På denne side kan du finde en liste over bøger, der omhand­ler Obses­sive Compulsive Disor­der og rela­te­rede lidel­ser. Bøgerne kan lånes på landets bibli­o­te­ker eller købes i handelen.

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Angst – følelsen af at miste kontrollen

red. af Birgitte Madsen

15 angstramte skri­ver deres histo­rie, og psyko­log Michelle Ulri­ch­sen beskri­ver de forskel­lige angst­for­mer og behandlingsmuligheder.

Forlag Krogh, 2006, 1. udgave, 1. oplag. 216 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Børn der er anderledes : hjernens betydning for barnets udvikling

Anegen Tril­lings­gaard; Mogens A. Dalby; John R. Østergaard

Børne­læ­ger, børne­p­sy­ki­a­tere, børne­p­sy­ko­lo­ger og neuro­lo­ger beskri­ver mental retar­de­ring, cere­bral parese, autisme, Asper­gers syndrom, dysfasi, dysleksi, DAMP, ADHD, epilepsi, OCD, Touret­tes syndrom og migræne.

2. udgave, 4. oplag. Psyko­lo­gisk Forlag, 2008. 303 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Valmuer med sløret baggrund

Af Chri­sti­an­sen, Alis

Skil­dring af en midal­drende kvin­des årelange, måske livslange, kamp for at leve et “almin­de­ligt” liv på trods af hendes sinds­li­delse OCD, der inva­li­de­rer hende mentalt med tvang­stan­ker, tvangs­hand­lin­ger og angst.Privatforlaget, 2004. 256 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Barn i bevægelse : om at være forældre til et barn med OCD og ADHD/DAMP

Af Gerdes, Lotte

Dagbog om det at være mor til et barn med OCD (tvang­stan­ker og -hand­lin­ger) og ADHD/DAMP (opmærk­som­heds­for­styr­relse og hyperak­ti­vi­tet). Et detal­je­ret billede af de to sygdomme, erfa­rin­ger med forskel­lige behand­lings­me­to­der samt erken­del­ses­pro­ces­sen, der på godt og ondt følger med at have et sygt barn.

1. udgave, 1. oplag. Docu­men­tas, 2006. 182 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Tyranner i hovedet

Af Hesser, Terry Spencer

14-årige Tara fortæl­ler om, hvor­dan hun efter­hån­den er blevet en slave af sine tvang­stan­ker, der tvin­ger hende til at udføre mærke­lige og tids­kræ­vende ritu­a­ler. Først da hun møder Sam og kommer i kyndig psyki­a­trisk behand­ling fatter hun håb.

Ager­toft, 1999. 142 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Når tanker bliver til tvang: børn og unge med tvangssymptomer

Af Hove Thom­sen, Per

Bogen beskri­ver de symp­to­mer, man ser hos børn og unge med OCD, men tilstan­den, som den viser sig hos voksne, bliver også beskre­vet. Bogen henven­der sig primært til foræl­dre, inter­es­se­rede patien­ter og andre pårø­rende. Desu­den er den henvendt til perso­ner, som i deres daglige arbejde kommer i berø­ring med børn og unge, dvs. lærere, læger, psyko­lo­ger, soci­al­rå­d­gi­vere, sygeple­jer­sker og pædagoger.

2. oplag. Hans Reitzel, 1997. 126 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Om børn og unge med tvangssymptomer: når tanker bliver til tvang

Af Hove Thom­sen, Per

Bogen er en nyere og revi­de­ret udgave af Per Hove Thom­sens bog: Når tanker bliver til tvang, som ses beskre­vet ovenfor.

2. udgave. Hans Reitzel, 2003. 137 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Håndbog for psykiatribrugere og pårørende
– kend dine rettigheder

Af Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen

Hånd­bo­gen gør det muligt hurtigt og let at finde de rele­vante oplys­nin­ger og regler.
Bogen er skre­vet til brugere og pårø­rende, men vil også med fordel kunne anven­des af ansatte i psyki­a­trien, ansatte og frivil­lige i de mange orga­ni­sa­tio­ner inden for psyki­a­tri­om­rå­det samt studerende.
Bogens tekst er forsøgt gjort så let tilgæn­ge­lig som muligt. Bag i bogen er der en rege­lover­sigt og en liste over udvalgt litte­ra­tur m.m. Juri­di­ske fagud­tryk er så vidt muligt undgået og i de tilfælde hvor de ikke har kunnet undgås, er de forkla­ret. Der er i noterne henvist til de rele­vante love og litteratur.

Psyk­Info Forla­get, 2007. 566 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Tvangstanker

Af Kennair, Leif Edward Ottesen

Indfø­ring i hvad tvang­stan­ker er, og hvor­dan de kan komme til udtryk.

Akade­misk Forlag, 2005. 144 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Børn med blandingsdiagnoser: ADHD, indlæringsvanskeligheder, Tourettes og Aspergers syndrom, bipolar lidelse med mere

Kutscher, Martin L.

Indfø­ring i spek­t­ret af ofte samek­si­ste­rende adfærds- og neuro­p­sy­ko­lo­gi­ske forstyr­rel­ser hos børn – fra ADHD, OCD og bipo­lar lidelse til autis­mespek­trum­for­styr­rel­ser, nonver­bale indlæ­rings­van­ske­lig­he­der, sanse­in­te­gra­tions­pro­ble­mer samt ekse­ku­tiv dysfunktion.

Forfat­te­rens indle­vende og opti­mi­sti­ske tilgang samt hans dygtige rede­gø­relse for disse børns indre verden gør dette til en uund­vær­lig hånd­bog for foræl­dre, lærere, fagfolk og alle andre, der har brug for hurtig og rele­vant rådgiv­ning om børn med særlige behov.

1. udgave, 1. oplag. Dansk psyko­lo­gisk Forlag, 2008. 270 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Mestringsbok : ved tvangslidelser

Af Jan Haslerud, Tone Madland Skeie Geir Thin­g­næs, Gerd-Ragna Bloch Thorsen

En veri­ta­bel selv­hjælps­bog for menne­sker med tvangs­li­del­ser. Bogen er bereg­net som værk­tøj til behand­ler og især patient, så de i fælles­skab kan finde årsa­gerne til og behand­lin­gen af angst­li­del­sen. Udgangs­punk­tet er, at patien­ten, gennem teore­tisk viden om tvangs­li­del­ser samt et væld af prak­ti­ske øvel­ser, får kort­lagt sin livs­hi­sto­rie, samti­dig med at der sættes fokus på egne ressour­cer og måder at tackle tvangs­li­del­sen på. Den syste­ma­ti­ske kort­læg­ning er et vigtigt redskab forud for at træne med at komme af med sine tvangstanker.

Stif­tel­sen Psyki­a­trisk Opplys­ning, 2003. 158 sider, illu­stre­ret. (Norsk).

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

Billede på vej

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Mindfulness i behandlingen af obsessive-kompulsive tilstande

Af Moldt Morten­sen, Stine

Bogen beskri­ver den nye behand­lings­form “Mind­ful­ness”, når denne behand­ling bruges i forsø­get på at hjælpe OCD ramte.

Psyko­lo­gisk Insti­tut, Aarhus Univer­si­tet, 2008
77 s.
Forlag: Psyko­lo­gisk Insti­tut, Aarhus Universitet
Speci­ale; vejle­der: Esben Hougaard/Jacob Piet

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third][ezcol_2third_end]

Ud af angsten

Af Mørch, Mia

Forfat­te­ren beret­ter om, hvor­dan hendes liv har været påvir­ket af de psyki­ske lidel­ser pani­kangst og OCD.

CDR-forlag, 2005. 96 sider

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Når ritualerne tager magten: en bog om OCD

Af Else­bet Steno Hansen og Tom G. Bolwig

Else­bet Steno Hansen og Tom G. Bolwig har gennem en årrække arbej­det med behand­ling af OCD-ramte og forsk­ning i især den biolo­gi­ske baggrund for sygdom­men. De mange cases med konkrete sygdoms­for­løb giver læse­ren indblik i OCD´s karak­te­ri­sti­ske frem­træ­del­ses­form, og et over­blik over de vigtig­ste tilgange til en effek­tiv bekæm­pelse af symp­to­mer, som uden behand­ling kan være inva­li­de­rende, og som under alle omstæn­dig­he­der er svært kompro­mit­te­rende for patien­ter­nes livskvalitet.

1. udgave, 1. oplag. Munks­gaard Danmark, 2002. (Psyki­a­trisk bibli­o­tek). 130 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

OCD hos børn og unge

Red. af Per Hove Thomsen

Bogen præsen­te­rer veldo­ku­men­te­ret viden om OCD og omhand­ler såvel klini­ske som behand­lings­mæs­sige aspek­ter. Bogen er primært skre­vet af psyko­lo­ger, børne- og ungdoms­psy­ki­a­tere samt soci­al­rå­d­gi­ve­ren tilknyt­tet OCD-ambu­la­to­riet ved Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Hospi­tal i Århus. Den inde­hol­der endvi­dere beret­nin­ger skre­vet af en foræl­der, en ung OCD-ramt samt af repræ­sen­tan­ter fra den danske forening.

1. udgave, 2. oplag. Dansk Psyko­lo­gisk Forlag, 2008. 308 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Om børn og unge med depression – i skyggers land

Af Merete Juul Søren­sen og Per Hove Thomsen

I bogen er der infor­ma­tion og hjælp at hente for foræl­dre, pårø­rende og profes­sio­nelle, som ønsker at forstå og støtte børn og unge under den pine­fulde ople­velse, en depres­sion er for både den depri­me­rede og for fami­lien. Bogen er nyttig læsning for såvel pårø­rende som for lærere, læger, psyko­lo­ger, soci­al­rå­d­gi­vere, sygeple­jer­sker og pæda­go­ger, der i deres daglige arbejde er i kontakt med børn og unge med depression.

Hans Reitzel, 2003. 115 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Skæbne liv – at leve med OCD

Af Peder­sen, Lisa

11 histo­rier om OCD-patien­ter, der giver et indblik i sygdom­men, og i de vilkår OCD patien­ter og deres pårø­rende lever under.

1. udgave, 1. oplag. Lisa Peder­sen, 2004. 100 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Pårørende : råd og vejledning til pårørende til mennesker med psykisk sygdom

Red. af Jes Gerlach

Bogen giver råd og vejled­ning til pårø­rende skre­vet af førende fagfolk: Om krise­hånd­te­ring, psyki­ske reak­tio­ner, mødet med psyki­a­trien, indlæg­gelse, og om hvor­dan man kan tale med børnene mv.
I bogen kan man også hente råd om en række sygdomme, bl.a. depres­sion, ADHD, skizof­reni og misbrug. Og en række pårø­rende fortæl­ler levende og nært deres egen historie.

1. udgave, 2. oplag. Psyki­a­tri­fon­den, 2009. 256 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

Billede på vej …

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Angst og kontrol: om fobier, OCD og spiseforstyrrelser

Af Skram-Jensen, Birgit

1. udgave, 1. oplag. Rahelt, 2003. (Tema­hæfte til psyko­logi). 72 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

Billede på vej…

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Tvangslidelser

Red. Af  K. Gunnar Götestam

Bogen beskri­ver tvangs­li­del­ser, herun­der OCD, samt behand­lin­gen af disse sygdomme.

1. utgi­velse. Stif­tel­sen Psyki­a­trisk Opplys­ning, 2006. Norsk. 96 sider.

[/ezcol_2third_end]

 

[ezcol_1third]

Billede på vej…

[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]

Tvangstanker og tvangshandlinger: fakta om obsessive-kompulsive tilstande

Af Padmal De Silva; Stan­ley Rachman

Grund­læg­gende indfø­ring i hvad der ligger bag en tvangs­mæs­sig adfærd og hvad man kan gøre ved den. Inde­hol­der konkrete eksemp­ler og prak­ti­ske råd og frem­stil­ler prin­cip­per for den psyko­lo­gi­ske behandling.

1. udgave, 1. oplag. Dansk psyko­lo­gisk Forlag, 1999. 155 sider, illustreret.

[/ezcol_2third_end]