OCD-fore­nin­gen udgi­ver i dag podca­sten “Da Danmark lukkede ned”. Podca­sten er det andet afsnit i en serie på fire, der under titlen ”OCD i en coro­na­tid” vil under­søge livet med OCD under corona­kri­sen, og hvad der venter på den anden side af krisen. Serien er produ­ce­ret med støtte fra Velliv Fore­nin­gen.

Du kan lytte til podca­sten ved at klikke på play-knap­pen oven­for. Du kan down­lo­ade den ved at klikke her. Deru­d­over vil den også blive lagt på Spotify, Stit­cher, Google Podcasts og en række af de andre store podcast-tjenester.

Corona­kri­sen ramte hårdt
37-årige Henrik Lundahl Revs­høi har så længe han kan huske lidt af OCD, som blandt andet har været præget at smit­te­angst, over­dre­ven hygiejne og tjek­ke­ad­færd. Nedluk­nin­gen på grund af corona­kri­sen vendte op og ned på hans verden.
”Nu havde jeg lige fået at vide, at jeg virke­lig skulle øve mig i at modstå tran­gen til at vaske hænder, og så får jeg dagen efter, at jeg har afslutte mit forløb med psyko­lo­gen, at vide af selve­ste stats­mi­ni­ste­ren, at nu skal jeg virke­lig til at passe på!” fortæl­ler han.

Når OCD’en rammer Henrik, er det som om, at alt lukker ned, lyset sluk­kes, og der kommer et mylder af sorte tanker. Henrik har derfor udvik­let en adfærd, hvor han forsø­ger at undgå de situ­a­tio­ner, der trig­ger hans OCD.

Speci­alp­sy­ko­log Mikkel Arendt fra Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal forkla­rer, at undgå­el­ses­ad­færd som Henriks kan være lige så stor en udfor­dring som de tvangs­hand­lin­ger, man oftest forbin­der med OCD. Det skyl­des, at undgå­el­ses­ad­fær­den typisk bety­der, at man bliver begræn­set i at leve livet, som man gerne vil, tage en uddan­nelse og i det hele taget gøre de ting, som andre er i stand til.

Henriks angst for smitte gav ham udfor­drin­ger på sit arbejde. Der var ikke noget i myndig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger, der sagde, at man ikke måtte køre i tog, men på grund af sin smit­te­angst turde Henrik ikke køre i tog i forbin­delse med en opgave, han skulle på. Hør, hvor­dan han fandt en løsning sammen med sin chef.

Kogni­tiv adfærdsterapi
Hør Mikkel Arendt forklare prin­cip­perne i kogni­tiv adfærds­te­rapi, der er den tera­pi­form, der har vist sig mest effek­tiv i behand­lin­gen af OCD. Et vigtigt element i tera­pien er såkaldt ekspo­ne­ring og respons­hin­dring, hvor den OCD-ramte bliver konfron­te­ret med de situ­a­tio­ner, der normalt vil føre til angst og tvang­stan­ker om, at noget kata­stro­falt vil ske, for eksem­pel sygdom eller død. Respons­hin­drin­gen består i grad­vist at drosle ned for de hand­lin­ger, den OCD-ramte normalt ville udføre for at dæmpe angsten – for eksem­pel over­dre­ven hånd­vask, tjek af, om dørene er låst eller undgå­el­ses­ad­færd. Når den OCD-ramte ople­ver, at kata­stro­fen alli­ge­vel ikke indtræf­fer, vil angst­ni­veauet efter­hån­den dale.

Yder­li­gere oplysninger
Kontakt Stig Ander­sen: stig@ocd-foreningen.dk / 4019 7682