Af SANNE JENSEN, psyko­log, ph.d.-studerende og PER HOVE THOMSEN, profes­sor, over­læge, dr.med., Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Risskov, Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Center

Den 18. novem­ber 2019 publi­ce­rede vi resul­ta­terne fra et nyt delstu­die af the Nordic Long-term OCD Treat­ment Study (Nord­LOTS) omkring lang­tids­per­spek­ti­verne for norske, sven­ske og danske børn og unge i alde­ren 7 til 17 år i behand­ling for OCD. Hoved­re­sul­ta­tet var, at langt de fleste børn og unge har god gavn af kogni­tiv adfærds­te­rapi, også når vi fulgte dem over en tre-årig peri­ode efter behand­lin­gen. Nogle patien­ter fik flere sessio­ner end stan­dard og andre blev supple­ret med medi­cin.

Vi iden­ti­fi­ce­rede dog også en gruppe, som måske ikke havde fået tilstræk­ke­lig behand­ling i forhold til, hvad de kunne have brug for, fordi de blev ved med at have symp­to­mer i opfølgnings­perioden. Man var i særlig risiko for at tilhøre denne gruppe, hvis man var teena­ger, havde konta­mi­na­tions­symp­to­mer (dvs. vaske­ri­tu­a­ler og tvang­stan­ker om snavs eller smitte) og nedsat sygdoms­ind­sigt. Desværre blev resul­ta­terne medi­e­dæk­ket med bl.a. den misvi­sende over­skrift: “Tvangs­ramte unge kan få det værre af udbredt behand­ling”.

To poin­ter er særligt væsent­lige at frem­hæve for at undgå misfor­stå­el­ser:

1) Der er ingen som helst grund til at tro, at patien­terne skulle have fået det værre af selve behand­lin­gen! Resul­ta­terne tyder i stedet på, at behand­lin­gen for nogle patien­ter ikke har haft tilstræk­ke­lig effekt, så patien­terne blev ved med at have symp­to­mer, selvom de dog blev mind­sket i behand­lings­pe­ri­o­den.

2) Der er masser af patien­ter med konta­mi­na­tions­symp­to­mer, der opnår god effekt af kogni­tiv adfærds­te­rapi. Det er altså ikke sådan, at disse patien­ter i sig selv udgør en særlig gruppe, for hvem behand­lin­gen ikke har god effekt. Men for nogle patien­ter øger tilste­de­væ­rel­sen af konta­mi­na­tions­symp­to­mer altså risi­koen for ikke at opnå tilstræk­ke­lig god effekt af behand­lin­gen på længere sigt.

Læs mere