Der er nu fundet en løsning, så unge­grup­pen under Lokal­gruppe Køben­havn kan køre videre. Grup­pen vil frem­over have møde­af­ten hver den 3. tors­dag i måne­den kl. 19.00 i Julius Bloms Gade samti­dig med den “almin­de­lige” lokal­gruppe, men i et andet lokale. Så mød ende­lig op, hvis du er ung OCD-ramt og har brug for at […]

Read More →

Kunne du tænke dig at blive frivil­lig i OCD-fore­­nin­­gens lokal­grup­pen i Køben­havn? Vi mang­ler både frivil­lige til vores almin­de­lige gruppe for alle aldre og til vores unge­gruppe. Som frivil­lig hjæl­per du til med at afholde et møde en gang i måne­den. Vi har det rigtig hygge­ligt i vores frivil­lig­trup og har ret frie hænder til […]

Read More →

Der er plads til flere delta­gere i nyop­star­tet selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte over 18 år i Odense. Grup­pen mødes hveran­den tors­dag (ulige uger) i tids­rum­met 19.00 – 21.30. Forlø­bet varer til udgan­gen af juni måned og er gratis. Selv­hjælps­grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende (kandi­dat­stu­de­rende). Er oven­nævnte noget for dig, så kan du skrive til følgende mail: […]

Read More →

Det unge instruk­tør­ta­lent, Lucas Helth Postma, har lavet en rigtig god kort­film om OCD. I filmen, der hedder ULYST (OVERLOVE), følger man en ung pige, der plages af tvang­stan­ker om at komme til at skade sin lille­bror. Filmen kan ses på YouTube.

Read More →

Kan du hjælpe os? Vi vil gerne tale med dig, hvis du har en psyki­a­trisk diag­nose og er blevet ramt af kræft. Eller er pårø­rende til en person, der har stået i situ­a­tio­nen. Vi er et film­pro­duk­tions­sel­skab, der er i gang med research til et tv-program til lands­dæk­kende tv. Program­met skal handle om, hvor­dan menne­sker […]

Read More →