Op til Danske Regio­ners årsmøde i dag, tors­dag den 22. marts, har den kommende formand, Step­ha­nie Lose (V), været ude med nogle tanker om at åbne op for at tilbyde gratis og tidlig psyko­log­hjælp til perso­ner med angst, depres­sion, stress og andre psyki­ske lidel­ser. Baggrun­den er de mange års stigende pres på de psyki­a­tri­ske afde­lin­ger på syge­hu­sene kombi­ne­ret med masser af analy­ser og under­sø­gel­ser, der viser, at der ud over en forø­get livskva­li­tet for den enkelte også er sund samfund­s­ø­ko­nomi i at sætte ind tidligt med den rette behand­ling. Step­ha­nie Lose udta­ler følgende til jp.dk:

»I dag er tilbud­det om psyko­log­hjælp alt for uens­ar­tet og tilfæl­digt, og ofte skal folk betale en del selv. Det må vi gøre op med og sørge for, at folk får et tilbud om gratis hjælp meget tidli­gere, så de ikke udvik­ler en egent­lig psyki­a­trisk sygdom og skal indlæg­ges.«

Læs hele artik­len på jp.dk her.