Også i år kan du finde OCD-fore­nin­gen på Folke­mø­det i Allinge på Born­holm. Kig inden­for på vores stand (J46, Kæmpe­stran­den) og få en snak med frivil­lige fra fore­nin­gen og speci­a­li­ster i OCD-behand­ling. Du er også meget velkom­men til at komme til vores arran­ge­men­ter:

Tors­dag, kl. 14 – 15: Speci­a­li­se­ret behand­ling af OCD virker
Person­lig beret­ning ved OCD-ramt og fagligt input fra speci­alp­sy­ko­log

Fredag, kl. 11.00 – 11.45: Debat: Hvor­dan sikrer vi OCD-ramte den rette behand­ling
Clas Winding Chri­sten­sen, over­læge og psyki­a­ter, Psyki­a­trisk Center Køben­havn, Olav Nørgaard (V), medlem af regions­rå­det, Region Midtjyl­land, næst­for­mand i Psyki­a­tri- og Soci­a­l­ud­val­get i Danske Regio­ner,
Carsten Stoe­mann Rasmus­sen, OCD-ramt, forfat­ter, aktiv i OCD-fore­nin­gen

Fredag, kl. 14 – 15: Speci­a­li­se­ret behand­ling af OCD virker
Person­lig beret­ning ved OCD-ramt og fagligt input fra speci­alp­sy­ko­log