Formål

  • Gennem rådgiv­ning at støtte og hjælpe de OCD-ramte og deres pårørende.
  • Oplyse og udar­bejde infor­ma­tions­ma­te­ri­ale om OCD til ramte, pårø­rende og ikke mindst til behandlingssystemerne.
  • Tilve­je­bringe infor­ma­tio­ner om hvor den OCD-ramte kan henvende sig for at få den korrekte behandling.
  • Etab­lere lokale netværks­grup­per i hele landet for både OCD-ramte og pårørende.
  • Etab­lere lokal tele­fon­rå­d­giv­ning i hele landet.
  • Afholde konfe­ren­cer og fored­rag for og af forskere, OCD-ramte og pårørende.
  • Etab­lere samar­bejde mellem natio­nale, nordi­ske, euro­pæ­i­ske og inter­na­tio­nale orga­ni­sa­tio­ner, der arbej­der for at fremme forsk­ning og oplys­ning om OCD.
  • Påvirke dansk poli­tik til forstå­else for, aner­ken­delse af og støtte til OCD-ramte, så rele­vant behand­ling tilbydes.

 

Aktiviteter

Til at opfylde formå­let med fore­byg­gelse, oplys­ning, rådgiv­ning og støtte har OCD-fore­nin­gen en række akti­vi­te­ter, som du kan læse mere om under menu­punk­tet Vi tilby­der