På grund af restrik­tio­ner er det desværre ikke muligt at afholde vores måned­lig lokal­grup­pe­møde i Vind­ro­sen, Esbjerg, tirs­dag den 16. februar.

I stedet kan jeg tilbyde, at vi laver et walk & talk arran­ge­ment – en gåtur tirs­dag efter­mid­dag kl 16.30. Møde­sted afta­les, når vi ved, hvem der kommer.

I det tilfælde, at vi bliver mere end fem perso­ner, kan vi dele os op i hold. Venligst kontakt mig på tele­fon 30172510 eller tinafl@ocd-foreningen.dk, hvis du ønsker at deltage.

Venlig hilsen
Tina Flindt
Kontakt­per­son, lokal­gruppe Esbjerg

Read More →

TV2 ØST bragte i går et rigtig fint indslag om de udfor­drin­ger, som corona­kri­sen har ført med sig for mange OCD-ramte. Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt og forfat­ter til bogen “OCD-dren­gens tabu”, og Chri­stof­fer Winger, OCD-ramt og tele­fon­rå­d­gi­ver på OCD-fore­nin­gens unge­linje, medvir­ker i indslaget.

Se indsla­get og læs den ledsa­gende arti­kel her.

Read More →

Efter gårds­da­gens udmel­ding fra myndig­he­derne forlæn­ges restrik­tio­nerne til og med den 7. februar.

Det bety­der, at grup­pe­meø­der, som det ikke er muligt at afholde online, desværre fort­sat må afly­ses. Vi skal nok holde jer opda­te­ret, når der kommer nyt fra myndighederne.

Pas godt på jer selv derude!

På vegne af bestyrelsen!

Mange hils­ner

Nico­lai Skovsmose

Read More →

Efter myndig­he­der­nes sene­ste udmel­ding om det skær­pede forsam­lings­for­bud må der, fra i går d. 6. januar 2021, kun være samlet maksi­malt fem perso­ner i samme selskab i det offent­lige rum. Samti­dig er afstand­s­kra­vet igen hævet til mindst to meter indtil fore­lø­big d. 17. januar.

Det bety­der, at grup­pe­meø­der, som det ikke er muligt at afholde online, desværre må afly­ses indtil videre. Vi skal nok holde jer opda­te­ret, når der kommer nyt fra myndighederne.

Pas godt på jer selv derude!

På vegne af bestyrelsen

Mange hils­ner

Nico­lai Skovsmose

Read More →