Selv­hjælps­grup­pen for pårø­rende er for dig, der er pårø­rende til én, der lider af OCD, og som har lyst til at tale med andre pårø­rende. Man kan i pårø­ren­de­grup­pen dele de tanker, følel­ser og udfor­drin­ger, som fylder i rela­tio­nen til den OCD-ramte. Formå­let med grup­pen er, at man lytter og støt­ter hinan­den i det, der er svært. Sammen vil vi skabe en tryg atmos­fære, hvor der er plads til alle, og hvor vi respek­te­rer hinanden.

Grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende, som vil være med til at sætte rammerne, så grup­pen funge­rer bedst muligt. Samti­dig vil grup­pe­le­derne også stå for nogle infor­ma­tive oplæg under­vejs, så man som pårø­rende kan lære mere om OCD, behand­lings­mu­lig­he­der og rollen som pårø­rende. Grup­pe­le­derne har modta­get super­vi­sion af psyko­log med speci­ale i OCD. 

Pårø­ren­de­grup­pen, der er en lukket gruppe, star­ter op den 20. septem­ber, hvor vi mødes kl. 19-21 i Café Oda, Tegl­værks­gade 12, 8000 Aarhus C. Grup­pen afhol­der deref­ter møder cirka hver tredje uge.

Du kan kontakte grup­pe­le­derne for pårø­ren­de­grup­pen på paagruppeaarhus@ocd-foreningen.dk. Her kan du bl.a. tilmelde dig efter­å­rets forløb eller få flere infor­ma­tio­ner om grup­pen og dens funktion.