Der har længe været stor diskus­sion om den såkaldte PANDAS-hypo­tese, som siger, at der er en speci­fik sammen­hæng mellem strep­tokok-infek­tio­ner og udvik­lin­gen af OCD og tics.

I en arti­kel på dr.dk kan man læse, at en gruppe danske forskere nu har påvist, “at børn, der ved egen læge har fået konsta­te­ret hals­be­tæn­delse forår­sa­get af strep­tokok-bakte­rier, har en øget risiko for psykisk sygdom,” som første­for­fat­te­ren på studiet, Sonja Orlovska, læge på Psyki­a­trisk Center Køben­havn og Køben­havns Univer­si­tet, udtryk­ker det.

Hun siger også, at “Vores resul­ta­ter bekræf­ter umid­del­bart den omdis­ku­te­rede PANDAS-hypo­tese, der taler for en sammen­hæng mellem strep­tokok­ker og udvik­lin­gen af OCD og tics.”

Læs hele artik­len på dr.dk ved at klikke her.