Har du en hver­dag, der i større eller mindre grad præget af OCD? Så er det lige præcis dig, vi leder efter!

Vi er to jour­na­list­stu­de­rende, der i forbin­delse med en eksa­mens­op­gave gerne vil sætte fokus på og lave en fortæl­ling om livet med OCD på godt og ondt.

Det inde­bæ­rer, at du har lyst til at fortælle om dit OCD og din hver­dag til os i et inter­view, samt at vi må have lov at filme lidt fra din daglig­dag.

Hvis du har lyst til at fortælle os din histo­rie, så må du meget gerne sende os et kort skriv om dig selv og din OCD, eller give os et kald og fortælle nærmere. Vi kan kontak­tes på følgende:

Natha­lie Berg:
E-mail: Naber17@student.sdu.dk
tlf.: 23 29 50 35

Kamilla Kilias:
E-mail: Kamillakilias@hotmail.com
tlf.: 20 73 83 29

Read More →

OCD-fore­nin­gens unge­linje har udvi­det tele­fon­ti­den til nu to dage om ugen: tirs­dag og tors­dag kl. 19 – 21. Ring på 70 20 30 91, hvor du har har mulig­hed for at stille spørgs­mål og få rådgiv­ning fra andre unge, der også har OCD.

Bemærk også nye tele­fon­ti­der til den almin­de­lige tele­fon­rå­d­giv­ning:

Mandag 16 – 18
Tirs­dag 14 – 18
Onsdag 16.30 – 20.30
Tors­dag 16 – 18
Fredag 10 – 12

Read More →

OCD-fore­nin­gens lokal­gruppe Fyn lance­rer nu tre temaaf­te­ner for voksne pårø­rende:

  • 29. april: Hvad er OCD? Under­vis­ning og vejled­ning i OCD’ens meka­nis­mer
  • 20. maj: Fokus på det at være pårø­rende til OCD – udfor­drin­ger og problem­stil­lin­ger
  • 17. juni: Konkrete stra­te­gier og råd til pårø­rende – hvor­dan kan jeg arbejde mig ud af tilpas­sende adfærd?

Temaaf­te­nerne vil starte med et oplæg, som efter­føl­ges af erfa­rings­ud­veks­ling og drøf­telse i mindre grup­per, og til sidst opsam­ling i plenum.

Oplægs­hol­dere og faci­li­ta­to­rer er Michelle og Nico­lai, kandi­dat­stu­de­rende i psyko­logi ved Syddansk Univer­si­tet.
De er begge i gang med at skrive deres speci­a­ler. Videre har de begge klinisk erfa­ring i at arbejde med OCD-ramte og pårø­rende.

Fælles for alle tre afte­ner er, at de fore­går i Center for Mental Sund­hed, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.
Afte­nerne star­ter kl. 19.00 og slut­ter kl. 21.00.
Tilmel­ding senest 24. april på mail ocdpaa@gmail.com

Der er max. plads til 12 delta­gere pr. gang. Man kan tilmelde sig en enkelt aften, men vi anbe­fa­ler, at man tilmel­der sig alle tre afte­ne­ner for at få det fulde udbytte. Der er ingen delta­ger­be­ta­ling.

Venlig hilsen,
Jette og Dorthe
Kontakt­per­so­ner for lokal­gruppe Fyn

Read More →

Tvil­lin­ge­brød­rene Chris og Alec fra The Cosmic Twins har netop i dag udgi­vet sing­len og musik­vi­deoen ”You’ll Be Just Fine”, som de har lavet i håb om at give mod og viljestyrke til dem, som måtte være ramt af mobning og følel­sen af håbløs­hed. Som man kan se i videoen, kan OCD spille en rolle i den sammen­hæng.

 

Read More →