Så er de første videoer fra OCD-fore­nin­gens 20-års jubilæum­s­kon­fe­rence klar – og flere vil følge over de kommende dage. Vi brin­ger video­erne her på siden, og alle video­erne kan ses samlet på OCD-fore­nin­gens YouTube-kanal, som du finder her.

Vi lægger ud med psyko­log og speci­a­list i OCD-behand­ling Malene Klindt Bohni, der i sit oplæg gennem­gik prin­cip­perne for kogni­tiv adfærds­te­rapi, der er klart den mest effek­tive tera­pe­u­ti­ske behand­ling af OCD.

Malene Klindt Bohni gennem­gik også de behand­lings­mu­lig­he­der, der tilby­des OCD-ramte i Danmark, herun­der de udfor­drin­ger, der er med hensyn til at sikre, at OCD-ramte får den speci­a­li­se­rede behand­ling, som er afgø­rende for at få effekt af behand­lin­gen. Her pegede hun bl.a. på proble­met med, at privat­prak­ti­se­rede psyko­lo­ger og psyki­a­tere, som lægen kan give en henvis­ning til – dem med såkaldt yder­num­mer, hvor der gives økono­misk støtte til behand­lin­gen, dog kun for 18-38-årige – er gene­ra­li­ster, da der er et loft over, hvor mange eksem­pel­vis angst- og OCD-ramte, de må behandle om året.

OCD-behand­ling ER speci­a­list­be­hand­ling, så  OCD-ramte, der får en henvis­ning til en psyko­log eller psyki­a­ter med yder­num­mer risi­ke­rer at få en behand­ling, der ingen effekt har. OCD-ramte, der søger speci­a­list­be­hand­ling i privat regi uden henvis­ning, får den rette behand­ling, men får ingen økono­misk støtte til den. Det bør være muligt for speci­a­li­se­rede OCD-behand­lere at få yder­num­mer, var budska­bet.