Omkring 100.000 børn, unge og voksne i Danmark lider af OCD. Der findes gode behand­lings­me­to­der, men desværre er der mange med OCD, der ikke får opsøgt den rette hjælp og behand­ling. Det vil OCD-fore­nin­gen forsøge at gøre noget ved med en kampagne, der kører på de soci­ale medier fra onsdag den 11. april og seks uger frem.

Mange kan gå med OCD i årevis uden egent­lig at vide, hvad der sker for dem. Og fami­lien bliver let en del af mønstrene med at tjekke ting igen og igen eller udføre bestemte hand­lin­ger igen og igen. For de irra­tio­nelle tanker og hand­lin­ger dæmper angsten kortva­rigt. Erfa­rin­gerne viser, at når den OCD-ramte erken­der symp­to­merne og får den rette speci­a­li­se­rede behand­ling, er der rigtig gode chan­cer for, at livet igen bliver spæn­dende og rart at leve.

Med kampag­nen håber OCD-fore­nin­gen at skabe større opmærk­som­hed om lidel­sen og give både de OCD-ramte og deres pårø­rende et skub i retning af at søge hjælp. Det kan være ved at kontakte OCD-fore­nin­gen for råd og vejled­ning eller ved at kontakte egen læge, der kan henvise til et speci­a­li­se­ret behand­lings­til­bud. Behand­lin­gen består i kogni­tiv adfærds­te­rapi even­tu­elt i kombi­na­tion med medi­cin.

Kampag­nen er støt­tet økono­misk af Spar Nord Fonden (hoved­sponsor) og Brød­rene Hart­manns Fond.

Kontakt Selvi Tas (4214 9581 / selvi@ocd-foreningen.dk), Tina Heide (tina@ocd-foreningen.dk) eller Stig Ander­sen (4019 7682 / stig@ocd-foreningen.dk) for yder­li­gere infor­ma­tion om kampag­nen.

Psyko­log Camilla Karmark har skre­vet en arti­kel om såkaldt “over­ve­jende obses­siv OCD”, som du kan læse her.  Inden for OCD skel­ner man mellem to typer. Der er den over­ve­jende kompulsive OCD, som er kende­teg­net ved, at man har rigtig mange tvangs­hand­lin­ger og ritu­a­ler, som man føler sig under­lagt.

Den anden type af OCD kaldes for over­ve­jende obses­siv OCD, og den er kende­teg­net ved, at man har en masse tvang­stan­ker, som gør en meget bange. Det er tvang­stan­kerne, som er omdrej­nings­punk­tet for OCD’en – om end der også bliver koblet forskel­lige former for ritu­a­ler og undgå­else på. I artik­len vil fokus være på denne sidst­nævnte type af OCD. På engelsk omta­les over­ve­jende obses­siv OCD også som ”Pure O”.

 

OCD-fore­nin­gen har indgået et samar­bejde med Legal Desk, som laver juri­di­ske selv­hjælps­løs­nin­ger online.

Samar­bej­det bety­der, at du nu har mulig­hed for at støtte vores arbejde ved at testa­men­tere et beløb, der tilgo­de­ser OCD-fore­nin­gen. Du skal blot oprette et simpelt testa­mente, hvor du indsæt­ter et legat til fordel for OCD-fore­nin­gen. Hvis du alle­rede har et eksi­ste­rende testa­mente, kan du også sagtens tilføje et legat til dette. Det hele er gratis og kræver blot at du udfyl­der en webfor­mu­lar.

Når du har opret­tet lega­tet, skal det under­skri­ves, enten foran notar eller foran vitter­lig­heds­vid­ner.

Støt OCD-fore­nin­gen via et legat ved at klikke her