Der er nu fundet en løsning, så unge­grup­pen under Lokal­gruppe Køben­havn kan køre videre. Grup­pen vil frem­over have møde­af­ten hver den 3. tors­dag i måne­den kl. 19.00 i Julius Bloms Gade samti­dig med den “almin­de­lige” lokal­gruppe, men i et andet lokale.

Så mød ende­lig op, hvis du er ung OCD-ramt og har brug for at snakke og udveksle erfa­rin­ger med andre unge i samme situ­a­tion. Ring eller skriv til Allan Peter­sen på 2811 7744, hvis du har spørgs­mål om grup­pen.

Venlig hilsen,
Lokal­gruppe Køben­havn