Profes­sor og over­læge på Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling på Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Per Hove Thom­sen er blevet inter­viewet til en podcast på Ugeskriftet.dk om OCD hos børn og unge.

På en god og letfor­stå­e­lig måde forkla­rer han, dels hvor­dan OCD kan ytre sig hos børn og unge, dels hvilke behand­lings­me­to­der, der har vist sig mest effek­tive hos børn og unge. Han kommer også ind på, hvor­dan man som pårø­rende kan støtte den OCD-ramte.

Find podca­sten her.