Region Midtjyl­land udgi­ver under navnet “Fluen på væggen” podcasts om forskel­lige aspek­ter af af psykisk sygdom. Den sene­ste hedder “Mødre­grup­pen” og hand­ler om foræl­dre­skab og psykisk sygdom.

Her kan du høre tre kvin­der, der alle har en psykisk sygdom, tale om gravi­di­tet, medi­ci­ne­ring, fødsel m.m. En af dem er Camilla, der fortæl­ler om sin OCD og den betyd­ning, det har haft for hendes moder­skab. Hør podca­sten her.

Read More →

I takt med at stadig flere samfunds­funk­tio­ner åbner op, er det blevet beslut­tet, at OCD-fore­nin­gens selv­hjælps- og lokal­grup­per også kan komme i gang igen. I denne uge er der et OCD-nyt på vej ud til medlem­merne af OCD-fore­nin­gen med de nye møde­da­toer for lokal­grup­perne i akti­vi­tetska­len­de­ren, men siden OCD-nyt blev sendt til tryk­ke­riet, er der blevet tilfø­jet følgende møde­da­toer før dato­erne i OCD-nyt.

Hille­rød lokal­gruppe, mandag 15. juni kl.19.00

Esbjerg lokal­gruppe, tirs­dag 16. juni kl.19.00

Horsens lokal­gruppe, onsdag 17. juni kl.19.00

Køben­havn lokal­gruppe, tors­dag 18. juni kl.19.00

Kalen­de­ren her på hjem­mesi­den er opda­te­ret med de nyeste datoer.

Venlig hilsen
Besty­rel­sen

Read More →

R4DIO bragte fredag d. 15 maj et længere udsen­delse om OCD som en del af program­met KRANIEBRUD. Psyko­log Malene Klindt Bohni var gæst og fortalte både gene­relt om OCD og behand­ling af OCD, men selv­føl­ge­lig også om OCD i en coro­na­tid.

Hvor­dan klarer OCD-ramte sig i en tid med stærkt øget fokus på hygiejne, og kan corona­kri­sen udløse OCD, hvis man er dispo­ne­ret for det? Det var et et par af de spørgs­mål, der blev taget op – dels af værten, dels af lyttere, der kunne skrive ind med spørgs­mål.

Hør hele udsen­del­sen som podcast her.

Read More →

Det er et spørgs­mål, som mange stil­ler i øjeblik­ket. Mikkel Arndt, psyko­log, Insti­tut for Klinisk Medi­cin – Afde­ling for Depres­sion og Angst, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal, giver i en inter­es­sant arti­kel på altompsykologi.dk sit bud på et svar inklu­sive nogle gode råd om, hvor­dan man skel­ner mellem den nødven­dige skær­pede fokus på hygiejne og så tvangs­præ­get adfærd trig­get af smit­te­angst. Du kan læse artik­len her.

Det kommende nummer af OCD-fore­nin­gens medlems­blad, OCD-nyt, vil i en række artik­ler også behandle emnet Corona­kri­sen og OCD. Klik her for at melde dig ind i fore­nin­gen og få bladet tilsendt.

Read More →

Helena Wallen­tin, 24 år og OCD-ramt, fortæl­ler i en arti­kel på dr.dk, hvor­dan det er at være OCD-ramt i en Corona-tid.

Som det bl.a. lyder i artik­len:

“Nu er Hele­nas daglige ruti­ner tæt på alle andres virke­lig­hed. Nu er hendes ’normal’ blevet alle andres ’normal’. Næsten.

– Tidli­gere forsøgte jeg at skjule det. Det ser dumt ud, og det kan hurtigt få andre til at føle sig beskidte, at jeg lige efter en kontakt har sprit­tet hænderne. Men nu er jeg lige­som andre. På nær tvang­stan­kerne.”

Læs artik­len her.

Read More →