over det faste indslag med en “Tip-en-13’er” om OCD – som trak virke­lig mange hen til stan­den – havde vi tre arran­ge­men­ter: En panel­de­bat med delta­gelse af Jacob Kliva­ger Vester­gaard (formand, SFU), Vicky Bender Loren­zen, SF (regions­rå­ds­med­lem Region Syddan­mark), Mikkel Rasmus­sen (psyki­a­ter og medlem af Regions­rå­det i Region Midtjyl­land for Psyki­a­tri­li­sten), Thies Mathi­a­sen (regions­rå­ds­med­lem Region Syddan­mark – Danske Regio­ners Psyki­a­tri- og Soci­a­l­ud­valg for DF), Carsten Stoe­mann Rasmus­sen (OCD-ramt), Psyko­log Malene Klindt Bohni (OCD-ekspert) samt ords­ty­rer Stig Ander­sen (ansvars­ha­vende redak­tør på OCD-nyt), samt et duble­ret arran­ge­ment, hvor Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen “OCD-dren­gens tabu” gav sin person­lige beret­ning og psyko­log Malene Klindt Bohni supple­rede med fagligt input.

Poli­ti­kerne i panel­de­bat­ten fik ifølge eget udsagn rigtig meget input, de kunne tage med hjem og arbejde videre med, og Carsten og Male­nes oplæg var for de mange tilhø­rere en virke­lig stærk og givende ople­velse, der for alvor gav et indblik i hvor svær en lidelse, OCD kan være.

Se flere opslag, bille­der og kommen­ta­rer på vores Face­book-side.

Read More →