Efter en lille pause star­ter unge­grup­pen i Køben­havn op igen. Grup­pen er et møde­sted for dig, der er ung og OCD-ramt eller har mistanke om, at du har OCD. Her har du mulig­hed for at møde andre unge, som også har OCD inde på livet og få en snak under frie, hygge­lige og afslap­pede forhold. Du er meget velkom­men til at tage en ven eller veninde med.

Vi mødes den første tors­dag i hver måned kl.19.00 i fore­nin­gens loka­ler i Julius Bloms Gade 17, kld. 2200 Køben­havn N. Første gang er tors­dag den 3. august. Det kræver ingen tilmel­ding at deltage – du møder bare op. Hvis du har spørgs­mål og gerne vil høre nærmere om grup­pen, kan du kontakte Allan Peter­sen på tlf. 2811 7744. Vi glæder os til at se dig.

Det har været travle dage på OCD-fore­nin­gens stand på Folke­mø­det i Allinge, Born­holm. Vi havde en fin place­ring på vejen mellem de to hoved­plad­ser på mødet, og der var en lind strøm af spør­ge­lystne menn­ne­sker på stan­den.

Beho­vet for infor­ma­tion om behand­lings­mu­lig­he­der, om hvor­dan man som pårø­rende skal forholde sig og alle de andre spørgs­mål, man kan have i forbin­delse med OCD, er meget stort!

Hop ind på vores Face­book-side, hvor der er flere bille­der og beskri­vel­ser fra dagene i Allinge.

Folke­mø­det på Born­holm 15. – 18. juni er en god mulig­hed for at få formid­let OCD-fore­nin­gens budska­ber til rele­vante poli­ti­kere og andre, der har mulig­hed for at fremme vores sag. Så derfor har OCD-fore­nin­gen selv­føl­ge­lig en stand på Folke­mø­det (D9, ved Brand­sta­tio­nen). Vi har et arran­ge­ment fredag kl. 14, som vi vil opfor­dre dig til at komme til (se neden­for), men ellers er du meget velkom­men til at komme forbi og få en snak med os

Fredag d. 16. juni 2017 kl. 14-15.00 invi­te­rer OCD-fore­nin­gen til debat om bedre behand­lings­mu­lig­he­der med delta­gelse af bl.a. Char­lotte Fischer, Formand for Danske Regio­ners psyki­a­tri- og soci­a­l­ud­valg og psyko­log Malene Klindt Bohni.

Sted: D9 – Ved Brand­sta­tio­nen

Mangel­fuld eller slet ingen behand­ling
Erfa­rin­gerne viser, at behand­ling af OCD vari­e­rer meget fra region til region, og at pakke­for­lø­bene admi­ni­stre­res meget forskel­ligt. I prak­sis bety­der det, at mulig­he­derne for at få den rigtige behand­ling er afhæn­gig af, hvor i landet man bor. Alt for mange udsæt­tes derfor for mangel­fuld eller slet ingen behand­ling. Målet med debat­ten er at få belyst mulig­he­derne for at forbedre disse forhold.

Brug for flere behand­lings­ste­der
OCD kan og skal behand­les af speci­a­li­se­rede fagfolk. Der findes effek­tiv behand­ling af sygdom­men i form af kogni­tiv adfærds­terapi og medi­cin. Proble­met er, at der er en stor mangel på behand­lingssteder. Det skal der gøres noget ved.

Vi ses til Folke­mø­det 2017!

Nico­lai Skovs­mose, Formand for OCD-fore­nin­gen

Er du forældre/ kæreste/ søskende eller på anden måde pårø­rende til en person med OCD, eller kender du nogen der er? Kunne du tænke dig at møde og snakke med andre pårø­rende i en lignende situ­a­tion? Så er der stadig­væk ledige plad­ser! Næste møde er 21. juni kl. 19.00.

I grup­pen er der fokus på erfa­rings­ud­veks­ling, samt mulig­hed for at snakke om tanker, følel­ser og ople­vel­ser, der kan være forbun­det med at være pårø­rende til en OCD-ramt. Selv­hjælps­grup­perne ledes af psyko­lo­gi­stu­de­rende, som vil dele deres viden om OCD og kogni­tiv adfærds­te­rapi. Selv­hjælps­grup­perne er lukkede grup­per og kører ca. et halvt år ad gangen.

Selve mødet varer ca. to timer inkl. pause og afhol­des en gang hver 2. uge. Møde­rne afhol­des i Tegl­værks Gade 12, 8000 Aarhus C
Tilmel­ding og even­tu­elle spørgs­mål sendes til: kontakt.ocd.aarhus@gmail.com