Er du OCD-ramt, over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede i trygge rammer og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen, så kunne selv­hjælps­grup­pen være noget for dig.

Grup­pen star­ter i novem­ber 2017 og mødes hver 2. tors­dag (ulige uger) fra kl. 19.00 – 21.30. Forlø­bet varer ca. 1 år og er gratis. Møde­rne vil indtil videre foregå i PIO Mental Sund­heds loka­ler, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.

For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til shgvoksneo@gmail.com. Bemærk, at der maksi­mum er plads til 8 delta­gere. Selv­hjælps­grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende, Daniel og Kim. De er begge kandi­dat­stu­de­rende ved Syddansk Univer­si­tet. De modta­ger under forlø­bet super­vi­sion af uddan­net psyko­log med stor erfa­ring i selv­hjælps­grup­per.

Det er den 3. selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte, som vi har fået mulig­hed for at starte på Fyn. Så tøv ikke med at tilmelde dig:-)

Mvh,
OCD-fore­nin­gen, Lokal­gruppe Fyn