Selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte
Er du over 18 år, og har du lyst til at mødes med lige­sin­dede, i trygge rammer, og dele tanker om og ople­vel­ser med OCD i hver­da­gen, så kunne grup­pen være noget for dig.
Grup­pen mødes hver anden onsdag i lige uger kl. 19.00 – 21.30.
For nærmere oplys­ning og tilmel­ding kan du skrive til ocdselvhjaelp@gmail.com
Bemærk, at der maksi­mum er plads til 8 delta­gere.

Selv­hjælps­gruppe for pårø­rende
Er du pårø­rende til en OCD-ramt, og er du over 18 år, og ønsker du at udveksle erfa­rin­ger, tanker og følel­ser med andre pårø­rende? Så vil grup­pen være noget for dig.
Grup­pen mødes hver tredje uge om manda­gen kl. 19.00 – 21.30.
Hvis du ønsker at høre nærmere eller tilmelde dig, så kan du skrive til ocdpaa@gmail.com
Bemærk, at der maksi­mum er plads til 12 delta­gere.

Følgende er gældende for begge grup­per
Et forløb varer ca. 1 år og er gratis.
Møde­rne vil indtil videre foregå i loka­ler hos Center for Mental Sund­hed, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.
Hver selv­hjælps­gruppe ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende fra Syddansk Univer­si­tet.
Grup­pe­le­derne modta­ger under forlø­bet super­vi­sion af uddan­net psyko­log med erfa­ring i selv­hjælps­grup­per.
Hvis du ikke alle­rede er medlem af OCD-fore­nin­gen, så vil vi blive meget glade, hvis du i forbin­delse med opstart i selv­hjælps­gruppe, melder dig ind. For nærmere oplys­ning om medlem­skab henvi­ses der til vores hjem­meside.

Venlig hilsen
Dorthe og Jette
Kontakt­per­so­ner lokal­gruppe Fyn