Jour­na­list Iben Foss er i gang med forbe­re­del­serne til en arti­kel for Weeken­da­vi­sen og forhå­bent­lig også en P1-doku­men­tar om distrikts- og syge­huspsy­ki­a­trien i Danmark. I den forbin­delse vil hun gerne i kontakt med medlem­mer af OCD-fore­nin­gen, som er villige til at fortælle om deres ople­vel­ser med psyki­a­trien.

Hendes fokus er på folk, der har ople­vet at blive behand­let af perso­nale, som ikke er psyko­log- eller psyki­a­tri­ud­dan­net. Altså f.eks. hvis man har fået psyko­te­ra­pe­u­tisk behand­ling af en sygeple­jer­ske eller fysi­o­te­ra­peut. Man kan bidrage både som anonym og ved navns nævnelse. Iben Foss er også inter­es­se­ret i at snakke med folk – herun­der frivil­lige og ansatte – der kan hjælpe med baggrunds­vi­den.

Kontakt Iben Foss på iben@berlingskemedia.dk eller tlf. 29 72 15 89, hvis du gerne vil bidrage.