På denne side finder du artik­ler om OCD og om behand­lin­gen af OCD. Vi har også en række pjecer om OCD, som du kan down­lo­ade fra siden Infor­ma­tions­ma­te­ri­ale. Du kan også finde en liste over rele­vant litte­ra­tur på siden Litte­ra­tur samt en liste over rele­vante film og serier på siden Film. Hvis du vil vide mere om lidel­sen BDD (Body Dysmorp­hic Disor­der), kan du læse artik­len Skøn­he­dens Grimme Ansigt af Maja Dam og Silje Hansen Wester­heim, Kogni­tiv Prak­sis København.

Hvad er OCD?

OCD (Obses­sive Compulsive Disor­der) er en psyki­a­trisk lidelse med tilba­ge­ven­dende tvang­stan­ker og / eller tvangshandlinger.

OCD er ikke en sinds­syg­dom, selvom mange med lidel­sen er bange for at blive opfat­tet som sinds­syge af omgi­vel­serne. OCD findes i alle svær­heds­gra­der, lige fra den helt milde med kun lejlig­heds­vis optræ­den til den svært inva­li­de­rende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslag­lagt af tvang­stan­ker og hand­lin­ger…LÆS MERE

Kognitiv adfærdsterapi

Af Mette Eline Lauritzen, Susanne Johan­sen og Stine Næsted, Prak­sis for Kogni­tiv Terapi, København.

I de sene­ste år har der været stigende inter­esse for den kogni­tive adfærds­te­rapi, som har vist sig at have en god virk­ning på bl.a. angst­li­del­ser, depres­sio­ner og OCD.
Oprin­de­ligt var hhv. kogni­tiv terapi og adfærds­te­rapi to forskel­lige retnin­ger, som senere smel­tede sammen til det, vi i dag kender som kogni­tiv adfærds­te­rapi (KAT).

Som navnet anty­der, tager KAT udgangs­punkt i kogni­tion, altså tænk­ning, og adfærd; den måde, man hand­ler på. Nærmere bestemt ser KAT på, hvor­dan vores tanker og tanke­møn­stre påvir­ker den måde vi ople­ver og føler i situ­a­tio­ner, samt i sidste ende, hvor­dan vi vælger at handle i disse situ­a­tio­ner…LÆS MERE

Medicinsk behandling

Af Else­bet Steno Hansen, ph.d., over­læge, Klinik for Angst og OCD, Psyki­a­trisk Center Køben­havn (Rigs­ho­spi­ta­let)

I mange år blev OCD betrag­tet som en lidelse, der var næsten umulig at behandle med medi­cin. Denne sørge­lige erfa­ring var blevet gjort på baggrund af talrige forsøg med at lette lidel­sen for OCD-ramte med diverse former for psyko­far­maka, herun­der også antip­sy­ko­ti­ske præpa­ra­ter og litium, uden større succes.

Behand­ling med tilgæn­ge­lige anti­de­pres­sive midler kunne dog, ved samti­dig tilste­de­væ­rende depres­sion, give en vis symp­tom­let­telse, men gene­relt var behand­lings­re­sul­ta­terne beskedne.

Med frem­kom­sten af det anti­de­pres­sive præpa­rat Anaf­ra­nil (clomi­pra­min) i slut­nin­gen af 1960`erne ople­vede OCD-ramte imid­ler­tid markant reduk­tion af tvangs­symp­to­mer, og hermed var en ny æra inden for den medi­cin­ske behand­ling af OCD begyndt…LÆS MERE

10 gode råd mod OCD

Af Camilla Karmark & Trine Lind Laursen
Fra Lind & Karmark – Kogni­tiv Psyko­log Prak­sis, København

Lider du af OCD, og vil du gerne have det bedre? Så fortvivl ikke – der er hjælp at hente. Selvom der desværre ikke findes et ”quick fix” af OCD, så kan man med hjælp fra kognitiv/metakognitiv terapi få det mærk­bart bedre. Dine OCD-symp­to­mer kan blive kraf­tigt redu­ce­ret, eller du kan slippe helt af med OCD’en. Vi har her samlet 10 gode råd til dig…

1. Lyt ikke til tankerne – lad vær at handle på dem
Selvom tvang­stan­ker kan virke meget over­be­vi­sende og gentage sig selv med bela­stende kraft, så er det rigtig vigtigt ikke at lytte til dem og handle på dem. Det som i høj grad vedli­ge­hol­der og giver næring til OCD’en er ens tvangs­hand­lin­ger – hvad enten det er over­dre­ven brug af hånd­sprit, tjekke ting i lejlig­he­den eller gemme knive af frygt for at skade andre. Dine tvangs­hand­lin­ger er ”bandit­ten” – så selvom det er svært så øv dig i at redu­cere antal­let af tvangs­hand­lin­ger….LÆS MERE

Kognitiv adfærdsterapi, meta-kognitiv terapi og mindfulness

Af Psyko­log Pia Calle­sen, Center for Kogni­tiv Terapi og Super­vi­sion (CEKTOS), Køben­havn og Næst­ved, www.cektos.dk

Hvad virker mod OCD?
Kogni­tiv adfærds­te­rapi, meta-kogni­tiv terapi og mind­ful­ness mod OCD
Op imod 3 % af danskere lider af OCD – en fryg­te­lig inva­li­de­rende sygdom der hæmmer livskva­li­te­ten og bety­der, at mange daglige timer går til tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger. Kogni­tiv terapi eller kogni­tiv adfærds­te­rapi har vist sig at være særde­les effek­tiv mod OCD.

Kogni­tiv Adfærdsterapi
I kogni­tiv adfærds­te­rapi mod OCD arbej­des der med indhol­det af tanker. Tera­pien består af en kombi­na­tion af meto­der, der både går ud på at nærme sig de situ­a­tio­ner eller objek­ter, der frem­kal­der angst og udfor­dre indhol­det af tanker (adfærds­o­ri­en­te­rede og kogni­tive meto­der). F.eks. omstruk­tu­re­res OCD over­be­vis­nin­gerne vha. Sokra­tisk dialog og adfærds­eks­pe­ri­men­ter…LÆS MERE

Behandlingsvejviser for voksne (+20 år)

 

Jeg har mistanke om, at jeg har OCD – hvor henvender jeg mig?

Du skal først henvende dig til din egen læge, som enten selv kan stille diag­no­sen, eller henvise dig videre til en speci­al­læge i psyki­a­tri, der i så fald stil­ler diagnosen.

Hvilke rettigheder har jeg i forhold til udredning?

Fra og med 1.9.2014, har alle patien­ter ret til at blive udredt for en psyki­a­trisk lidelse, dvs. få stil­let en diag­nose inden­for to måne­der. Fra og med den 1.9.2015 må vente­ti­den på at blive udredt højst være én måned.

Hvilke rettigheder har jeg i forhold til behandling?

Inden for psyki­a­trien findes der en såkaldt diffe­ren­ti­e­ret behand­lings­ga­ranti. Dvs. at alt efter sygdom­mens alvor­lig­hed kan der henvi­ses til offent­lig behand­ling inden for én eller to måne­der. Behand­lings­ga­ran­tien gælder kun, hvis man er henvist til behand­ling i hospi­talspsy­ki­a­trien, enten ambu­lant, dvs. under lokalp­sy­ki­a­trien, eller i forbin­delse med indlæg­gelse. Er man deri­mod henvist til behand­ling uden­for hospi­tals­sek­to­ren, dvs. typisk hos en privat prak­ti­se­rende speci­al­læge i psyki­a­tri, gælder der ingen behandlingsgaranti.

Skal jeg selv betale for behandlingen?

Som udgangs­punkt er psyki­a­trisk behand­ling altid gratis, hvad enten denne fore­går ambu­lant­hos speci­al­læge i psyki­a­tri eller under lokalp­sy­ki­a­trien. Lige­le­des er behand­lin­gen gratis under indlæg­gelse. Deri­mod vil der typisk være egen­be­ta­ling til privat­prak­ti­se­rende psykologer.

Er der forskel på behandlingstilbuddene baseret på sværhedsgraden af OCD’en?

Det behand­lings­til­bud, som du kan modtage inden­for det offent­lige, er afhæn­gig af, hvor svært ramt du er af din OCD og om din diag­nose er stil­let for nylig, eller om du har haft denne i længere tid.

Lokalp­sy­ki­a­trien tager sig af de sværest OCD- ramte, mens primær­sek­to­ren, bestå­ende af privat­prak­ti­se­rende psyki­a­tere og psyko­lo­ger, der har overenskomst med syge­sik­rin­gen, tager sig af de lettere og mode­rate tilstande. Det er dog vigtigt at under­strege, at alle har ret til at blive udredt og dermed vurde­ret inden­for lokalp­sy­ki­a­trien. Dette er dog langt fra nogen garanti for, at man bliver tilbudt behand­ling. Kun 10 procent af alle OCD- ramte, der er i terapi, kommer under lokalp­sy­ki­a­trien, mens de reste­rende behand­les i primærsektoren.

I forbin­delse med diag­no­sti­ce­ring vil det blive vurde­ret, om du er let- til mode­rat eller svært ramt af OCD. Og der vil blive taget stil­ling til, hvor­vidt der skal iværk­sæt­tes medi­cinsk og/eller tera­pe­u­tisk behandling.

Såvel de prak­ti­se­rende læger som speci­al­læ­ger i psyki­a­tri, har mulig­hed for at udskrive medi­cin mod OCD, mens et tilbud om samta­le­te­rapi afhæn­ger af svær­heds­gra­den af din OCD.

Hvilket behandlingstilbud får man som ”let til moderat ramt”?

Er du ”let til mode­rat ramt”, vil din egen læge typisk henvise dig til en privat­prak­ti­se­rende psyki­a­ter, der har overenskomst med syge­sik­rin­gen. Her kan vente­ti­den være lang og derfor har din egen læge også mulig­hed for selv at tilbyde dig et kortva­rigt samta­le­for­løb. Ikke alle prak­ti­se­rende læger tilby­der samta­le­for­løb, lige­som en enkelt region, Region Midtjyl­land, fra og med 2011 har sparet dette tilbud væk.

Tilhø­rer du alders­grup­pen 18-38-årige, har den prak­ti­se­rende læge mulig­hed for at henvise dig til 12 samta­ler hos en privat prak­ti­se­rende psyko­log, der har overenskomst med syge­sik­rin­gen. Dette kræver dog, at du har fået OCD- diag­no­sen stil­let, inden­for det sene­ste halve år. Det er muligt at modtage op til to henvis­nin­ger , dvs. i alt 24 samta­ler med 60 % tilskud fra det offent­lige. Egen­be­ta­lin­gen for et forløb på 12 samta­ler er 3892 kroner.

Hvilket behandlingstilbud får man som ”svært ramt”?

Er du svært ramt samti­dig med, at du for nylig har fået en diag­nose, kan din egen læge evt. henvise dig til et såkaldt mobil­team. Dvs. et team, der træder til meget hurtigt og tilby­der hjem­me­be­søg, men som samti­dig har en maksi­mal behand­lings­ramme på 4 måneder.
Det er dog vigtigt at under­strege, at langt­fra alle landets psyki­a­tri­ske afde­lin­ger, har tilbud om mobil­teams. Tilhø­rer du grup­pen af mode­rat til svært OCD- ramte, vil din egen læge derfor typisk vælge at henvise dig til visi­ta­tion, angå­ende en såkaldt behandlingspakke.

Fra og med den 1.1.2013, har alle landets psyki­a­tri­ske afde­lin­ger pligt til at tilbyde behand­lings­pak­ker mod OCD. En pakke inde­hol­der i alt 15 indi­vi­du­elle samta­le­ti­mer og en del flere, hvis der er tale om en gruppebehandling.

Der er mulig­hed for at blive visi­te­ret videre i behand­lings­sy­ste­met. Hvis behand­lings­pak­ken har vist sig ikke at være tilstræk­ke­lig, kan der søges om en vide­re­hen­vis­ning til behand­ling ved en såkaldt regions­funk­tion. Det bety­der, at der i hver af landets 5 regio­ner er en eller to bestemte psyki­a­tri­ske afde­lin­ger, som er speci­a­li­se­ret inden­for OCD-lidel­sen – og som derfor kan tilbyde et indi­vi­du­elt forløb for sværere ramte patien­ter, uden at der på forhånd sættes en egent­lig tids­ramme for behand­lin­gen. Det er dog kun ca. 2 procent af alle OCD-ramte i behand­ling, der modta­ger terapi ved en regionsfunktion..

Frit sygehusvalg?

I Danmark eksi­ste­rer der frit syge­hus­valg. Mht. OCD- behand­ling, er der dog mere tale om en formel rettig­hed, end om en reel mulig­hed. Syge­hu­sene i de enkelte regio­ner har mulig­hed for at prio­ri­tere borgerne i deres eget opta­ge­om­råde først, så der kan være lange vente­ti­der for patien­ter fra andre regioner.

Hvilke andre behandlingstilbud findes der?

Nogle kommu­ner tilby­der mindre­be­mid­lede at få bevil­li­get økono­misk støtte fra kommu­nen til psyko­log­hjælp – lige­som eksem­pel­vis bistands­mod­ta­gere nogle gange får betalt psyko­log­hjælp, som led i en opkva­li­fi­ce­ring til arbejds­mar­ke­det. I de fleste kommu­ner kan der også søges om at få en støtte-/kon­takt­per­son, der bl.a. kan aflægge besøg i hjem­met. Henvend dig til din hjem­kom­mune angå­ende dette.

Patien­tud­dan­nelse, er gratis kurser, der udby­des i samar­bejde mellem den enkelte kommune og regio­nen. Der er ikke tale om egent­lig behand­ling, men i stedet under­vis­ning i at tackle ens lidelse, som f.eks. OCD. Læs mere om patien­tud­dan­nelse på www.patientuddannelse.info.
Er det ikke muligt at få helt eller delvis betalt psyko­log­hjælp, står det enhver, der har råd, frit for, at henvende sig til en privat­prak­ti­se­rende psyko­log, og selv betale for ydelserne.