Lørdag den 11. novem­ber  løb OCD-fore­nin­gens jubilæum­s­kon­fe­rence af stab­len. I anled­ning af fore­nin­gens 20-års
jubilæum havde vi invi­te­ret til en endags­kon­fe­rence på Syddansk Univer­si­tet i Odense. Førende eksper­ter
inden­for OCD kom med spæn­dende, faglige oplæg – og en person­lig beret­ning om livet med OCD var
med til at sætte det hele i perspek­tiv. Konfe­ren­cen slut­tede af med poli­ti­ske oplæg, efter­fulgt af en livlig panel­de­bat, hvor publi­kum kunne stille spørgs­mål.
Ende­lig var der en jubilæums­re­cep­tion for samar­bejds­part­nere, støt­ter samt venner af fore­nin­gen.
Vi vil gerne sende en stor og varm tak til alle jer, der mødte op og var med til at fejre dagen. Tusind,
tusind tak!