Efter gårds­da­gens udmel­ding fra myndig­he­derne forlæn­ges restrik­tio­nerne til og med den 7. februar.

Det bety­der, at grup­pe­meø­der, som det ikke er muligt at afholde online, desværre fort­sat må afly­ses. Vi skal nok holde jer opda­te­ret, når der kommer nyt fra myndighederne.

Pas godt på jer selv derude!

På vegne af bestyrelsen!

Mange hils­ner

Nico­lai Skovsmose

Read More →

Efter myndig­he­der­nes sene­ste udmel­ding om det skær­pede forsam­lings­for­bud må der, fra i går d. 6. januar 2021, kun være samlet maksi­malt fem perso­ner i samme selskab i det offent­lige rum. Samti­dig er afstand­s­kra­vet igen hævet til mindst to meter indtil fore­lø­big d. 17. januar.

Det bety­der, at grup­pe­meø­der, som det ikke er muligt at afholde online, desværre må afly­ses indtil videre. Vi skal nok holde jer opda­te­ret, når der kommer nyt fra myndighederne.

Pas godt på jer selv derude!

På vegne af bestyrelsen

Mange hils­ner

Nico­lai Skovsmose

Read More →

DR har nu lagt en redi­ge­ret udgave af DR2-udsen­del­sen “DR2 på syre­trip med Peter Lund Madsen” ud på dr.dk og de øvrige plat­forme, hvor udsen­del­sen kan ses. I den redi­ge­rede udgave, som kan ses her, har man fjer­net de vild­le­dende udta­lel­ser om OCD-behand­ling, som OCD-fore­nin­gen havde gjort tilret­te­læg­gerne af udsen­del­sen opmærk­som på (læs OCD-fore­nin­gens kommen­ta­rer her). Læs DR’s berig­ti­gelse her. Tak til DR og tilret­te­læg­gerne for deres imøde­kom­men­hed over for vores indsigelser.

Besty­rel­sen
OCD-foreningen

Read More →

DR2 viste lørdag d. 14. novem­ber og igen her i dag kl. 18 udsen­del­sen “DR2 på syre­trip med Peter Lund Madsen”. En spæn­dende udsen­delse om psyke­de­li­ske stof­fer til mulig behand­ling af forskel­lige lidel­ser, herun­der OCD. Emnet er rigtig inter­es­sant, og vi har rent faktisk en arti­kel, der netop hand­ler om det, i næste nummer af vores medlems­blad OCD-nyt, der er et tema­num­mer om nye og poten­ti­elt lovende behand­lings­me­to­der. I OCD-fore­nin­gen er vi natur­lig­vis kun inter­es­se­ret i, at der til stadig­hed forskes i nye og bedre behand­lings­me­to­der – så vidt så godt!

Desværre inde­hol­der udsen­del­sen nogle udta­lel­ser om de aktu­elle mulig­he­der for behand­ling af OCD, som er temme­lig vild­le­dende. Vi har været i dialog med tilret­te­læg­gerne af udsen­del­sen, som har vist stor forstå­else og lovet, at der vil blive lagt en redi­ge­ret udgave af udsen­delse op på DR’s hjem­meside inklu­sive en kommen­tar om ændrin­gerne. Det forven­tes at ske i morgen. Ændrin­gerne kunne ikke nå at blive fore­ta­get til genud­sen­del­sen her kl. 18, så derfor kommen­ta­rerne neden­for til udta­lel­ser, der bliver frem­sat i udsen­del­sen om de aktu­elle tilbud om behand­ling af OCD:

1. Kogni­tiv adfærds­te­rapi er første­val­get til behand­ling af OCD, og ikke medi­cinsk behand­ling med anti­de­pres­si­ver, som det hævdes i udsen­del­sen. Tera­pe­u­tisk behand­ling af OCD bliver slet ikke nævnt.

2. Der bliver sagt, at anti­de­pres­si­ver “medfø­rer en masse bivirk­nin­ger”. Det kan det gøre for nogle, for andre har medi­ci­nen kun få bivirk­nin­ger og for nogle slet ingen. Under alle omstæn­dig­he­der vejes fordele og ulem­per ved medi­ci­nen op, og deref­ter kan man beslutte sig for, om det er det rigtige for den enkelte OCD-ramte.

3. Der bliver sagt, at “den næste behand­lings­mu­lig­hed, man så har, det er faktisk at gå ind at lave neurokirurgi, hvor man går ind og skærer et stykke af hjer­nen ud for at fjerne den her tvangs­hand­ling.” Her må man som seer sidde tilbage med et indtryk af, at man som OCD-ramt kan risi­kere at få fore­ta­get noget, der ligner “det hvide snit”! Efter­føl­gende er det blevet oplyst, at der i udlan­det forskes i kirur­gi­ske indgreb på svært inva­li­de­rede OCD-ramte, som på ingen måde er så inva­sive som det hvide snit. Men proble­met er, at der i udsen­del­sen tales gene­relt om den aktu­elle behand­ling af OCD, som en DR2-seer må forstå som den behand­ling, der tilby­des i Danmark.

Når vi i OCD-fore­nin­gen vælger at kommen­tere på udta­lel­serne er det fordi, der er et større perspek­tiv her, som hand­ler om i hvil­ket omfang, OCD-ramte får søgt den rette, speci­a­li­se­rede behand­ling for deres OCD. Der kan være mange barri­e­rer, inden den OCD-ramte føler sig klar til det: Der er stadig meget tabu knyt­tet til psykisk sygdom, og en del OCD-ramte og deres pårø­rende kan være bekym­rede for, at der bliver sat et “stem­pel” på den OCD-ramte, der forrin­ger vedkom­men­des mulig­he­der i livet. Og så kan nogle OCD-ramte også være bekym­rede for, hvor­dan selve behand­lin­gen kan påvirke dem i en retning, de ikke ønsker.

Det er derfor uhyre vigtigt, at infor­ma­tion om de tilgæn­ge­lige behand­lings­mu­lig­he­der er så korrekt som mulig – ikke mindst i en udsen­delse på DR, som mange som udgangs­punkt vil opfatte som et meget trovær­digt medie.

Venlig hilsen
Nico­lai Skovsmose
Formand, OCD-foreningen

Read More →