Medio marts 2020 star­ter en ny selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte i Odense. Så er du over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede, i trygge rammer, og dele tanker om, og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen, så kunne grup­pen være noget for dig.

Grup­pen mødes hveren­den tirs­dag i lige uger fra kl. 19.00 – 21.00.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocdselvhjaelp@gmail.com
Bemærk, at der maksi­mum er plads til otte deltagere.
Et forløb varer ca. et år og er gratis.

Møde­rne vil indtil videre foregå i loka­ler hos Center for Mental Sund­hed, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.
Selv­hjælps­gruppe ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende fra Syddansk Universitet.
Grup­pe­le­derne modta­ger under forlø­bet super­vi­sion af uddan­net psyko­log med erfa­ring i selvhjælpsgrupper.

Hvis du ikke alle­rede er medlem af OCD-fore­nin­gen, så vil vi blive meget glade, hvis du i forbin­delse med opstart i selv­hjælps­gruppe, melder dig ind. Klik her for nærmere oplys­ning om medlemskab.

Venlig hilsen,
Dorthe og Jette
Kontakt­per­so­ner lokal­gruppe Fyn