Der er nu fundet en løsning, så unge­grup­pen under Lokal­gruppe Køben­havn kan køre videre. Grup­pen vil frem­over have møde­af­ten hver den 3. tors­dag i måne­den kl. 19.00 i Julius Bloms Gade samti­dig med den “almin­de­lige” lokal­gruppe, men i et andet lokale.

Så mød ende­lig op, hvis du er ung OCD-ramt og har brug for at snakke og udveksle erfa­rin­ger med andre unge i samme situ­a­tion. Ring eller skriv til Allan Peter­sen på 2811 7744, hvis du har spørgs­mål om grup­pen.

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Køben­havn

Kunne du tænke dig at blive frivil­lig i OCD-fore­nin­gens lokal­grup­pen i Køben­havn? Vi mang­ler både frivil­lige til vores almin­de­lige gruppe for alle aldre og til vores unge­gruppe. Som frivil­lig hjæl­per du til med at afholde et møde en gang i måne­den. Vi har det rigtig hygge­ligt i vores frivil­lig­trup og har ret frie hænder til at lave og arran­gere spæn­dende ting. Hvis det kunne være noget for dig, så kontakt Allan Peter­sen på 28117744

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Køben­havn

Der er plads til flere delta­gere i nyop­star­tet selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte over 18 år i Odense. Grup­pen mødes hveran­den tors­dag (ulige uger) i tids­rum­met 19.00 – 21.30. Forlø­bet varer til udgan­gen af juni måned og er gratis. Selv­hjælps­grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende (kandi­dat­stu­de­rende).
Er oven­nævnte noget for dig, så kan du skrive til følgende mail: shgvoksneo@gmail.com for nærmere oplys­ning og tilmel­ding.
Du er velkom­men uanset, hvor i landet du bor. Så har du ikke noget imod trans­port, så tilmeld dig gerne.

Det unge instruk­tør­ta­lent, Lucas Helth Postma, har lavet en rigtig
god kort­film om OCD. I filmen, der hedder ULYST (OVERLOVE),
følger man en ung pige, der plages af tvang­stan­ker om at komme
til at skade sin lille­bror. Filmen kan ses på YouTube.

Kan du hjælpe os? Vi vil gerne tale med dig, hvis du har en psyki­a­trisk diag­nose og er blevet ramt
af kræft. Eller er pårø­rende til en person, der har stået i situ­a­tio­nen.

Vi er et film­pro­duk­tions­sel­skab, der er i gang med research til et tv-program til lands­dæk­kende tv.
Program­met skal handle om, hvor­dan menne­sker med psyki­ske lidel­ser bliver behand­let i
sund­heds­væs­net, når de henven­der sig med tegn på en alvor­lig fysisk sygdom. Noget tyder nemlig
på, at det soma­ti­ske sund­heds­væ­sen foku­se­rer så meget på patien­ter­nes psyki­a­tri­ske diag­nose, at
andre symp­to­mer over­ses, fejl­t­ol­kes eller nedpri­o­ri­te­res.

Vi vil rigtig gerne tale med perso­ner med en psykisk sygdom, der har haft ople­vel­ser af denne art –
og som har eller har haft kræft. Ople­vel­serne skal være nyere end fem år.

Beskriv meget kort­fat­tet:
– hvilke symp­to­mer du gik til lægen med
– hvor­dan lægen/sygehuset reage­rede på det, du fortalte/viste
– hvad der skete efter­føl­gende.

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du er pårø­rende til en person, der har haft de nævnte
ople­vel­ser.

Husk at angive et tele­fon­num­mer og/eller en mailadresse, vi kan træffe dig på. Det skal
under­stre­ges, at henven­del­sen behand­les strengt fortro­ligt, og at du ikke forplig­ter dig til noget
alene ved at kontakte os.

Vi vil være taknem­me­lige for svar på opsla­get senest 1. februar 2018.

Skriv eller ring til: Nils Feld­balle, produ­cent, tlf. 20337801, info@feldballefilm.dk.