OCD-fore­nin­gen udgi­ver i dag podca­sten ”Kan man få OCD af corona­kri­sen?”. Du kan lytte til podca­sten ved at klikke på play-knap­pen oven­for. Du kan down­lo­ade den ved at klikke her. Deru­d­over vil den også blive lagt på Spotify, Stit­cher, Google Podcasts og en række af de andre store podcast-tjene­ster.

Podca­sten er den første i en serie på fire afsnit, der under titlen ”OCD i en coro­na­tid” vil under­søge livet med OCD under og efter corona­kri­sen. Serien er produ­ce­ret med støtte fra Velliv Fore­nin­gen.

Thea tæller alt
Thea på 27 år lider af OCD, som er en angst­li­delse, hvor den ramte er plaget af tvang­stan­ker og tvangs­hand­lin­ger. Som 20-årig star­tede hun med at udføre over­drevne tælleri­tu­a­ler, som blandt andet bety­der, at et bruse­bad for hende kan tage ekstremt langt tid: Der skal tryk­kes på sham­poo og balsam to gange fem gange, sæbe og skuresvamp skal bruges et bestemt antal gange, osv. Alt sammen i et forsøg på at dæmpe sin angst for, at noget ubeha­ge­lig skal ske.

Hør Thea fortælle, hvor­dan angsten for coro­nas­mitte har forvær­ret hendes OCD, da hun nu skal udføre endnu flere tælleri­tu­a­ler i et forsøg på at dæmpe angsten for smitte.

Over 60 procent har fået det værre
På Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk afde­ling på Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal kører der i øjeblik­ket et forsk­nings­pro­jekt i samar­bejde med OCD-fore­nin­gen, der skal under­søge, hvilke påvirk­ning corona­kri­sen har på OCD-ramte.

Hør psyko­log David Højgaard og over­læge Judith Nissen fortælle om de fore­lø­bige resul­ta­ter, der bl.a. viser, at 61,2 procent af de voksne OCD-ramte i under­sø­gel­sen har ople­vet en forvær­ring af deres OCD samt ople­ver en øget ængste­lig­hed og trist­hed.

Gode råd – OCD-ramte og pårø­rende
I senere afsnit af podcast­se­rien vil der blive givet gode råd til, hvor­dan OCD-ramte og deres pårø­rende kan forsøge at hånd­tere corona­kri­sen, lige­som der vil blive givet svar på spørgs­må­let: Hvor­når er hånd­vask og afsprit­ning nødven­dig hygiejne ud fra myndig­he­der­nes anbe­fa­lin­ger, og hvor­når kammer det over og bliver tvangs­præ­get?

Yder­li­gere oplys­nin­ger
Kontakt Stig Ander­sen: stig@ocd-foreningen.dk / 4019 7682