Det er et spørgs­mål, som mange stil­ler i øjeblik­ket. Mikkel Arndt, psyko­log, Insti­tut for Klinisk Medi­cin – Afde­ling for Depres­sion og Angst, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal, giver i en inter­es­sant arti­kel på altompsykologi.dk sit bud på et svar inklu­sive nogle gode råd om, hvor­dan man skel­ner mellem den nødven­dige skær­pede fokus på hygiejne og så tvangs­præ­get adfærd trig­get af smit­te­angst. Du kan læse artik­len her.

Det kommende nummer af OCD-fore­nin­gens medlems­blad, OCD-nyt, vil i en række artik­ler også behandle emnet Corona­kri­sen og OCD. Klik her for at melde dig ind i fore­nin­gen og få bladet tilsendt.

Read More →

Helena Wallen­tin, 24 år og OCD-ramt, fortæl­ler i en arti­kel på dr.dk, hvor­dan det er at være OCD-ramt i en Corona-tid.

Som det bl.a. lyder i artik­len:

“Nu er Hele­nas daglige ruti­ner tæt på alle andres virke­lig­hed. Nu er hendes ’normal’ blevet alle andres ’normal’. Næsten.

– Tidli­gere forsøgte jeg at skjule det. Det ser dumt ud, og det kan hurtigt få andre til at føle sig beskidte, at jeg lige efter en kontakt har sprit­tet hænderne. Men nu er jeg lige­som andre. På nær tvang­stan­kerne.”

Læs artik­len her.

Read More →

Mediet “A4 Arbejds­liv” har bragt en udmær­ket arti­kel om de udfor­drin­ger, som corona­kri­sen kan give folk med angst og depres­sion. OCD-ramte bliver også omtalt, og OCD-fore­nin­gens formand, Nico­lai Skovs­mose, fortæl­ler om de særlige udfor­drin­ger, som OCD-ramte og deres pårø­rende skal hånd­tere. Artik­len kan læses her.

Read More →

Profes­sor og over­læge på Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling på Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Per Hove Thom­sen er blevet inter­viewet til en podcast på Ugeskriftet.dk om OCD hos børn og unge.

På en god og letfor­stå­e­lig måde forkla­rer han, dels hvor­dan OCD kan ytre sig hos børn og unge, dels hvilke behand­lings­me­to­der, der har vist sig mest effek­tive hos børn og unge. Han kommer også ind på, hvor­dan man som pårø­rende kan støtte den OCD-ramte.

Find podca­sten her.

Read More →

Grun­det den nuvæ­rende situ­a­tion med Coro­navirus/covid-19 i Danmark afly­ses alle møder i lokal­grup­perne. Vi er natur­lig­vis kede af at må aflyse, men OCD-fore­nin­gen følger natur­lig­vis myndig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger.

Vi skal nok holde jer orien­te­ret, når vi igen kan afholde møder og arran­ge­men­ter i lokal­grup­perne.

Vi håber på jeres forstå­else.

Pas godt på jer selv og på hinan­den.

Venlig hilsen,
Besty­rel­sen
OCD-fore­nin­gen

Read More →