Grun­det den tilspid­sede situ­a­tion med Coro­navirus/Covid-19, har OCD-fore­nin­gens besty­relse valgt at udskyde vores ordi­nære gene­ral­for­sam­ling. Den skulle have været afholdt i Vanløse d. 28. marts. Vi finder et senere tids­punkt at afholde den på..

Vi havde glædet os til en spæn­dende dag med vores medlem­mer. Men vi ønsker at passe på hinan­den. Det gør vi bedst ved at efter­leve myndig­he­der­nes anbefalinger.

Pas godt på jer selv og på hinanden.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen
OCD-foreningen