OCD-fore­nin­gen har indgået et samar­bejde med Legal Desk, som laver juri­di­ske selv­hjælps­løs­nin­ger online.

Samar­bej­det bety­der, at du nu har mulig­hed for at støtte vores arbejde ved at testa­men­tere et beløb, der tilgo­de­ser OCD-fore­nin­gen. Du skal blot oprette et simpelt testa­mente, hvor du indsæt­ter et legat til fordel for OCD-fore­nin­gen. Hvis du alle­rede har et eksi­ste­rende testa­mente, kan du også sagtens tilføje et legat til dette. Det hele er gratis og kræver blot at du udfyl­der en webfor­mu­lar.

Når du har opret­tet lega­tet, skal det under­skri­ves, enten foran notar eller foran vitter­lig­heds­vid­ner.

Støt OCD-fore­nin­gen via et legat ved at klikke her

Op til Danske Regio­ners årsmøde i dag, tors­dag den 22. marts, har den kommende formand, Step­ha­nie Lose (V), været ude med nogle tanker om at åbne op for at tilbyde gratis og tidlig psyko­log­hjælp til perso­ner med angst, depres­sion, stress og andre psyki­ske lidel­ser. Baggrun­den er de mange års stigende pres på de psyki­a­tri­ske afde­lin­ger på syge­hu­sene kombi­ne­ret med masser af analy­ser og under­sø­gel­ser, der viser, at der ud over en forø­get livskva­li­tet for den enkelte også er sund samfund­s­ø­ko­nomi i at sætte ind tidligt med den rette behand­ling. Step­ha­nie Lose udta­ler følgende til jp.dk:

»I dag er tilbud­det om psyko­log­hjælp alt for uens­ar­tet og tilfæl­digt, og ofte skal folk betale en del selv. Det må vi gøre op med og sørge for, at folk får et tilbud om gratis hjælp meget tidli­gere, så de ikke udvik­ler en egent­lig psyki­a­trisk sygdom og skal indlæg­ges.«

Læs hele artik­len på jp.dk her.

Der er nu fundet en løsning, så unge­grup­pen under Lokal­gruppe Køben­havn kan køre videre. Grup­pen vil frem­over have møde­af­ten hver den 3. tors­dag i måne­den kl. 19.00 i Julius Bloms Gade samti­dig med den “almin­de­lige” lokal­gruppe, men i et andet lokale.

Så mød ende­lig op, hvis du er ung OCD-ramt og har brug for at snakke og udveksle erfa­rin­ger med andre unge i samme situ­a­tion. Ring eller skriv til Allan Peter­sen på 2811 7744, hvis du har spørgs­mål om grup­pen.

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Køben­havn

Kunne du tænke dig at blive frivil­lig i OCD-fore­nin­gens lokal­grup­pen i Køben­havn? Vi mang­ler både frivil­lige til vores almin­de­lige gruppe for alle aldre og til vores unge­gruppe. Som frivil­lig hjæl­per du til med at afholde et møde en gang i måne­den. Vi har det rigtig hygge­ligt i vores frivil­lig­trup og har ret frie hænder til at lave og arran­gere spæn­dende ting. Hvis det kunne være noget for dig, så kontakt Allan Peter­sen på 28117744

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Køben­havn

Der er plads til flere delta­gere i nyop­star­tet selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte over 18 år i Odense. Grup­pen mødes hveran­den tors­dag (ulige uger) i tids­rum­met 19.00 – 21.30. Forlø­bet varer til udgan­gen af juni måned og er gratis. Selv­hjælps­grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende (kandi­dat­stu­de­rende).
Er oven­nævnte noget for dig, så kan du skrive til følgende mail: shgvoksneo@gmail.com for nærmere oplys­ning og tilmel­ding.
Du er velkom­men uanset, hvor i landet du bor. Så har du ikke noget imod trans­port, så tilmeld dig gerne.