Vigtigt nyt fra lokal­gruppe Fyn: Vi holder pause med de måned­lige møder i lokal­grup­pen. Det bety­der, at der ikke er møde i morgen, onsdag den 29.01.20, og fremad­ret­tet. Vi arbej­der fort­sat på at etab­lere selv­hjælps­grup­per og arran­gere fored­rag.

Hold dig opda­te­ret via OCD-fore­nin­gens hjem­meside og Face­book.

Venlig hilsen
Jette og Dorthe