Så er de første videoer fra OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum­s­kon­fe­rence klar – og flere vil følge over de kommende dage. Vi brin­ger video­erne her på siden, og alle video­erne kan ses samlet på OCD-fore­nin­gens YouTube-kanal, som du finder her.

Vi lægger ud med psyko­log og speci­a­list i OCD-behand­ling Malene Klindt Bohni, der i sit oplæg gennem­gik prin­cip­perne for kogni­tiv adfærds­te­rapi, der er klart den mest effek­tive tera­pe­u­ti­ske behand­ling af OCD.

Malene Klindt Bohni gennem­gik også de behand­lings­mu­lig­he­der, der tilby­des OCD-ramte i Danmark, herun­der de udfor­drin­ger, der er med hensyn til at sikre, at OCD-ramte får den speci­a­li­se­rede behand­ling, som er afgø­rende for at få effekt af behand­lin­gen. Her pegede hun bl.a. på proble­met med, at privat­prak­ti­se­rede psyko­lo­ger og psyki­a­tere, som lægen kan give en henvis­ning til – dem med såkaldt yder­num­mer, hvor der gives økono­misk støtte til behand­lin­gen, dog kun for 18-38-årige – er gene­ra­li­ster, da der er et loft over, hvor mange eksem­pel­vis angst- og OCD-ramte, de må behandle om året.

OCD-behand­ling ER speci­a­list­be­hand­ling, så  OCD-ramte, der får en henvis­ning til en psyko­log eller psyki­a­ter med yder­num­mer risi­ke­rer at få en behand­ling, der ingen effekt har. OCD-ramte, der søger speci­a­list­be­hand­ling i privat regi uden henvis­ning, får den rette behand­ling, men får ingen økono­misk støtte til den. Det bør være muligt for speci­a­li­se­rede OCD-behand­lere at få yder­num­mer, var budska­bet.

Så star­ter vi op med en ny lokal­gruppe i Randers, hvor du/I er meget velkom­men til at komme og mødes med lige­stil­lede OCD-ramte og pårø­rende under trygge og ufor­melle former, hvor man kan udveksle erfa­rin­ger eller blot få en god snak med andre, der også har OCD inde på livet.

Vi mødes første gang mandag den 20. novem­ber kl. 19.-21.30.

Det fore­går i Randers Sund­heds­cen­ter Thor­bakke, Biogr­af­gade 3,
lokale 2. 22 på 2. sal, 8900 Randers C

Skulle der være spørgs­mål til møde­rne, er I meget velkom­men til at kontakte os på 5240 6121.

Alle er velkom­men, og vi glæder os til at mødes med jer.

Venlig hilsen,
Pia og Edith

Lørdag den 11. novem­ber  løb OCD-fore­nin­gens jubilæum­s­kon­fe­rence af stab­len. I anled­ning af fore­nin­gens 20-års
jubilæum havde vi invi­te­ret til en endags­kon­fe­rence på Syddansk Univer­si­tet i Odense. Førende eksper­ter
inden­for OCD kom med spæn­dende, faglige oplæg – og en person­lig beret­ning om livet med OCD var
med til at sætte det hele i perspek­tiv. Konfe­ren­cen slut­tede af med poli­ti­ske oplæg, efter­fulgt af en livlig panel­de­bat, hvor publi­kum kunne stille spørgs­mål.
Ende­lig var der en jubilæums­re­cep­tion for samar­bejds­part­nere, støt­ter samt venner af fore­nin­gen.
Vi vil gerne sende en stor og varm tak til alle jer, der mødte op og var med til at fejre dagen. Tusind,
tusind tak!

 

Er du OCD-ramt, over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede i trygge rammer og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen, så kunne selv­hjælps­grup­pen være noget for dig.

Grup­pen star­ter i novem­ber 2017 og mødes hver 2. tors­dag (ulige uger) fra kl. 19.00 – 21.30. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Møde­rne vil indtil videre foregå i PIO Mental Sund­heds loka­ler, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.

For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til shgvoksneo@gmail.com. Bemærk, at der maksi­mum er plads til 8 delta­gere. Selv­hjælps­grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende, Daniel og Kim. De er begge kandi­dat­stu­de­rende ved Syddansk Univer­si­tet. De modta­ger under forlø­bet super­vi­sion af uddan­net psyko­log med stor erfa­ring i selv­hjælps­grup­per.

Det er den 3. selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte, som vi har fået mulig­hed for at starte på Fyn. Så tøv ikke med at tilmelde dig:-)

Mvh,
OCD-fore­nin­gen, Lokal­gruppe Fyn

Psyko­lo­gerne Susanne Egeskov David­sen, Mette Eline Lauritzen og Stine Næsted, Prak­sis for Kogni­tiv Terapi, har skre­vet en ny arti­kel om at være pårø­rende til en OCD-ramt inklu­sive en række gode råd. Læs artik­len ved at klikke her.