OCD-fore­nin­gens lokal­gruppe Fyn lance­rer nu tre temaaf­te­ner for voksne pårø­rende:

  • 29. april: Hvad er OCD? Under­vis­ning og vejled­ning i OCD’ens meka­nis­mer
  • 20. maj: Fokus på det at være pårø­rende til OCD – udfor­drin­ger og problem­stil­lin­ger
  • 17. juni: Konkrete stra­te­gier og råd til pårø­rende – hvor­dan kan jeg arbejde mig ud af tilpas­sende adfærd?

Temaaf­te­nerne vil starte med et oplæg, som efter­føl­ges af erfa­rings­ud­veks­ling og drøf­telse i mindre grup­per, og til sidst opsam­ling i plenum.

Oplægs­hol­dere og faci­li­ta­to­rer er Michelle og Nico­lai, kandi­dat­stu­de­rende i psyko­logi ved Syddansk Univer­si­tet.
De er begge i gang med at skrive deres speci­a­ler. Videre har de begge klinisk erfa­ring i at arbejde med OCD-ramte og pårø­rende.

Fælles for alle tre afte­ner er, at de fore­går i Center for Mental Sund­hed, Jern­ba­ne­gade 15, 5000 Odense C.
Afte­nerne star­ter kl. 19.00 og slut­ter kl. 21.00.
Tilmel­ding senest 24. april på mail ocdpaa@gmail.com

Der er max. plads til 12 delta­gere pr. gang. Man kan tilmelde sig en enkelt aften, men vi anbe­fa­ler, at man tilmel­der sig alle tre afte­ne­ner for at få det fulde udbytte. Der er ingen delta­ger­be­ta­ling.

Venlig hilsen,
Jette og Dorthe
Kontakt­per­so­ner for lokal­gruppe Fyn