Telefonrådgivning – 70 20 30 91

Tele­fon­rå­d­giv­nin­gen holder åbent som følger:

  • Mandag kl. 10.00-12.00, kl. 19.30-21.30
  • Tirs­dag kl. 17.00-21.00
  • Onsdag kl. 18.30 – 23.00
  • Tors­dag kl. 18.00-22.00
  • Fredag kl. 10.00-12.00, kl. 17.00-19.00

Hvis man på grund af travlhed på tele­fo­nerne i åbning­sti­den ikke kan komme igen­nem, kan man indtale en besked og bede om at blive ringet op. Rådgi­verne er perso­ner, der enten selv har (haft) OCD, eller er pårø­rende til en OCD-ramt.

Medlemsskab

Bliv medlem af OCD-fore­nin­gen for kun 250 kr. om året og vær med til at hjælpe OCD-ramte.

Bliv medlem af OCD-foreningen

Selvhjælpsgrupper

OCD-fore­nin­gen har selv­hjælps­grup­per i Køben­havn, Aarhus og Odense. Formå­let med selv­hjælps­grup­perne er at give delta­gerne nyt mod til at komme videre ved at give grup­pe­del­ta­gerne mulig­hed for at møde lige­sin­dede og finde ud af, at de ikke er alene med deres OCD-lidelse og arbejde med person­lig udvik­ling i det omfang, det er muligt uden hjælp fra en fagper­son samt en mulig­hed for at træne eksponering.

Selv­hjælps­grup­perne faci­li­te­res af psyko­lo­gi­stu­de­rende, som vil dele deres viden om OCD og kogni­tiv adfærds­te­rapi. Selv­hjælps­grup­perne er lukkede grup­per og kører ca. et år ad gangen. Grup­pe­le­derne står for visi­te­rin­gen af medlem­mer. Delta­gelse i en selv­hjælps­gruppe kræver ikke medlem­s­skab af OCD-foreningen.

Nogle steder tilby­des også unge­selv­hjælps­grup­per for 16-26-årige.

Kontakt sekre­ta­ri­a­tet på 70203091, eller skriv til en af følgende mailadres­ser, hvis du er inter­es­se­ret i at deltage i en selvhjælpsgruppe:

Købe­havn: ocdgruppekbh@ocd-foreningen.dk

Aarhus: ocdgruppeaarhus@ocd-foreningen.dkpaagruppeaarhus@ocd-foreningen.dk  (pårø­rende)

Odense: ocdgruppefyn@ocd-foreningen.dk

Lokalgrupper

OCD-fore­nin­gen har flere lokal­grup­per i hele landet. Til lokal­grup­pe­mø­de­rne kan både OCD-ramte og pårø­rende deltage. Formå­let med møde­rne er dels, at alle får viden om OCD og behand­lings­mu­lig­he­derne, og dels om at træffe andre, der har OCD inde på livet, så man deri­gen­nem kan udveksle erfa­rin­ger. Der er ingen tilmel­ding til møde­rne og ingen pligt til at komme til mere end et møde, selv om man natur­lig­vis er velkom­men til det. Der kan være forskel­lige akti­vi­te­ter og fored­rag til disse møder. Møde­rne er ofte en gang om måne­den. Delta­gelse i en lokal­gruppe kræver ikke medlem­s­skab af OCD-fore­nin­gen. Nogle steder tilby­des unge­grup­per for 16-26-årige.

Hvis du klik­ker på “Kontakt os”, vil du kunne se en liste med lokale kontakt­per­so­ner, som du er velkom­men til at henvende dig til, hvis du kunne tænke dig at være med i en gruppe. Under “Regio­ner” kan du gå direkte ind og se, om der er en gruppe i dit område.

 

OCD-nyt

OCD-nyt er fore­nin­gens medlems­blad med artik­ler om OCD, behand­ling, person­lige histo­rier, bogan­mel­del­ser m.m.

 

Nyhedsmail

11 gange om året sender OCD-fore­nin­gen nyheds­mails ud til medlem­merne med sidste nyt fra fore­nin­gen, links til arran­ge­men­ter og rele­vante OCD-artik­ler, m.m.

 

Hjemmeside – www.ocd-foreningen.dk

OCD-fore­nin­gens hjem­meside inde­hol­der infor­ma­tion om OCD, behand­ling, akti­vi­te­ter i fore­nin­gen m.m. Via hjem­mesi­den er der for frivil­lige adgang til en særlig sektion. Herfra kan frivil­lig­gu­i­des og andre infor­ma­tio­ner findes.

Caféer

OCD-fore­nin­gen driver i samar­bejde med Angst­for­e­nin­gen og Depres­sions­For­e­nin­gen tre caféer i Køben­havn, Aarhus og Odense, hvor man kan komme, hvis man har eller har haft OCD, angst, depres­sion eller bipo­lar lidelse – eller er pårørende.

Klik på følgende links og læs mere: