Hermed invi­ta­tion til to semi­na­rer – et i Aarhus og et i Køben­havn – for alle, som er invol­ve­ret i behand­ling af børn og unge med OCD.

Tema:
Evidens­ba­se­ret behand­ling af OCD hos børn og unge med udgangs­punkt i klini­ske erfa­rin­ger og forsk­nings­re­sul­ta­ter fra et stort nordisk behand­lings-studie (Nord­LOTS).

Målgruppe:
Fagpro­fes­sio­nelle fra primær sektor (privat­prak­ti­se­rende eller fagper­so­ner ansat i kommu­nalt regi, fx PPR, speci­a­lind­sat­ser, m.v.).

Oplægs­hol­derne:
Per Hove Thom­sen, profes­sor i børne- og ungdoms­psy­ki­a­tri, over­læge, dr.med., Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien.

Judith Becker Nissen, over­læge, forsk­nings­lek­tor, ph.d., daglig leder i OCD-teamet, Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets-hospi­tal Psyki­a­trien.

Katja Anna Hybel, klinisk psyko­log, speci­a­list, ph.d., forsker. Har 10 års erfa­ring som behand­ler i OCD-teamet, Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien, har været medvir­kende i Nord­LOTS-projek­tet og har skre­vet ph.d. vedrø­rende OCD og neuro­p­sy­ko­lo­gi­ske aspek­ter ved behand­lin­gen.

David Højgaard, psyko­log, ph.d., forsker ved Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien. Har de sene­ste seks år forsket inden­for Nord­LOTS-projek­tet, herun­der skre­vet ph.d. om symp­tom­grup­per inden­for OCD og effekt af behand­lin­gen.

Ceci­lie Schultz Isak­sen, psyko­log ved Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Psyki­a­trien. Har været medvir­kende i nyligt gennem­ført survey om OCD-behand­ling af børn og unge i Danmark og forsker i bl.a. metakog­ni­tive aspek­ter ved OCD.

Baggrund for semi­na­rerne:
Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Afde­ling, Risskov, gennem­førte i peri­o­den 2007-15 i samar­bejde med centre i Norge og Sverige den hidtil stør­ste under­sø­gelse af kogni­tiv adfærds­te­rapi i behand­lin­gen af børn og unge med OCD. Med udgangs­punkt i de posi­tive behand­lings­re­sul­ta­ter fra studiet er der i 2015 udgi­vet en behand­lings­ma­nual.

På semi­na­ret vil de væsent­lig­ste resul­ta­ter af den nordi­ske under­sø­gelse samt nyere forsk­ning blive præsen­te­ret. Det primære fokus vil dog være på intro­duk­tion til manu­a­len og dens prak­ti­ske anven­delse, hvor de enkelte sessio­ner vil blive gennem­gået.

Semi­na­ret retter sig bredt mod alle, som er invol­ve­ret i behand­ling af børn og unge med OCD (i kommu­nalt, privat eller syge­hus­regi) og som ønsker en indfø­ring i de grund­læg­gende behand­lings­prin­cip­per.

Som opfølg­ning på semi­na­ret plan­læg­ges to works­hops for speci­elt inter­es­se­rede (nærmere infor­ma­tion på selve dagen).

Tid og sted – Aarhus:
25. marts kl. 14-19.00: Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal, Skejby, audi­to­rium A, indgang G6, G206, Palle Juul-Jensens Boule­vard 174, DK-8200 Aarhus N

Tid og sted – Køben­havn:
1. april kl. 14.00-19.00: Niels­ine Niel­sen audi­to­riet, Panu­min­sti­tut­tet, Bygning 13, Hove­d­ind­gang fra Bleg­dams­vej 3B, DK-2200 Køben­havn N

Tilmel­ding:
Delta­gelse er gratis, men kræver tilmel­ding senest 18. marts 2019.

Tilmel­ding efter ”først-til-mølle” prin­cip­pet til Helle Veller Morten­sen på helle.veller.mortensen@ps.rm.dk med tyde­lig angi­velse af hvil­ket arran­ge­ment, man ønsker at deltage i.