OCD-fore­nin­gen udgi­ver i dag podca­sten ”Frem­ti­den efter krisen”, der hand­ler om risi­koen for en mental sund­heds­krise i kølvan­det på corona­kri­sen. Podca­sten er den fjerde og sidste i en serie, der under titlen ”OCD i en coro­na­tid” under­sø­ger livet med OCD under corona­kri­sen, og hvad der venter på den anden side af krisen. Serien er produ­ce­ret med støtte fra Velliv Fore­nin­gen.

Du kan lytte til podca­sten ved at klikke på play-knap­pen oven­for. Du kan down­lo­ade den ved at klikke her. Deru­d­over vil den også blive lagt på Spotify, Stit­cher, Google Podcasts og en række af de andre store podcast-tjenester.

Bliver væk fra psykiatrien
En del perso­ner med psyki­a­tri­ske lidel­ser har undladt at søge hjælp i psyki­a­trien under corona­kri­sen. Ifølge Mikkel Rasmus­sen, ledende over­læge på psyki­a­trisk afde­ling, Vejle, har det blandt andet været på grund af fryg­ten for smitte, men også restrik­tio­ner på besøg på boste­der og syge­huse har spil­let ind.
Han ser en risiko for en egent­lig mental sund­heds­krise og dermed vold­somt pres på psyki­a­trien i kølvan­det på corona­kri­sen. Hør hans bud på, hvor­dan vi kan forsøge at imødegå dette pres.

Større forstå­else
Psyko­log Stine Næsted, der er speci­a­li­se­ret OCD-behand­ler, ser også en risiko for et pres på psyki­a­trien på grund af den store utryg­hed, uvis­hed og fysisk isola­tion, som mange har ople­vet. Hun har dog været posi­tivt over­ra­sket over hvor få i hendes patient­gruppe, der har været utrygge ved at komme i hendes prak­sis til et fysisk møde. Hun har samti­dig ople­vet, at video- og tele­fon­kon­sul­ta­tio­ner har funge­ret over­ra­skende godt.

Hvis vi over­ho­ve­det skal finde noget posi­tivt i corona­kri­sen, peger hun på, at vi alle nu har gjort os nogle erfa­rin­ger med den tænk­ning og adfærd, som man typisk finder hos de OCD-ramte, der lider af smit­te­angst. Hun håber, at det kan føre til en større forstå­else for, hvor­dan det er at være OCD-ramt og dermed gøre det nemmere at forklare, hvad OCD er for en lidelse.

 

Yder­li­gere oplysninger
Kontakt Stig Ander­sen: stig@ocd-foreningen.dk / 4019 7682