Region Sjælland dækker de tidligere Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter.

Lokalgruppe Roskilde

Kontaktperson

Mødedatoer

1. mandag i måne­den. Se i øvrigt under Kalen­der.

Tidspunkt

Kl. 19:00

Sted

Jern­ba­ne­gade 21A, 4000 Roskilde (det gamle Tinghus)

Lokalgruppe Lolland-Falster

Kontaktperson

  • Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, tlf. 29 93 79 00, mail: c@rstens.com

Mødedatoer

1. tors­dag i måne­den. Se i øvrigt under Kalen­der

Tidspunkt

Kl. 19:00

Sted

Guld­borgs­und Frivil­lig­cen­ter, Banegårdspladsen

Bemærkning

Mød op og tal med andre OCD-ramte og pårø­rende. Møde­rne afhol­des i en hygge­lig og afslap­pet atmos­fære. Der bliver serve­ret kaffe, te og kildevand.
Når vi ikke har fored­rags­hol­der på, indle­des afte­nen med en kort præsen­ta­tions­runde, hvor vi hver især helt kort fortæl­ler, hvil­ken rela­tion vi har til OCD. Det er vigtigt at under­strege, at hvis du føler dig mere tryg ved blot at være til stede, så er det selv­føl­ge­lig helt fint. Vi ønsker at skabe en tryg og fortro­lig atmos­fære. Derfor lægger vi vægt på, at det, man deler med andre delta­gere, forbli­ver i dette forum. I løbet af møde­af­te­nen vil mødelederen
ofte stille et forslag til et emne til diskus­sion. Emnet rela­te­rer sig til OCD. Det er menin­gen, at snak­ken på den måde kan flyde. Vi udveks­ler erfa­rin­ger og syns­punk­ter. Når samta­len om det aktu­elle emne er over­stået, har møde­del­ta­gerne lejlig­hed til at tale sammen på kryds og tværs og evt. komme med flere spørgsmål.