Er du forældre/ kæreste/ søskende eller på anden måde pårø­rende til en person med OCD, eller kender du nogen der er? Kunne du tænke dig at møde og snakke med andre pårø­rende i en lignende situ­a­tion? Så er der stadig­væk ledige plad­ser! Næste møde er 21. juni kl. 19.00.

I grup­pen er der fokus på erfa­rings­ud­veks­ling, samt mulig­hed for at snakke om tanker, følel­ser og ople­vel­ser, der kan være forbun­det med at være pårø­rende til en OCD-ramt. Selv­hjælps­grup­perne ledes af psyko­lo­gi­stu­de­rende, som vil dele deres viden om OCD og kogni­tiv adfærds­te­rapi. Selv­hjælps­grup­perne er lukkede grup­per og kører ca. et halvt år ad gangen.

Selve mødet varer ca. to timer inkl. pause og afhol­des en gang hver 2. uge. Møde­rne afhol­des i Tegl­værks Gade 12, 8000 Aarhus C
Tilmel­ding og even­tu­elle spørgs­mål sendes til: kontakt.ocd.aarhus@gmail.com