Er du OCD-ramt eller pårø­rende, og har du en empa­tisk og rumme­lig tilgang til andre menne­sker? Så er det måske dig, vi søger.

OCD-fore­nin­gen har flere lokal­grup­per i hele landet. Til lokal­grup­pe­mø­de­rne kan både OCD-ramte og pårø­rende deltage. Formå­let med møde­rne er dels, at alle får viden om OCD og behand­lings­mu­lig­he­derne, og dels at træffe andre, der har OCD inde på livet, så man deri­gen­nem kan udveksle erfa­rin­ger. Vores kontakt­per­son i Roskilde har måttet stoppe af private årsa­ger, og vi søger derfor snarest muligt en ny.

OCD-fore­nin­gen har tradi­tion for, at lokal­grup­perne drives frivil­ligt af perso­ner med OCD tæt inde på livet enten som OCD-ramt eller pårø­rende – derfor er dette en forud­sæt­ning for at kunne blive kontakt­per­son. Deru­d­over er det vigtigt, at du:
– er empa­tisk og rumme­lig
– er imøde­kom­mende
– har lyst til at dele ud af egne erfa­rin­ger fra livet med OCD

Er I et par, en fami­lie, venner eller andet, der ønsker at drive grup­pen sammen, er dette også en mulig­hed.

Opga­verne vil være følgende:
– Åbne op i lokal­grup­pen 2 timer én gang om måne­den
– Forbe­rede møde­rne med forplej­ning
– Booke lokale til møde­rne løbende
– Søge para­graf 18 midler hos Roskilde Kommune
– Vare­tage kontak­ten til OCD-fore­nin­gens besty­relse
– Arran­gere oplæg/foredrag mm. i lokal­grup­pen

Vær opmærk­som på, at der vil fore­komme private udlæg for forplej­ning, som vil blive 100% refun­de­ret af OCD-fore­nin­gen efter­føl­gende.

Vi gør for en god ordens skyld en ekstra gang opmærk­som på, at jobbet er 100% frivil­ligt og der derfor ikke vil ske afløn­ning.

Hvis det kunne være noget for dig, eller hvis du har spørgs­mål til det frivil­lige job som kontakt­per­son, er du velkom­men til at kontakte Kirstine Brix på KirstineBrix@gmail.com. Send gerne dit tlf.nr. med, så vi kan ringe dig op. Vi glæder os til at høre fra dig.