Er du OCD-ramt, over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede i trygge rammer og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen, så kunne selv­hjælps­grup­pen være noget for dig.

Grup­pen star­ter i novem­ber 2017 og mødes hver 2. tors­dag (ulige uger) fra kl. 19.00 – 21.30. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Møde­rne vil indtil videre foregå i PIO Mental Sund­heds loka­ler, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.

For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til shgvoksneo@gmail.com. Bemærk, at der maksi­mum er plads til 8 delta­gere. Selv­hjælps­grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende, Daniel og Kim. De er begge kandi­dat­stu­de­rende ved Syddansk Univer­si­tet. De modta­ger under forlø­bet super­vi­sion af uddan­net psyko­log med stor erfa­ring i selv­hjælps­grup­per.

Det er den 3. selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte, som vi har fået mulig­hed for at starte på Fyn. Så tøv ikke med at tilmelde dig:-)

Mvh,
OCD-fore­nin­gen, Lokal­gruppe Fyn

Psyko­lo­gerne Susanne Egeskov David­sen, Mette Eline Lauritzen og Stine Næsted, Prak­sis for Kogni­tiv Terapi, har skre­vet en ny arti­kel om at være pårø­rende til en OCD-ramt inklu­sive en række gode råd. Læs artik­len ved at klikke her.

Den 24.-26. novem­ber arran­ge­rer Ungdom­mens Røde Kors en weekend­lejr for sygdoms­ramte børn i alde­ren 6-12 år og tilby­der en hånd­fuld plad­ser til børn med OCD.
De reste­rende plad­ser vil blive tilbudt børn med ADHD, angst og lignende.
Weeken­dens program samt lidt prak­tisk infor­ma­tion om stedet og hvad det kræves, for at man kan deltage, kan ses her.

Send tilmel­ding eller spørgs­mål til lejr­le­derne:
Joan Lykke Poul­sen: joanlykke88@gmail.com 20767191
Sofie Nordby Larsen: sofie_muz@hotmail.com 25613952

Pind­strup Cente­ret & Fami­li­e­Net afhol­der i samar­bejde med OCD-fore­nin­gen en tema­dag for fami­lier med OCD-ramte børn den 28. okto­ber.

Kurset lægger vægt på at omsætte teori til prak­sis:
• Foræl­drene får viden om og konkrete værk­tø­jer til at gøre modstand mod tvangs­symp­to­merne og holde fast i det ”normale” i samvæ­ret med barnet/den unge med OCD
• Der bliver givet konkrete værk­tø­jer til at holde fast i et ”ressour­ce­per­spek­tiv” på barnet/den unge

For yder­li­gere infor­ma­tion og tilmel­ding, klik på dette link.