Formål

  • Gennem rådgiv­ning at støtte og hjælpe de OCD-ramte og deres pårø­rende.
  • Oplyse og udar­bejde infor­ma­tions­ma­te­ri­ale om OCD til ramte, pårø­rende og ikke mindst til behand­lings­sy­ste­merne.
  • Tilve­je­bringe infor­ma­tio­ner om hvor den OCD-ramte kan henvende sig for at få den korrekte behand­ling.
  • Etab­lere lokale netværks­grup­per i hele landet for både OCD-ramte og pårø­rende.
  • Etab­lere lokal tele­fon­rå­d­giv­ning i hele landet.
  • Afholde konfe­ren­cer og fored­rag for og af forskere, OCD-ramte og pårø­rende.
  • Etab­lere samar­bejde mellem natio­nale, nordi­ske, euro­pæ­i­ske og inter­na­tio­nale orga­ni­sa­tio­ner, der arbej­der for at fremme forsk­ning og oplys­ning om OCD.
  • Påvirke dansk poli­tik til forstå­else for, aner­ken­delse af og støtte til OCD-ramte, så rele­vant behand­ling tilby­des.

 

Aktiviteter

Til at opfylde formå­let med fore­byg­gelse, oplys­ning, rådgiv­ning og støtte har OCD-fore­nin­gen en række akti­vi­te­ter:

 

Tele­fon­rå­d­giv­ning – 70 20 30 91

Tele­fon­rå­d­giv­nin­gens åbning­sti­der kan ses på hjem­mesi­den www.ocd-foreningen.dk.Rådgi­verne er perso­ner, der enten selv har (haft) OCD, eller er pårø­rende til en OCD-ramt.

 

Selv­hjælps­grup­per

OCD-fore­nin­gen har selv­hjælps­grup­per i Køben­havn og Århus. Grup­pe­le­derne står for visi­te­rin­gen af medlem­mer.

 

Lokal­grup­per

OCD-fore­nin­gen har flere lokal­grup­per i hele landet. Til lokal­grup­pe­mø­de­rne kan både OCD-ramte og pårø­rende deltage. Formå­let med møde­rne er dels, at alle får viden om OCD og behand­lings­mu­lig­he­derne, og dels om at træffe andre, der har OCD inde på livet, så man deri­gen­nem kan udveksle erfa­rin­ger. Der er ingen tilmel­ding til møde­rne og ingen pligt til at komme til mere end et møde, selv om man natur­lig­vis er velkom­men til det. Der kan være forskel­lige akti­vi­te­ter og fored­rag til disse møder. Møde­rne er ofte en gang om måne­den.

Hvis du klik­ker på “Kontakt os”, vil du kunne se en liste med lokale kontakt­per­so­ner, som du er velkom­men til at henvende dig til, hvis du kunne tænke dig at være med i en gruppe. Under “Regio­ner” kan du gå direkte ind og se, om der er en gruppe i dit område.

 

OCD-bladet

OCD-bladet er fore­nin­gens medlems­blad med artik­ler om OCD, behand­ling, person­lige histo­rier, bogan­mel­del­ser m.m.

 

Nyheds­mails

11 gange om året sender OCD-fore­nin­gen nyheds­mails ud til medlem­merne med sidste nyt fra fore­nin­gen, links til arran­ge­men­ter og rele­vante OCD-artik­ler, m.m.

 

Hjem­meside – www.ocd-foreningen.dk

OCD-fore­nin­gens hjem­meside inde­hol­der infor­ma­tion om OCD, behand­ling, akti­vi­te­ter i fore­nin­gen m.m. Via hjem­mesi­den er der for frivil­lige adgang til en særlig sektion. Herfra kan frivil­lig­gu­i­des og andre infor­ma­tio­ner findes.

 

Forum  – www.ocd-foreningen.dk

Via hjem­mesi­den kan du komme ind på forum­met, hvor du anonymt kan disku­tere og udveksle erfa­rin­ger med andre, der lever med OCD som ramt eller pårø­rende.

 

Caféer

OCD-fore­nin­gen driver i samar­bejde med Angst­for­e­nin­gen og Depres­sions­For­e­nin­gen tre caféer i Køben­havn, Aarhus og Odense, hvor man kan komme, hvis man har eller har haft OCD, angst, depres­sion eller bipo­lar lidelse – eller er pårø­rende. Klik på følgende links og læs mere:
Café Blom i Køben­havn – hjem­meside    Café Blom i Køben­havn – Face­book Café ODA i Aarhus – hjem­meside    Café ODA i Aarhus – Face­book Café ODA i Odense – Face­book