Claudia Rex

Foto­graf: Anja Ekstrøm

Clau­dia Rex har sagt ja til at blive ambas­sa­dør for OCD-fore­nin­gen. Som OCD-ramt ved Clau­dia Rex, hvor svært det er at lide af en tabu­belagt lidelse. Ved at fortælle sin egen histo­rie om livet med tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger, skaber hun håb for andre OCD-ramte.

Vil bryde tabu
Clau­dia Rex er nok mest kendt fra tv-program­met ’Vild med dans’. Hun er uddan­net inden­for tøjde­sign og marke­ting. I dag arbej­der hun som radiovært og hjæl­per firmaer med deres soci­ale medier og marke­ting. Og så lider hun af OCD. Hun tøvede derfor ikke med at sige ja til at blive ambas­sa­dør for OCD-foreningen.

“At få lov til at itale­sætte lidel­sen og bryde det tabu, der er omkring psyki­ske lidel­ser, det er dejligt.” forkla­rer Clau­dia Rex. 

OCD-fore­nin­gen er glad for at kunne præsen­tere Clau­dia Rex som ny ambas­sa­dør. Hendes stemme vil give håb til OCD-ramte og pårø­rende og vise, at det er muligt at have et godt liv og nå sine mål trods OCD,” lyder det fra OCD-fore­nin­gens formand, Nico­lai Skovsmose. 

Et forbil­lede
Clau­dia Rex har mange følgere på de soci­ale medier, særligt blandt de unge.

“Der er mange unge, der skri­ver til mig. Hvis jeg kan være med til at lette bare én persons hver­dag, blot ved at fortælle om mine egne udfor­drin­ger, så sprin­ger jeg helhjer­tet ud i det,” siger hun. 

En af OCD-fore­nin­gens fornem­me­ste opga­ver er at hjælpe OCD-ramte og pårø­rende. Clau­dia Rex vil i sin ambas­sa­dør­rolle være et vigtigt bidrag til det. 

Flere ambas­sa­dø­rer
OCD-fore­nin­gen har i mange år haft hjer­ne­for­sker, Peter Lund Madsen, som ambas­sa­dør. OCD er en svær og stadig meget tabu­belagt, lidelse. Derfor er det vigtigt at have flere tals­per­so­ner, der sætter ord og ansigt på lidelsen. 

Yder­li­gere oplysninger

Kontakt Clau­dia Rex: rex.claudia@gmail.com

Kontakt OCD-fore­nin­gens sekre­ta­riat: kontakt@ocd-foreningen.dk eller 70203091 (tirsdag kl. 10.00-14.00, tors­dag kl. 10.00-14.00)