Det har været travle dage på OCD-fore­nin­gens stand på Folke­mø­det i Allinge, Born­holm. Vi havde en fin place­ring på vejen mellem de to hoved­plad­ser på mødet, og der var en lind strøm af spør­ge­lystne menn­ne­sker på stan­den.

Beho­vet for infor­ma­tion om behand­lings­mu­lig­he­der, om hvor­dan man som pårø­rende skal forholde sig og alle de andre spørgs­mål, man kan have i forbin­delse med OCD, er meget stort!

Hop ind på vores Face­book-side, hvor der er flere bille­der og beskri­vel­ser fra dagene i Allinge.