§ l. NAVN OG HJEMSTED
Stk.1. Foreningens navn er OCD-foreningen.
Stk.2. Foreningens hjemsted er Julius Bloms Gade 17, kld. tv, 2200 København N.

§ 2. FORMÅL
Foreningens formål er at:
Stk.1. Fremme kendskabet til og forståelse for OCD hos OCD-ramte, pårørende samt læger og forskere m.v.
Stk.2. Skabe samarbejdsrelationer mellem nationale, nordiske, europæiske og internationale organisationer, der arbejder for at fremme forskning og oplysning.
Stk.3. Fremme medmenneskelig forståelse for OCD og påvirke det omgivende samfund til en positiv grundholdning over for personer ramt af OCD.
Stk.4. Påvirke dansk politik til forståelse for, anerkendelse af og støtte til OCD-ramte.
Stk.5. Fremme interesse for at forske i OCD.
Stk.6. Virke netværksskabende for OCD-ramte og pårørende, f.eks. gennem: afholdelse af foredrag af forskere, OCD-ramte eller pårørende, etablering af netværksgrupper for OCD-ramte, etablering af netværksgrupper for pårørende, udarbejdelse af information om OCD.
Stk.7. Gennem oplysning og i samarbejde med fagfolk og offentlige myndigheder forebygge at sygdomsperioden forlænges unødigt eller gøres permanent ved fejlbehandling eller ved iværksættelse af fejlagtige foranstaltninger.

§ 3. MEDLEMSKREDS
Stk.1. Som medlemskreds kan optages enhver OCD-ramt, pårørende eller personer, organisationer, behandlere og forskere med interesse for OCD-foreningen.
Stk.2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.
Medlemskabet er gyldigt, når 1. års kontingent er betalt.
Stk.3. Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.
Stk.4. Medlemmer og støttemedlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentrestance på over 2 måneder medfører 1 måned efter påkrav automatisk sletning af medlemskab.
Stk.5. Hvis et medlem ikke overholder foreningens etiske regler eller ved sit virke i eller udenfor foreningen virker skadende på foreningen, dens omdømme, hjælpearbejde eller på anden vis hindrer opfyldelsen af foreningens formål, kan medlemmet, hvis det skønnes nødvendigt, udelukkes af foreningen. Mindst 8 ud af bestyrelsens 9 medlemmer skal stemme for en udelukkelse.
Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen.

§ 4. GENERALFORSAMLING
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. maj og medlemmerne indkaldes skriftligt eller ved annoncering i OCD-nyt med mindst 4 ugers varsel.
Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlinger er alle medlemmer, der senest på ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle støttemedlemmer, der senest på ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.
Stk.4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse:
. . På lige årstal vælges:
. . . . Formand
. . . . Bestyrelsesmedlem 1
. . . . Bestyrelsesmedlem 2
. . . . Bestyrelsesmedlem 3
. . . . 1. og 2. suppleant for 1 år.
. . På ulige årstal vælges:
. . . Næstformand
. . . Bestyrelsesmedlem 4
. . . Bestyrelsesmedlem 5
. . . Bestyrelsesmedlem 6
. . . Bestyrelsesmedlem
7
. . .1. og 2. suppleant for 1 år.
Kandidater til bestyrelsesposterne og posterne som 1. og 2. suppleant skal være medlemmer af OCD-foreningen.
Mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skal være OCD-ramte eller pårørende, dog undtaget tilfælde, hvor suppleanter indtræder i bestyrelsen.
Følgende krav gælder for kandidaterne til bestyrelses- og suppleantposterne:
– Kandidaten vil arbejde dedikeret for OCD-foreningens beskrevne formål, mærkesager og fokusområder.
– Kandidaten vil efterleve OCD-foreningens etiske regelsæt.
9. Valg af revisor:
. . l revisor for 1 år
. . l revisorsuppleant for 1 år
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt
Stk.5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere, end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Der foretages separat afstemning om hver post, der er på valg.
Stk.8. Til bestyrelsen kan tilknyttes fagpersoner som konsulenter.

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsesformanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodning er kommet til bestyrelsesformandens kendskab.
Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE
Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsens 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen i henhold til § 4, stk. 4., pkt. 8.
Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og beslutninger vedtaget på generalforsamlinger.
Stk.3. Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdes konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger en kasserer og eventuelt en sekretær.
Stk.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke opgaver med deltagelse af foreningens medlemmer.
Stk.5. Formanden indkalder skriftligt med angivelse af dagsorden til bestyrelsesmøder, når formanden skønner det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Mødet afholdes senest 14 dage efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Stk.7. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk.4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Ved opløsning skal et likvidationsprovenu eller overskud tilfalde en anden her i landet hjemmehørende patientforening for folk med psykiske lidelser, eller en forening, som virker for at forbedre forholdene for psykisk syge.

§ 10. DATERING
Stk.1. Ved generalforsamlingen d.20-3-10 ændres § 8 stk.1

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. april, 2007, Odense.

Ved landsdækkende ordinær generalforsamling den 22. april 2006 i Odense blev det vedtaget at OCD-foreningen ikke må give adgang til i OCD-Nyt, på hjemmesiden eller som foredragsholder m.v. til alternative behandlere, der ikke er blåstemplet af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling
(www.vifab.dk). ViFAB indsamler og formidler informationer om det alternative behandlingsområde, uanset om denne information bidrager til at give et positivt eller negativt billede af alternativ behandling. Centret er en selvejende institution, der administrativt hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.