Claudia Rex

Foto­graf: Anja Ekstrøm

OCD-fore­nin­gen får i dag en ny ambas­sa­dør. Som OCD-ramt ved Clau­dia Rex, hvor svært det er at lide af en tabu­belagt lidelse. Ved at fortælle sin egen histo­rie om livet med tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger, skaber hun håb for andre OCD-ramte.

Vil bryde tabu
Clau­dia Rex er nok mest kendt fra tv-program­met ’Vild med dans’. Hun er uddan­net inden­for tøjde­sign og marke­ting. I dag arbej­der hun som radiovært og hjæl­per firmaer med deres soci­ale medier og marke­ting. Og så lider hun af OCD. Hun tøvede derfor ikke med at sige ja til at blive ambas­sa­dør for OCD-fore­nin­gen.

“At få lov til at itale­sætte lidel­sen og bryde det tabu, der er omkring psyki­ske lidel­ser, det er dejligt.” forkla­rer Clau­dia Rex.

Læs mere

Read More →

NicolinePå årets første møde mandag d. 20. januar kl. 19:00 vil Nico­line Højris Mikkel­sen, ung OCD-ramt fortælle om sit liv med OCD og de udfor­drin­ger, der har været. Så kom og hør Nico­line, der er besty­rel­ses­sup­ple­ant i OCD-fore­nin­gen og kontakt­per­son for unge­grup­pen i Aalborg.

Alle er velkom­men. Denne aften gerne tilmel­ding til edith@ocd-foreningen.dk

Sted:

Randers Sund­heds­cen­ter
Thor­bakke, Biogr­af­gade 3
8900 Randers C
Multi­lo­ka­let st.

Read More →

Psyko­log Camilla Karmark blev inter­viewet om OCD til morge­nud­sen­del­sen på The Voice tirs­dag d. 7. januar. Indsla­get blev bragt i “Morgen med Nico­las” mellem 6:30 og 7:00 og kan også høres som podcast. Indsla­get om OCD, hvor værten Nico­las også fortæl­ler om sine egne udfor­drin­ger med OCD, star­ter 5:25 inde i udsen­del­sen og varer ca. 10 minut­ter.

Read More →

Af SANNE JENSEN, psyko­log, ph.d.-studerende og PER HOVE THOMSEN, profes­sor, over­læge, dr.med., Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Risskov, Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Center

Den 18. novem­ber 2019 publi­ce­rede vi resul­ta­terne fra et nyt delstu­die af the Nordic Long-term OCD Treat­ment Study (Nord­LOTS) omkring lang­tids­per­spek­ti­verne for norske, sven­ske og danske børn og unge i alde­ren 7 til 17 år i behand­ling for OCD. Hoved­re­sul­ta­tet var, at langt de fleste børn og unge har god gavn af kogni­tiv adfærds­te­rapi, også når vi fulgte dem over en tre-årig peri­ode efter behand­lin­gen. Nogle patien­ter fik flere sessio­ner end stan­dard og andre blev supple­ret med medi­cin.

Vi iden­ti­fi­ce­rede dog også en gruppe, som måske ikke havde fået tilstræk­ke­lig behand­ling i forhold til, hvad de kunne have brug for, fordi de blev ved med at have symp­to­mer i opfølgnings­perioden. Man var i særlig risiko for at tilhøre denne gruppe, hvis man var teena­ger, havde konta­mi­na­tions­symp­to­mer (dvs. vaske­ri­tu­a­ler og tvang­stan­ker om snavs eller smitte) og nedsat sygdoms­ind­sigt. Desværre blev resul­ta­terne medi­e­dæk­ket med bl.a. den misvi­sende over­skrift: “Tvangs­ramte unge kan få det værre af udbredt behand­ling”.

To poin­ter er særligt væsent­lige at frem­hæve for at undgå misfor­stå­el­ser:

1) Der er ingen som helst grund til at tro, at patien­terne skulle have fået det værre af selve behand­lin­gen! Resul­ta­terne tyder i stedet på, at behand­lin­gen for nogle patien­ter ikke har haft tilstræk­ke­lig effekt, så patien­terne blev ved med at have symp­to­mer, selvom de dog blev mind­sket i behand­lings­pe­ri­o­den.

2) Der er masser af patien­ter med konta­mi­na­tions­symp­to­mer, der opnår god effekt af kogni­tiv adfærds­te­rapi. Det er altså ikke sådan, at disse patien­ter i sig selv udgør en særlig gruppe, for hvem behand­lin­gen ikke har god effekt. Men for nogle patien­ter øger tilste­de­væ­rel­sen af konta­mi­na­tions­symp­to­mer altså risi­koen for ikke at opnå tilstræk­ke­lig god effekt af behand­lin­gen på længere sigt.

Læs mere

Read More →

Andreas Vint­her og Tobias Stid­sen, foto­jour­na­list­stu­de­rende på Danmarks Medie- og Jour­na­list­højskole – DMJX, har lavet en rigtig fin video om Jessica på 19 år, der lider af svær OCD. Med filmen håber de at kunne forklare, hvor­dan det kan være rent faktisk at leve med lidel­sen, og de håber, at filmen kan sætte diag­no­sen i et nyt lys og dermed skabe større forstå­else.

 

Read More →