OCD-fore­nin­gens unge­linje har udvi­det tele­fon­ti­den til nu to dage om ugen: tirs­dag og tors­dag kl. 19 – 21. Ring på 70 20 30 91, hvor du har har mulig­hed for at stille spørgs­mål og få rådgiv­ning fra andre unge, der også har OCD.

Bemærk også nye tele­fon­ti­der til den almin­de­lige tele­fon­rå­d­giv­ning:

Mandag 16 – 18
Tirs­dag 14 – 18
Onsdag 16.30 – 20.30
Tors­dag 16 – 18
Fredag 10 – 12

Read More →

OCD-fore­nin­gens lokal­gruppe Fyn lance­rer nu tre temaaf­te­ner for voksne pårø­rende:

  • 29. april: Hvad er OCD? Under­vis­ning og vejled­ning i OCD’ens meka­nis­mer
  • 20. maj: Fokus på det at være pårø­rende til OCD – udfor­drin­ger og problem­stil­lin­ger
  • 17. juni: Konkrete stra­te­gier og råd til pårø­rende – hvor­dan kan jeg arbejde mig ud af tilpas­sende adfærd?

Temaaf­te­nerne vil starte med et oplæg, som efter­føl­ges af erfa­rings­ud­veks­ling og drøf­telse i mindre grup­per, og til sidst opsam­ling i plenum.

Oplægs­hol­dere og faci­li­ta­to­rer er Michelle og Nico­lai, kandi­dat­stu­de­rende i psyko­logi ved Syddansk Univer­si­tet.
De er begge i gang med at skrive deres speci­a­ler. Videre har de begge klinisk erfa­ring i at arbejde med OCD-ramte og pårø­rende.

Fælles for alle tre afte­ner er, at de fore­går i Center for Mental Sund­hed, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.
Afte­nerne star­ter kl. 19.00 og slut­ter kl. 21.00.
Tilmel­ding senest 24. april på mail ocdpaa@gmail.com

Der er max. plads til 12 delta­gere pr. gang. Man kan tilmelde sig en enkelt aften, men vi anbe­fa­ler, at man tilmel­der sig alle tre afte­ne­ner for at få det fulde udbytte. Der er ingen delta­ger­be­ta­ling.

Venlig hilsen,
Jette og Dorthe
Kontakt­per­so­ner for lokal­gruppe Fyn

Read More →

Tvil­lin­ge­brød­rene Chris og Alec fra The Cosmic Twins har netop i dag udgi­vet sing­len og musik­vi­deoen ”You’ll Be Just Fine”, som de har lavet i håb om at give mod og viljestyrke til dem, som måtte være ramt af mobning og følel­sen af håbløs­hed. Som man kan se i videoen, kan OCD spille en rolle i den sammen­hæng.

 

Read More →

Sund­heds­ma­ga­si­net besø­ger 16-årige Julie, hvis liv er styret af tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger.

OCD er temaet i Sund­heds­ma­ga­si­net på DR1, tirs­dag d. 2. april, kl. 21.55. I udsen­del­sen medvir­ker 16-årige Julie, som er styret af tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger. Hun skal hele tiden være i kontrol. Vand­ha­nen skal åbnes og lukkes på den rigtige måde, ellers kommer hendes fami­lie ud for en ulykke. Hvis hun ikke strig­ler sin hest på den rigtige måde, dør den. Sund­heds­ma­ga­si­net besø­ger Julie og hendes fami­lie i Kolind på Djursland.

Mette på 29 medvir­ker også i program­met. Hun lider af svær OCD. Mette har lidt under tvang­stan­ker og hand­lin­ger, så længe hun kan huske. Selvom Mettes fami­lie i mange år vidste, at noget var helt galt, så kunne Mette ikke SELV erkende, at hun var syg, før de mange tvangs­hand­lin­ger var tæt på at tage livet af hende.

Mette var indlagt på et psyki­a­trisk center i to år, og håber nu på, at
hun en dag bliver i stand til at slippe fri af OCD’en.

Det varede længe, før Mette erkendte, at hun var syg. Nu håber hun på, at hun en dag bliver i stand til at slippe fri af OCD’en.

Per Hove Thom­sen, profes­sor på Insti­tut for Klinisk Medi­cin – Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Regions­cen­ter, Risskov, og en af de førende kapa­ci­te­ter herhjemme inden for OCD delta­ger også i program­met.

Værter i program­met er Peter Qvortrup Geis­ling og Nola Grace Gaard­mand.

Read More →