Kæmper du med tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger og er du mellem 16 og 28 år? Har du lyst til og brug for at tale med andre unge, der også har OCD inde på livet? Så er denne nystar­tede selv­hjælps­gruppe måske noget for dig.

Hvad er formå­let med en selv­hjælps­gruppe?

Denne selv­hjælps­gruppe er en del af OCD-fore­nin­gen Køben­havns tilbud for OCD- ramte og giver dig mulig­hed for helt anonymt at mødes med lige­sin­dede og tale om OCD. Der er mulig­hed for at dele erfa­rin­ger og føle sig lyttet til og forstået af andre unge, der kender til det at have OCD tæt på.

Formå­let med denne gruppe er at give dig nyt mod til at arbejde med din OCD i et forum hvor:

 • Der er en rar atmos­fære, hvor delta­gerne tør tale om det, der er svært og give posi­tiv feed­back
 • Grup­pe­del­ta­gerne bakker hinan­den op og støt­ter hinan­den i arbej­det ud af OCD’en.
 • Der arbej­des med person­lig udvik­ling i det omfang, det er muligt uden hjælp fra en fagper­son. Her er det vigtigt at vide at selv­hjælps­grup­pen IKKE tilby­der terapi.
 • Du delta­ger i det omfang, du selv ønsker at deltage.

Hvem er vi?

Vi er to grup­pe­le­dere, Anna og Ida, der stude­rer henholds­vis psyko­logi og kogni­tiv psyko­te­rapi. Det vil være os, der under vores selv­hjælps­grup­pe­mø­der bl.a. hjæl­per til at struk­tu­ren under møde­rne bliver som I ønsker det, og at alle der ønsker det bliver hørt og får tale­tid.

Vi vil gøre vores til, at det bliver et rart sted at komme, men grup­pen vil først og frem­mest blive Jeres med fokus på de behov og temaer, som I ønsker at tage op i grup­pen ;0).

Hvem kan være med?

For at få mest muligt ud af at deltage i denne selv­hjælps­gruppe er det vigtigt at du:

 • Har OCD-symp­to­mer (tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger) som primære proble­ma­tik. Du er også velkom­men selv om du ikke har en offi­ciel OCD-diag­nose.
 • Ikke har det dårli­gere, end at du både er i stand til at lytte til andre, give feed­back til andre og selv at kunne modtage feed­back
 • Er indstil­let på at påtage dig et medansvar for at grup­pen kan fungere, eksem­pel­vis ved at være møde­sta­bil og melde afbud i tilfælde af, at du bliver forhin­dret i at komme til en møde­gang.

Hvor­dan finder jeg ud af om det er noget for mig og hvor­dan kommer jeg med?

Før du star­ter i en selv­hjælps­gruppe, er det vigtigt, at du over­ve­jer, om en selv­hjælps­gruppe er det rigtige for dig. Hvis du er i tvivl, om du skal vælge en selv­hjælps­gruppe – eller måske snarere skal søge behand­ling eller andet – hjæl­per vi gerne med at afklare spørgs­må­let :-).

Lyder dette som noget for dig? så skriv til os på mail: ocd.gruppe.kbh@gmail.com. Øverst i mailen skal du skrive: “Selv­hjælps­gruppe for unge i Kbh”

Du må meget gerne skrive dit tele­fon­num­mer i mailen, så vi kan tage kontakt til dig inden du star­ter i grup­pen. Her har du også mulig­hed for at få afkla­ret even­tu­elle spørgsmål;0)

Prak­tisk infor­ma­tion

 • Tid og sted: Vi mødes to tirs­dage om måne­den (lige uger) fra kl. 17-19 i OCD-fore­nin­gens loka­ler ved Nørre­bros Rund­del på Julius Bloms Gade 17, 2200 Køben­havn N.
 • Første grup­pe­møde bliver når vi har sammen­sat grup­pen. Vi håber på at blive klar til opstart her i efter­å­ret. I vil modtage nærmere besked om start­dato pr. mail.
 • Der kan være op til 8 delta­gere.
 • Selv­hjælps­grup­pen vil fore­lø­bigt køre fra septem­ber til decem­ber 2018.