§ l. NAVN OG HJEMSTED
Stk.1. Fore­nin­gens navn er OCD-foreningen.
Stk.2. Fore­nin­gens hjem­sted er Julius Bloms Gade 17, kld. tv, 2200 Køben­havn N.

§ 2. FORMÅL
Fore­nin­gens formål er at:
Stk.1. Fremme kend­ska­bet til og forstå­else for OCD hos OCD-ramte, pårø­rende samt læger og forskere m.v.
Stk.2. Skabe samar­bejds­re­la­tio­ner mellem natio­nale, nordi­ske, euro­pæ­i­ske og inter­na­tio­nale orga­ni­sa­tio­ner, der arbej­der for at fremme forsk­ning og oplysning.
Stk.3. Fremme medmen­ne­ske­lig forstå­else for OCD og påvirke det omgi­vende samfund til en posi­tiv grund­hold­ning over for perso­ner ramt af OCD.
Stk.4. Påvirke dansk poli­tik til forstå­else for, aner­ken­delse af og støtte til OCD-ramte.
Stk.5. Fremme inter­esse for at forske i OCD.
Stk.6. Virke netværks­ska­bende for OCD-ramte og pårø­rende, f.eks. gennem: afhol­delse af fored­rag af forskere, OCD-ramte eller pårø­rende, etab­le­ring af netværks­grup­per for OCD-ramte, etab­le­ring af netværks­grup­per for pårø­rende, udar­bej­delse af infor­ma­tion om OCD.
Stk.7. Gennem oplys­ning og i samar­bejde med fagfolk og offent­lige myndig­he­der fore­bygge at sygdoms­pe­ri­o­den forlæn­ges unødigt eller gøres perma­nent ved fejl­be­hand­ling eller ved iværk­sæt­telse af fejl­ag­tige foranstaltninger.

§ 3. MEDLEMSKREDS
Stk.1. Som medlem­skreds kan opta­ges enhver OCD-ramt, pårø­rende eller perso­ner, orga­ni­sa­tio­ner, behand­lere og forskere med inter­esse for OCD-foreningen.
Stk.2. Indmel­delse sker ved henven­delse til fore­nin­gens sekretariat.
Medlem­ska­bet er gyldigt, når 1. års kontin­gent er betalt.
Stk.3. Udmel­delse sker ved henven­delse til fore­nin­gens sekretariat.
Stk.4. Medlem­mer og støt­te­med­lem­mer beta­ler et af gene­ral­for­sam­lin­gen fast­sat kontin­gent. Kontin­gentre­stance på over 2 måne­der medfø­rer 1 måned efter påkrav auto­ma­tisk slet­ning af medlemskab.
Stk.5. Hvis et medlem ikke over­hol­der fore­nin­gens etiske regler eller ved sit virke i eller uden­for fore­nin­gen virker skadende på fore­nin­gen, dens omdømme, hjæl­pe­ar­bejde eller på anden vis hindrer opfyl­del­sen af fore­nin­gens formål, kan medlem­met, hvis det skøn­nes nødven­digt, udeluk­kes af fore­nin­gen. Mindst 8 ud af besty­rel­sens 9 medlem­mer skal stemme for en udelukkelse.
Beslut­nin­gen kan appel­le­res til generalforsamlingen.

§ 4. GENERALFORSAMLING
Stk.1. Gene­ral­for­sam­lin­gen er fore­nin­gens høje­ste myndighed.
Stk.2. Ordi­nær gene­ral­for­sam­ling afhol­des en gang årligt inden 1. maj og medlem­merne indkal­des skrift­ligt eller ved annon­ce­ring i OCD-nyt med mindst 4 ugers varsel.
Stk.3. Møde- og stem­me­be­ret­ti­gede på gene­ral­for­sam­lin­ger er alle medlem­mer, der senest på ugeda­gen forin­den har betalt forfal­den kontin­gent. Der kan ikke stem­mes ved fuld­magt. Møde­be­ret­ti­gede på gene­ral­for­sam­lin­gen er alle støt­te­med­lem­mer, der senest på ugeda­gen forin­den har betalt forfal­dent kontingent.
Stk.4. Dags­or­de­nen for gene­ral­for­sam­lin­gen skal mindst inde­holde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Forman­dens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Fast­sæt­telse af kontingent
7. Godken­delse af budget
8. Valg af bestyrelse:
. . På lige årstal vælges:
. . . . Formand
. . . . Besty­rel­ses­med­lem 1
. . . . Besty­rel­ses­med­lem 2
. . . . Besty­rel­ses­med­lem 3
. . . . 1. og 2. supple­ant for 1 år.
. . På ulige årstal vælges:
. . . Næstformand
. . . Besty­rel­ses­med­lem 4
. . . Besty­rel­ses­med­lem 5
. . . Besty­rel­ses­med­lem 6
. . . Besty­rel­ses­med­lem
7
. . .1. og 2. supple­ant for 1 år.
Kandi­da­ter til besty­rel­ses­posterne og posterne som 1. og 2. supple­ant skal være medlem­mer af OCD-foreningen.
Mindst 4 besty­rel­ses­med­lem­mer skal være OCD-ramte eller pårø­rende, dog undta­get tilfælde, hvor supple­an­ter indtræ­der i bestyrelsen.
Følgende krav gælder for kandi­da­terne til besty­rel­ses- og suppleantposterne:
– Kandi­da­ten vil arbejde dedi­ke­ret for OCD-fore­nin­gens beskrevne formål, mærkesa­ger og fokusområder.
– Kandi­da­ten vil efter­leve OCD-fore­nin­gens etiske regelsæt.
9. Valg af revisor:
. . l revisor for 1 år
. . l revisor­sup­ple­ant for 1 år
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt
Stk.5. Gene­ral­for­sam­lin­gen ledes af en diri­gent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk.6. Forslag, der ønskes behand­let på gene­ral­for­sam­lin­gen, skal være besty­rel­sen i hænde senest 14 dage før gene­ral­for­sam­lin­gen. Forslag om vedtægts­æn­drin­ger, der ønskes behand­let, skal være besty­rel­sen i hænde senest 1. februar.
Stk.7. Gene­ral­for­sam­lin­gen træf­fer sine beslut­nin­ger ved simpelt fler­tal (en over halv­de­len af de gyldigt afgivne stem­mer) og ved hånds­o­p­ræk­ning. Ved person­valg, hvor der er fore­slået flere, end det antal, der skal vælges, fore­ta­ges skrift­lig afstem­ning. Ved person­valg anven­des reglen om simpelt fler­tal. Der fore­ta­ges sepa­rat afstem­ning om hver post, der er på valg.
Stk.8. Til besty­rel­sen kan tilknyt­tes fagper­so­ner som konsulenter.

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk.1. Ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling kan afhol­des, når besty­rel­sen finder det nødven­digt, og skal afhol­des, når mindst 1/3 af medlem­merne frem­sæt­ter skrift­lig begrun­det anmod­ning om det over for besty­rel­ses­for­man­den. I sådanne tilfælde skal gene­ral­for­sam­lin­gen afhol­des senest 4 uger efter, at anmod­ning er kommet til besty­rel­ses­for­man­dens kendskab.
Stk.2. Indkal­del­ses­fri­sten for en ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling er 2 uger.

§ 6. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE
Stk.1. Fore­nin­gens daglige ledelse udgø­res af besty­rel­sens 7 medlem­mer, der vælges af gene­ral­for­sam­lin­gen i henhold til § 4, stk. 4., pkt. 8.
Stk.2. Besty­rel­sen leder fore­nin­gen i over­ens­stem­melse med nærvæ­rende vedtæg­ter og beslut­nin­ger vedta­get på generalforsamlinger.
Stk.3. Senest 14 dage efter gene­ral­for­sam­lin­gen afhol­des konsti­tu­e­rende besty­rel­ses­møde, hvor besty­rel­sen af og blandt sine medlem­mer vælger en kasse­rer og even­tu­elt en sekretær.
Stk.4. Besty­rel­sen fast­sæt­ter selv sin forret­nings­or­den. Den kan nedsætte udvalg til vare­ta­gelse af speci­fikke opga­ver med delta­gelse af fore­nin­gens medlemmer.
Stk.5. Forman­den indkal­der skrift­ligt med angi­velse af dags­or­den til besty­rel­ses­mø­der, når forman­den skøn­ner det nødven­digt, eller når 3 besty­rel­ses­med­lem­mer frem­sæt­ter ønske herom. Mødet afhol­des senest 14 dage efter at anmod­nin­gen er kommet til forman­dens kendskab.
Stk.6. Besty­rel­sen er beslut­nings­dyg­tig, når mindst 4 medlem­mer er til stede.
Stk.7. Ved stem­me­lig­hed er forman­dens stemme afgørende.

§ 7. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION
Stk.1. Fore­nin­gens regn­skabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Besty­rel­sen er ansvar­lig over for gene­ral­for­sam­lin­gen for budget samt regnskab.
Stk.3. Fore­nin­gens regn­skab føres af kasse­re­ren, der tillige fører fore­nin­gens medlemsregister.
Stk.4. Regn­ska­bet revi­de­res af den på gene­ral­for­sam­lin­gen valgte revisor.

§ 8. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE
Stk.1. Fore­nin­gen tegnes udadtil ved under­skrift af forman­den eller kasse­reren. Ved opta­gelse af lån tegnes fore­nin­gen af den samlede bestyrelse.
Stk.2. Der påhvi­ler ikke fore­nin­gens medlem­mer nogen person­lig hæftelse for de forplig­tel­ser, der påhvi­ler foreningen.

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk.1. Disse vedtæg­ter kan kun ændres ved 2/3 fler­tal på en gene­ral­for­sam­ling, hvor ændrings­for­sla­get frem­går af dagsordenen.
Stk.2. Ved opløs­ning skal et likvi­da­tions­provenu eller over­skud tilfalde en anden her i landet hjem­me­hø­rende patient­for­e­ning for folk med psyki­ske lidel­ser, eller en fore­ning, som virker for at forbedre forhol­dene for psykisk syge.

§ 10. DATERING
Stk.1. Ved gene­ral­for­sam­lin­gen d.20-3-10 ændres § 8 stk.1

Såle­des vedta­get på ordi­nær gene­ral­for­sam­ling den 28. april, 2007, Odense.

Ved lands­dæk­kende ordi­nær gene­ral­for­sam­ling den 22. april 2006 i Odense blev det vedta­get at OCD-fore­nin­gen ikke må give adgang til i OCD-Nyt, på hjem­mesi­den eller som fored­rags­hol­der m.v. til alter­na­tive behand­lere, der ikke er blåstemp­let af Videns- og Forsk­nings­cen­ter for Alter­na­tiv Behandling
(www.vifab.dk). ViFAB indsam­ler og formid­ler infor­ma­tio­ner om det alter­na­tive behand­lings­om­råde, uanset om denne infor­ma­tion bidra­ger til at give et posi­tivt eller nega­tivt billede af alter­na­tiv behand­ling. Centret er en selve­jende insti­tu­tion, der admi­ni­stra­tivt hører under Inden­rigs- og Sundhedsministeriet.