OCD-fore­nin­gens lokal­gruppe Fyn lance­rer nu tre temaaf­te­ner for voksne pårø­rende:

  • 29. april: Hvad er OCD? Under­vis­ning og vejled­ning i OCD’ens meka­nis­mer
  • 20. maj: Fokus på det at være pårø­rende til OCD – udfor­drin­ger og problem­stil­lin­ger
  • 17. juni: Konkrete stra­te­gier og råd til pårø­rende – hvor­dan kan jeg arbejde mig ud af tilpas­sende adfærd?

Temaaf­te­nerne vil starte med et oplæg, som efter­føl­ges af erfa­rings­ud­veks­ling og drøf­telse i mindre grup­per, og til sidst opsam­ling i plenum.

Oplægs­hol­dere og faci­li­ta­to­rer er Michelle og Nico­lai, kandi­dat­stu­de­rende i psyko­logi ved Syddansk Univer­si­tet.
De er begge i gang med at skrive deres speci­a­ler. Videre har de begge klinisk erfa­ring i at arbejde med OCD-ramte og pårø­rende.

Fælles for alle tre afte­ner er, at de fore­går i Center for Mental Sund­hed, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.
Afte­nerne star­ter kl. 19.00 og slut­ter kl. 21.00.
Tilmel­ding senest 24. april på mail ocdpaa@gmail.com

Der er max. plads til 12 delta­gere pr. gang. Man kan tilmelde sig en enkelt aften, men vi anbe­fa­ler, at man tilmel­der sig alle tre afte­ne­ner for at få det fulde udbytte. Der er ingen delta­ger­be­ta­ling.

Venlig hilsen,
Jette og Dorthe
Kontakt­per­so­ner for lokal­gruppe Fyn

Read More →

Tvil­lin­ge­brød­rene Chris og Alec fra The Cosmic Twins har netop i dag udgi­vet sing­len og musik­vi­deoen ”You’ll Be Just Fine”, som de har lavet i håb om at give mod og viljestyrke til dem, som måtte være ramt af mobning og følel­sen af håbløs­hed. Som man kan se i videoen, kan OCD spille en rolle i den sammen­hæng.

 

Read More →

Sund­heds­ma­ga­si­net besø­ger 16-årige Julie, hvis liv er styret af tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger.

OCD er temaet i Sund­heds­ma­ga­si­net på DR1, tirs­dag d. 2. april, kl. 21.55. I udsen­del­sen medvir­ker 16-årige Julie, som er styret af tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger. Hun skal hele tiden være i kontrol. Vand­ha­nen skal åbnes og lukkes på den rigtige måde, ellers kommer hendes fami­lie ud for en ulykke. Hvis hun ikke strig­ler sin hest på den rigtige måde, dør den. Sund­heds­ma­ga­si­net besø­ger Julie og hendes fami­lie i Kolind på Djursland.

Mette på 29 medvir­ker også i program­met. Hun lider af svær OCD. Mette har lidt under tvang­stan­ker og hand­lin­ger, så længe hun kan huske. Selvom Mettes fami­lie i mange år vidste, at noget var helt galt, så kunne Mette ikke SELV erkende, at hun var syg, før de mange tvangs­hand­lin­ger var tæt på at tage livet af hende.

Mette var indlagt på et psyki­a­trisk center i to år, og håber nu på, at
hun en dag bliver i stand til at slippe fri af OCD’en.

Det varede længe, før Mette erkendte, at hun var syg. Nu håber hun på, at hun en dag bliver i stand til at slippe fri af OCD’en.

Per Hove Thom­sen, profes­sor på Insti­tut for Klinisk Medi­cin – Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Regions­cen­ter, Risskov, og en af de førende kapa­ci­te­ter herhjemme inden for OCD delta­ger også i program­met.

Værter i program­met er Peter Qvortrup Geis­ling og Nola Grace Gaard­mand.

Read More →

Der er stadig ledige plad­ser i nystar­tet selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte i Odense. Så er du over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede i trygge rammer og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen, så kunne grup­pen være noget for dig.

Grup­pen mødes hveran­den onsdag (lige uger) fra kl. 19.00 – 21.30.

For at få så god en balance og dyna­mik i grup­pen vil vi gerne opfor­dre kvin­de­lige delta­gere til ikke at holde sig tilbage fra at melde sig.

Et forløb varer 1 år og er gratis. For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocdselvhjaelp@gmail.com

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Fyn – Odense

Read More →

Hermed invi­ta­tion til to semi­na­rer – et i Aarhus og et i Køben­havn – for alle, som er invol­ve­ret i behand­ling af børn og unge med OCD.

Tema:
Evidens­ba­se­ret behand­ling af OCD hos børn og unge med udgangs­punkt i klini­ske erfa­rin­ger og forsk­nings­re­sul­ta­ter fra et stort nordisk behand­lings-studie (Nord­LOTS).

Målgruppe:
Fagpro­fes­sio­nelle fra primær sektor (privat­prak­ti­se­rende eller fagper­so­ner ansat i kommu­nalt regi, fx PPR, speci­a­lind­sat­ser, m.v.).

Oplægs­hol­derne:
Per Hove Thom­sen, profes­sor i børne- og ungdoms­psy­ki­a­tri, over­læge, dr.med., Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien.

Judith Becker Nissen, over­læge, forsk­nings­lek­tor, ph.d., daglig leder i OCD-teamet, Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets-hospi­tal Psyki­a­trien.

Katja Anna Hybel, klinisk psyko­log, speci­a­list, ph.d., forsker. Har 10 års erfa­ring som behand­ler i OCD-teamet, Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien, har været medvir­kende i Nord­LOTS-projek­tet og har skre­vet ph.d. vedrø­rende OCD og neuro­p­sy­ko­lo­gi­ske aspek­ter ved behand­lin­gen.

David Højgaard, psyko­log, ph.d., forsker ved Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien. Har de sene­ste seks år forsket inden­for Nord­LOTS-projek­tet, herun­der skre­vet ph.d. om symp­tom­grup­per inden­for OCD og effekt af behand­lin­gen.

Ceci­lie Schultz Isak­sen, psyko­log ved Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien. Har været medvir­kende i nyligt gennem­ført survey om OCD-behand­ling af børn og unge i Danmark og forsker i bl.a. metakog­ni­tive aspek­ter ved OCD.

Baggrund for semi­na­rerne:
Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Risskov, gennem­førte i peri­o­den 2007-15 i samar­bejde med centre i Norge og Sverige den hidtil stør­ste under­sø­gelse af kogni­tiv adfærds­te­rapi i behand­lin­gen af børn og unge med OCD. Med udgangs­punkt i de posi­tive behand­lings­re­sul­ta­ter fra studiet er der i 2015 udgi­vet en behand­lings­ma­nual.

På semi­na­ret vil de væsent­lig­ste resul­ta­ter af den nordi­ske under­sø­gelse samt nyere forsk­ning blive præsen­te­ret. Det primære fokus vil dog være på intro­duk­tion til manu­a­len og dens prak­ti­ske anven­delse, hvor de enkelte sessio­ner vil blive gennem­gået.

Semi­na­ret retter sig bredt mod alle, som er invol­ve­ret i behand­ling af børn og unge med OCD (i kommu­nalt, privat eller syge­hus­regi) og som ønsker en indfø­ring i de grund­læg­gende behand­lings­prin­cip­per.

Som opfølg­ning på semi­na­ret plan­læg­ges to works­hops for speci­elt inter­es­se­rede (nærmere infor­ma­tion på selve dagen).

Tid og sted – Aarhus:
25. marts kl. 14-19.00: Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal, Skejby, audi­to­rium A, indgang G6, G206, Palle Juul-Jensens Boule­vard 174, DK-8200 Aarhus N

Tid og sted – Køben­havn:
1. april kl. 14.00-19.00: Niels­ine Niel­sen audi­to­riet, Panu­min­sti­tut­tet, Bygning 13, Hove­d­ind­gang fra Bleg­dams­vej 3B, DK-2200 Køben­havn N

Tilmel­ding:
Delta­gelse er gratis, men kræver tilmel­ding senest 18. marts 2019.

Tilmel­ding efter ”først-til-mølle” prin­cip­pet til Helle Veller Morten­sen på helle.veller.mortensen@ps.rm.dk med tyde­lig angi­velse af hvil­ket arran­ge­ment, man ønsker at deltage i.

Read More →