Omkring 100.000 børn, unge og voksne i Danmark lider af OCD. Der findes gode behand­lings­me­to­der, men desværre er der mange med OCD, der ikke får opsøgt den rette hjælp og behand­ling. Det vil OCD-fore­nin­gen forsøge at gøre noget ved med en kampagne, der kører på de soci­ale medier fra onsdag den 11. april og seks uger frem.

Mange kan gå med OCD i årevis uden egent­lig at vide, hvad der sker for dem. Og fami­lien bliver let en del af mønstrene med at tjekke ting igen og igen eller udføre bestemte hand­lin­ger igen og igen. For de irra­tio­nelle tanker og hand­lin­ger dæmper angsten kortva­rigt. Erfa­rin­gerne viser, at når den OCD-ramte erken­der symp­to­merne og får den rette speci­a­li­se­rede behand­ling, er der rigtig gode chan­cer for, at livet igen bliver spæn­dende og rart at leve.

Med kampag­nen håber OCD-fore­nin­gen at skabe større opmærk­som­hed om lidel­sen og give både de OCD-ramte og deres pårø­rende et skub i retning af at søge hjælp. Det kan være ved at kontakte OCD-fore­nin­gen for råd og vejled­ning eller ved at kontakte egen læge, der kan henvise til et speci­a­li­se­ret behand­lings­til­bud. Behand­lin­gen består i kogni­tiv adfærds­te­rapi even­tu­elt i kombi­na­tion med medi­cin.

Kampag­nen er støt­tet økono­misk af Spar Nord Fonden (hoved­sponsor) og Brød­rene Hart­manns Fond.

Kontakt Selvi Tas (4214 9581 / selvi@ocd-foreningen.dk), Tina Heide (tina@ocd-foreningen.dk) eller Stig Ander­sen (4019 7682 / stig@ocd-foreningen.dk) for yder­li­gere infor­ma­tion om kampag­nen.

Read More →

Psyko­log Camilla Karmark har skre­vet en arti­kel om såkaldt “over­ve­jende obses­siv OCD”, som du kan læse her.  Inden for OCD skel­ner man mellem to typer. Der er den over­ve­jende kompulsive OCD, som er kende­teg­net ved, at man har rigtig mange tvangs­hand­lin­ger og ritu­a­ler, som man føler sig under­lagt.

Den anden type af OCD kaldes for over­ve­jende obses­siv OCD, og den er kende­teg­net ved, at man har en masse tvang­stan­ker, som gør en meget bange. Det er tvang­stan­kerne, som er omdrej­nings­punk­tet for OCD’en – om end der også bliver koblet forskel­lige former for ritu­a­ler og undgå­else på. I artik­len vil fokus være på denne sidst­nævnte type af OCD. På engelsk omta­les over­ve­jende obses­siv OCD også som ”Pure O”.

 

Read More →

OCD-fore­nin­gen har indgået et samar­bejde med Legal Desk, som laver juri­di­ske selv­hjælps­løs­nin­ger online.

Samar­bej­det bety­der, at du nu har mulig­hed for at støtte vores arbejde ved at testa­men­tere et beløb, der tilgo­de­ser OCD-fore­nin­gen. Du skal blot oprette et simpelt testa­mente, hvor du indsæt­ter et legat til fordel for OCD-fore­nin­gen. Hvis du alle­rede har et eksi­ste­rende testa­mente, kan du også sagtens tilføje et legat til dette. Det hele er gratis og kræver blot at du udfyl­der en webfor­mu­lar.

Når du har opret­tet lega­tet, skal det under­skri­ves, enten foran notar eller foran vitter­lig­heds­vid­ner.

Støt OCD-fore­nin­gen via et legat ved at klikke her

Read More →

Op til Danske Regio­ners årsmøde i dag, tors­dag den 22. marts, har den kommende formand, Step­ha­nie Lose (V), været ude med nogle tanker om at åbne op for at tilbyde gratis og tidlig psyko­log­hjælp til perso­ner med angst, depres­sion, stress og andre psyki­ske lidel­ser. Baggrun­den er de mange års stigende pres på de psyki­a­tri­ske afde­lin­ger på syge­hu­sene kombi­ne­ret med masser af analy­ser og under­sø­gel­ser, der viser, at der ud over en forø­get livskva­li­tet for den enkelte også er sund samfund­s­ø­ko­nomi i at sætte ind tidligt med den rette behand­ling. Step­ha­nie Lose udta­ler følgende til jp.dk:

»I dag er tilbud­det om psyko­log­hjælp alt for uens­ar­tet og tilfæl­digt, og ofte skal folk betale en del selv. Det må vi gøre op med og sørge for, at folk får et tilbud om gratis hjælp meget tidli­gere, så de ikke udvik­ler en egent­lig psyki­a­trisk sygdom og skal indlæg­ges.«

Læs hele artik­len på jp.dk her.

Read More →

Der er nu fundet en løsning, så unge­grup­pen under Lokal­gruppe Køben­havn kan køre videre. Grup­pen vil frem­over have møde­af­ten hver den 3. tors­dag i måne­den kl. 19.00 i Julius Bloms Gade samti­dig med den “almin­de­lige” lokal­gruppe, men i et andet lokale.

Så mød ende­lig op, hvis du er ung OCD-ramt og har brug for at snakke og udveksle erfa­rin­ger med andre unge i samme situ­a­tion. Ring eller skriv til Allan Peter­sen på 2811 7744, hvis du har spørgs­mål om grup­pen.

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Køben­havn

Read More →