Folke­mø­det på Born­holm 15. – 18. juni er en god mulig­hed for at få formid­let OCD-fore­nin­gens budska­ber til rele­vante poli­ti­kere og andre, der har mulig­hed for at fremme vores sag. Så derfor har OCD-fore­nin­gen selv­føl­ge­lig en stand på Folke­mø­det (D9, ved Brand­sta­tio­nen). Vi har et arran­ge­ment fredag kl. 14, som vi vil opfor­dre dig til at komme til (se neden­for), men ellers er du meget velkom­men til at komme forbi og få en snak med os

Fredag d. 16. juni 2017 kl. 14-15.00 invi­te­rer OCD-fore­nin­gen til debat om bedre behand­lings­mu­lig­he­der med delta­gelse af bl.a. Char­lotte Fischer, Formand for Danske Regio­ners psyki­a­tri- og soci­a­l­ud­valg og psyko­log Malene Klindt Bohni.

Sted: D9 – Ved Brand­sta­tio­nen

Mangel­fuld eller slet ingen behand­ling
Erfa­rin­gerne viser, at behand­ling af OCD vari­e­rer meget fra region til region, og at pakke­for­lø­bene admi­ni­stre­res meget forskel­ligt. I prak­sis bety­der det, at mulig­he­derne for at få den rigtige behand­ling er afhæn­gig af, hvor i landet man bor. Alt for mange udsæt­tes derfor for mangel­fuld eller slet ingen behand­ling. Målet med debat­ten er at få belyst mulig­he­derne for at forbedre disse forhold.

Brug for flere behand­lings­ste­der
OCD kan og skal behand­les af speci­a­li­se­rede fagfolk. Der findes effek­tiv behand­ling af sygdom­men i form af kogni­tiv adfærds­terapi og medi­cin. Proble­met er, at der er en stor mangel på behand­lingssteder. Det skal der gøres noget ved.

Vi ses til Folke­mø­det 2017!

Nico­lai Skovs­mose, Formand for OCD-fore­nin­gen

Er du forældre/ kæreste/ søskende eller på anden måde pårø­rende til en person med OCD, eller kender du nogen der er? Kunne du tænke dig at møde og snakke med andre pårø­rende i en lignende situ­a­tion? Så er der stadig­væk ledige plad­ser! Næste møde er 21. juni kl. 19.00.

I grup­pen er der fokus på erfa­rings­ud­veks­ling, samt mulig­hed for at snakke om tanker, følel­ser og ople­vel­ser, der kan være forbun­det med at være pårø­rende til en OCD-ramt. Selv­hjælps­grup­perne ledes af psyko­lo­gi­stu­de­rende, som vil dele deres viden om OCD og kogni­tiv adfærds­te­rapi. Selv­hjælps­grup­perne er lukkede grup­per og kører ca. et halvt år ad gangen.

Selve mødet varer ca. to timer inkl. pause og afhol­des en gang hver 2. uge. Møde­rne afhol­des i Tegl­værks Gade 12, 8000 Aarhus C
Tilmel­ding og even­tu­elle spørgs­mål sendes til: kontakt.ocd.aarhus@gmail.com

Der har længe været stor diskus­sion om den såkaldte PANDAS-hypo­tese, som siger, at der er en speci­fik sammen­hæng mellem strep­tokok-infek­tio­ner og udvik­lin­gen af OCD og tics.

I en arti­kel på dr.dk kan man læse, at en gruppe danske forskere nu har påvist, “at børn, der ved egen læge har fået konsta­te­ret hals­be­tæn­delse forår­sa­get af strep­tokok-bakte­rier, har en øget risiko for psykisk sygdom,” som første­for­fat­te­ren på studiet, Sonja Orlovska, læge på Psyki­a­trisk Center Køben­havn og Køben­havns Univer­si­tet, udtryk­ker det.

Hun siger også, at “Vores resul­ta­ter bekræf­ter umid­del­bart den omdis­ku­te­rede PANDAS-hypo­tese, der taler for en sammen­hæng mellem strep­tokok­ker og udvik­lin­gen af OCD og tics.”

Læs hele artik­len på dr.dk ved at klikke her.

Efter et pænt langt tilløb kan vi nu præsen­tere en spritny hjem­meside, som har et mere tids­sva­rende udtryk, og som er meget nemmere at arbejde med end den gamle. Den udmær­ker sig også ved at tilpasse sig auto­ma­tisk til visning på mobil­te­le­fo­ner og tablets. For de smånør­dede kan vi fortælle, at vi er skif­tet fra Joomla til Word­Press:-)

Det er et temme­lig stort projekt at lave sådan et skift, så der kan sagtens være nogle ting rundt omkring, der måske skal juste­res. Hvis I spot­ter noget, vil vi meget gerne vide det. Skriv til redaktion@ocd-foreningen.dk, så vil vi se, om vi kan gøre noget ved det.

Hvis man har haft en login til Frivil­ligsi­derne på den gamle hjem­meside, vil man en af de nærme­ste dage modtage en login til den nye side. Der vil også komme mere info til de folk, der skal have adgang til at booke loka­let i Julius Bloms Gade.

Venlig hilsen,
Stig Ander­sen
Redak­tør, ocd-foreningen.dk/OCD-nyt

Jour­na­list Iben Foss er i gang med forbe­re­del­serne til en arti­kel for Weeken­da­vi­sen og forhå­bent­lig også en P1-doku­men­tar om distrikts- og syge­huspsy­ki­a­trien i Danmark. I den forbin­delse vil hun gerne i kontakt med medlem­mer af OCD-fore­nin­gen, som er villige til at fortælle om deres ople­vel­ser med psyki­a­trien.

Hendes fokus er på folk, der har ople­vet at blive behand­let af perso­nale, som ikke er psyko­log- eller psyki­a­tri­ud­dan­net. Altså f.eks. hvis man har fået psyko­te­ra­pe­u­tisk behand­ling af en sygeple­jer­ske eller fysi­o­te­ra­peut. Man kan bidrage både som anonym og ved navns nævnelse. Iben Foss er også inter­es­se­ret i at snakke med folk – herun­der frivil­lige og ansatte – der kan hjælpe med baggrunds­vi­den.

Kontakt Iben Foss på iben@berlingskemedia.dk eller tlf. 29 72 15 89, hvis du gerne vil bidrage.