Efter et pænt langt tilløb kan vi nu præsen­tere en spritny hjem­meside, som har et mere tids­sva­rende udtryk, og som er meget nemmere at arbejde med end den gamle. Den udmær­ker sig også ved at tilpasse sig auto­ma­tisk til visning på mobil­te­le­fo­ner og tablets. For de smånør­dede kan vi fortælle, at vi er skif­tet fra Joomla til Word­Press:-)

Det er et temme­lig stort projekt at lave sådan et skift, så der kan sagtens være nogle ting rundt omkring, der måske skal juste­res. Hvis I spot­ter noget, vil vi meget gerne vide det. Skriv til redaktion@ocd-foreningen.dk, så vil vi se, om vi kan gøre noget ved det.

Hvis man har haft en login til Frivil­ligsi­derne på den gamle hjem­meside, vil man en af de nærme­ste dage modtage en login til den nye side. Der vil også komme mere info til de folk, der skal have adgang til at booke loka­let i Julius Bloms Gade.

Venlig hilsen,
Stig Ander­sen
Redak­tør, ocd-foreningen.dk/OCD-nyt

Jour­na­list Iben Foss er i gang med forbe­re­del­serne til en arti­kel for Weeken­da­vi­sen og forhå­bent­lig også en P1-doku­men­tar om distrikts- og syge­huspsy­ki­a­trien i Danmark. I den forbin­delse vil hun gerne i kontakt med medlem­mer af OCD-fore­nin­gen, som er villige til at fortælle om deres ople­vel­ser med psyki­a­trien.

Hendes fokus er på folk, der har ople­vet at blive behand­let af perso­nale, som ikke er psyko­log- eller psyki­a­tri­ud­dan­net. Altså f.eks. hvis man har fået psyko­te­ra­pe­u­tisk behand­ling af en sygeple­jer­ske eller fysi­o­te­ra­peut. Man kan bidrage både som anonym og ved navns nævnelse. Iben Foss er også inter­es­se­ret i at snakke med folk – herun­der frivil­lige og ansatte – der kan hjælpe med baggrunds­vi­den.

Kontakt Iben Foss på iben@berlingskemedia.dk eller tlf. 29 72 15 89, hvis du gerne vil bidrage.

I anled­nin­gen af OCD Aware­ness Week havde Go’ morgen Danmark et rigtig godt indslag om OCD, hvor psyko­log Trine Lind og OCD-ramte Per Brænd­gaard fortalte om lidel­sen. Du kan se klip­pet her.