Efter myndig­he­der­nes sene­ste udmel­ding om det skær­pede forsam­lings­for­bud må der, fra i går d. 6. januar 2021, kun være samlet maksi­malt fem perso­ner i samme selskab i det offent­lige rum. Samti­dig er afstand­s­kra­vet igen hævet til mindst to meter indtil fore­lø­big d. 17. januar.

Det bety­der, at grup­pe­meø­der, som det ikke er muligt at afholde online, desværre må afly­ses indtil videre. Vi skal nok holde jer opda­te­ret, når der kommer nyt fra myndighederne.

Pas godt på jer selv derude!

På vegne af bestyrelsen

Mange hils­ner

Nico­lai Skovsmose