Medio marts 2020 star­ter en ny selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte i Odense. Så er du over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede, i trygge rammer, og dele tanker om, og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen, så kunne grup­pen være noget for dig.

Grup­pen mødes hveren­den tirs­dag i lige uger fra kl. 19.00 – 21.00.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocdselvhjaelp@gmail.com
Bemærk, at der maksi­mum er plads til otte delta­gere.
Et forløb varer ca. et år og er gratis.

Møde­rne vil indtil videre foregå i loka­ler hos Center for Mental Sund­hed, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.
Selv­hjælps­gruppe ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende fra Syddansk Univer­si­tet.
Grup­pe­le­derne modta­ger under forlø­bet super­vi­sion af uddan­net psyko­log med erfa­ring i selv­hjælps­grup­per.

Hvis du ikke alle­rede er medlem af OCD-fore­nin­gen, så vil vi blive meget glade, hvis du i forbin­delse med opstart i selv­hjælps­gruppe, melder dig ind. Klik her for nærmere oplys­ning om medlem­skab.

Venlig hilsen,
Dorthe og Jette
Kontakt­per­so­ner lokal­gruppe Fyn

Read More →

Vigtigt nyt fra lokal­gruppe Fyn: Vi holder pause med de måned­lige møder i lokal­grup­pen. Det bety­der, at der ikke er møde i morgen, onsdag den 29.01.20, og fremad­ret­tet. Vi arbej­der fort­sat på at etab­lere selv­hjælps­grup­per og arran­gere fored­rag.

Hold dig opda­te­ret via OCD-fore­nin­gens hjem­meside og Face­book.

Venlig hilsen
Jette og Dorthe

Read More →

Vores nye ambas­sa­dør Clau­dia Rex er blevet inter­viewet til B.T., og det er der kommet en rigtig god arti­kel ud af, som kan læses på bt.dk. Artik­len går i dybden med hendes egen person­lige kamp med OCD og inde­hol­der også god og seriøs infor­ma­tion om selve lidel­sen i en stor fakta­boks, hvor der også er et link til OCD-fore­nin­gens hjem­meside.

Husk at se inter­viewet med Clau­dia Rex i Aftens­howet på DR1 i morgen mandag d. 20. januar kl. 19:05!

Read More →
Claudia Rex

Foto­graf: Anja Ekstrøm

OCD-fore­nin­gen får i dag en ny ambas­sa­dør. Som OCD-ramt ved Clau­dia Rex, hvor svært det er at lide af en tabu­belagt lidelse. Ved at fortælle sin egen histo­rie om livet med tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger, skaber hun håb for andre OCD-ramte.

Vil bryde tabu
Clau­dia Rex er nok mest kendt fra tv-program­met ’Vild med dans’. Hun er uddan­net inden­for tøjde­sign og marke­ting. I dag arbej­der hun som radiovært og hjæl­per firmaer med deres soci­ale medier og marke­ting. Og så lider hun af OCD. Hun tøvede derfor ikke med at sige ja til at blive ambas­sa­dør for OCD-fore­nin­gen.

“At få lov til at itale­sætte lidel­sen og bryde det tabu, der er omkring psyki­ske lidel­ser, det er dejligt.” forkla­rer Clau­dia Rex.

Læs mere

Read More →