Region Nordjylland dækker det tidligere Nordjyllands Amt, de nordlige dele af Viborg Amt og en mindre del af Århus Amt.

 

Lokalgruppe Aalborg

Kontakt­per­so­ner:

Kontakt­per­son i Ungegruppen

Mødested:

Vejgaard Bibli­o­tek
Hads­und­vej 35
9000 Aalborg

Bemærkninger:

Vi håber, at mange, både OCD-ramte og pårø­rende har lyst til at komme og deltage i møde­rne. Formå­let med møde­rne er dels, at vi alle får viden om OCD og behand­lings­mu­lig­he­der og dels, at man træf­fer andre der har OCD inde på livet, så man kan udveksle erfaringer.
Møde­rne afhol­des i en hygge­lig og afslap­pet atmos­fære. Der bliver serve­ret kaffe/te.

Af hensyn til den prak­ti­ske afvik­ling, vil vi gerne have en tilmel­ding, når der er en fored­rags­hol­der på program­met. Men har du ikke fået dig meldt til, så kom bare alligevel.

Even­tu­elle progra­mæn­drin­ger vil blive vist her på hjem­mesi­den. Møde­rne afhol­des den sidste tirs­dag i hver måned. Decem­ber, juni og juli er møde­fri måneder.