Årligt kontin­gent:

  • Person­ligt medlem­skab 250 Kr.
  • Husstands­med­lem­skab 350 Kr.
  • Støt­te­med­lem­skab 150 kr.

Ved person­ligt medlem­skab modta­ger du medlems­bla­det OCD-Nyt, du kan deltage i medlem­s­mø­der, støt­te­grup­per, fored­rags­af­te­ner, gene­ral­for­sam­lin­ger og andre akti­vi­te­ter under OCD-fore­nin­gen. Deru­d­over modta­ger du OCD-fore­nin­gens nyhedsmail.

Ved husstands­med­lem­skab modta­ger husstan­den medlems­bla­det OCD-Nyt og OCD-fore­nin­gens nyheds­mail. Alle i husstan­den kan deltage i medlem­s­mø­der, støt­te­grup­per, fored­rags­af­te­ner, gene­ral­for­sam­lin­ger og andre akti­vi­te­ter under OCD-foreningen.

Ved støt­te­med­lem­skab modta­ger du kun medlems­bla­det OCD-Nyt og OCD-fore­nin­gens nyheds­mail. Hvis du ikke ønsker at modtage medlems­bla­det OCD-Nyt eller nyheds­mai­len bedes du venligst skrive det i boksen ‘Bemærk­nin­ger’.

Indmeldelse online:

 

Indmeldelse brev / mail

Klik på linket for at åbne og printe:
Indmel­del­ses­blan­ket­ten sendes til: OCD–foreningen Julius Bloms Gade 17 kl.tv. 2200 Køben­havn N eller e-mail: kontakt@ocd-foreningen.dk. Tilmel­din­gen er bindende, og kontin­gen­tet indbe­ta­les senest 14 dage efter modta­gelse af giro­kort fra fore­nin­gen. Kvit­te­rin­gen for din indbe­ta­ling gælder som medlem­s­kort til fore­nin­gen. Giro­kor­tet kan samti­dig benyt­tes til økono­mi­ske bidrag til fore­nin­gens arbejde.