Det er et spørgs­mål, som mange stil­ler i øjeblik­ket. Mikkel Arndt, psyko­log, Insti­tut for Klinisk Medi­cin – Afde­ling for Depres­sion og Angst, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal, giver i en inter­es­sant arti­kel på altompsykologi.dk sit bud på et svar inklu­sive nogle gode råd om, hvor­dan man skel­ner mellem den nødven­dige skær­pede fokus på hygiejne og så tvangs­præ­get adfærd trig­get af smit­te­angst. Du kan læse artik­len her.

Det kommende nummer af OCD-fore­nin­gens medlems­blad, OCD-nyt, vil i en række artik­ler også behandle emnet Corona­kri­sen og OCD. Klik her for at melde dig ind i fore­nin­gen og få bladet tilsendt.