Det unge instruk­tør­ta­lent, Lucas Helth Postma, har lavet en rigtig
god kort­film om OCD. I filmen, der hedder ULYST (OVERLOVE),
følger man en ung pige, der plages af tvang­stan­ker om at komme
til at skade sin lille­bror. Filmen kan ses på YouTube.

Kan du hjælpe os? Vi vil gerne tale med dig, hvis du har en psyki­a­trisk diag­nose og er blevet ramt
af kræft. Eller er pårø­rende til en person, der har stået i situ­a­tio­nen.

Vi er et film­pro­duk­tions­sel­skab, der er i gang med research til et tv-program til lands­dæk­kende tv.
Program­met skal handle om, hvor­dan menne­sker med psyki­ske lidel­ser bliver behand­let i
sund­heds­væs­net, når de henven­der sig med tegn på en alvor­lig fysisk sygdom. Noget tyder nemlig
på, at det soma­ti­ske sund­heds­væ­sen foku­se­rer så meget på patien­ter­nes psyki­a­tri­ske diag­nose, at
andre symp­to­mer over­ses, fejl­t­ol­kes eller nedpri­o­ri­te­res.

Vi vil rigtig gerne tale med perso­ner med en psykisk sygdom, der har haft ople­vel­ser af denne art –
og som har eller har haft kræft. Ople­vel­serne skal være nyere end fem år.

Beskriv meget kort­fat­tet:
– hvilke symp­to­mer du gik til lægen med
– hvor­dan lægen/sygehuset reage­rede på det, du fortalte/viste
– hvad der skete efter­føl­gende.

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du er pårø­rende til en person, der har haft de nævnte
ople­vel­ser.

Husk at angive et tele­fon­num­mer og/eller en mailadresse, vi kan træffe dig på. Det skal
under­stre­ges, at henven­del­sen behand­les strengt fortro­ligt, og at du ikke forplig­ter dig til noget
alene ved at kontakte os.

Vi vil være taknem­me­lige for svar på opsla­get senest 1. februar 2018.

Skriv eller ring til: Nils Feld­balle, produ­cent, tlf. 20337801, info@feldballefilm.dk.

”Når jeg skal opereres i hjertet, håber jeg, det er en hjertespecialist og ikke en knæspecialist, der skal operere mig!”

Af Tina Heide, medlem af OCD-fore­nin­gens besty­rel­sen

Sådan lød opfor­drin­gen fra psyko­log og speci­a­list i OCD-behand­ling Malene Klindt Bohni til poli­ti­kerne i den panel­de­bat, der afslut­tede OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum­s­kon­fe­rence i Odense den 11. novem­ber. Meta­foren peger på det altover­skyg­gende problem for en OCD-ramt: At modtage den rette behand­ling af en behand­ler, der rent faktisk er speci­a­li­se­ret i OCD.

Alt for mange OCD-ramte ople­ver i dag at få behand­ling af en person, der ikke er speci­a­li­se­ret inden­for OCD. Dét er et kæmpe problem. Per Hove Thom­sen, forsker i OCD gennem mange år, mener, at vejen frem er uddan­nelse af pårø­rende, af samfun­det og af tera­pe­u­ter. En uddan­nelse af pårø­rende og samfun­det vil bidrage til en bedre forstå­else af OCD som sygdom, mens en uddan­nelse af tera­pe­u­ter, herun­der også psyki­a­tere, inklu­sive efter­føl­gende super­vi­sion, vil give flere OCD-speci­a­li­se­rede behand­lere. Sidst­nævnte er en abso­lut mangelvare. Dét er desværre også OCD-fore­nin­gens erfa­ring.

(mere…)

Per Hove Thom­sen, profes­sor i børne- og ungdoms­psy­ki­a­tri, præsen­te­rede det store nordi­ske studie Nord­LOTS (Nordic Long Term OCD Treat­ment Study Design) på OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum i Odense den 11. novem­ber. Studiet er det hidtil stør­ste af effek­ten af Kogni­tiv Adfærds­te­rapi for børn og unge med OCD.

Per Hove Thom­sen kunne præsen­tere resul­ta­terne af opfølg­nin­gen et år efter, at behand­lin­gen af de delta­gende OCD-ramte var afslut­tet – og der var godt nyt: Resul­ta­terne viste, at en målret­tet behand­ling med Kogni­tiv Adfærds­te­rapi giver en varig effekt for langt de fleste OCD-ramte børn og unge. Se Per Hove Thom­sens gennem­gang af resul­ta­terne i videoen neden­for. Læs også artik­len “Terapi til børn med OCD virker på langt sigt” på Videnskab.dk.