Kæmper du med tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger og er du mellem 16 og 26 år*? Har du lyst til og brug for at tale med andre unge, der også har OCD inde på livet? Så er denne nystar­tede selv­hjælps­gruppe måske noget for dig.

Hvad er formå­let med en selv­hjælps­gruppe?

Denne selv­hjælps­gruppe er en del af OCD-fore­nin­gen Køben­havns tilbud for OCD- ramte og giver dig mulig­hed for helt anonymt at mødes med lige­sin­dede og tale om OCD. Der er mulig­hed for at dele erfa­rin­ger og føle sig lyttet til og forstået af andre unge, der kender til det at have OCD tæt på. Formå­let med denne gruppe er at give dig nyt mod til at arbejde med din OCD i et forum hvor:

 • Der er en rar atmos­fære, hvor delta­gerne tør tale om det, der er svært og give posi­tiv feed­back
 • Grup­pe­del­ta­gerne bakker hinan­den op og støt­ter hinan­den i arbej­det ud af OCD’en.
 • Der arbej­des med person­lig udvik­ling i det omfang, det er muligt uden hjælp fra en fagper­son. Her er det vigtigt at vide at selv­hjælps­grup­pen IKKE tilby­der terapi.
 • Du delta­ger i det omfang, du selv ønsker at deltage.

Hvem er vi?

Vi er to grup­pe­le­dere, Anna og Ida, der stude­rer henholds­vis psyko­logi og kogni­tiv psyko­te­rapi. Det vil være os, der under vores selv­hjælps­grup­pe­mø­der bl.a. hjæl­per til at struk­tu­ren under møde­rne bliver, som I ønsker det, og at alle der ønsker det bliver hørt og får tale­tid. Vi vil gøre vores til, at det bliver et rart sted at komme, men grup­pen vil først og frem­mest blive jeres med fokus på de behov og temaer, som I ønsker at tage op i grup­pen ;0).  

Hvem kan være med?

For at få mest muligt ud af at deltage i denne selv­hjælps­gruppe er det vigtigt, at du:

 • Har OCD-symp­to­mer (tvang­stan­ker og/eller tvangs­hand­lin­ger) som primær proble­ma­tik. Du er også velkom­men, selvom du ikke har en offi­ciel OCD-diag­nose.
 • Er ude af enhver form for misbrug
 • Ikke har det dårli­gere, end at du både er i stand til at lytte til andre, give feed­back til andre og selv at kunne modtage feed­back
 • Er indstil­let på at påtage dig et medansvar for at grup­pen kan fungere, eksem­pel­vis ved at være møde­sta­bil og melde afbud i tilfælde af, at du bliver forhin­dret i at komme til en møde­gang.
 • Tager ansvar for dig selv, og at I giver hinan­den mulig­hed for at træne ekspo­ne­ring og respons­hin­dring

Hvor­dan finder jeg ud af om det er noget for mig, og hvor­dan kommer jeg med?

Før du star­ter i en selv­hjælps­gruppe, er det vigtigt, at du over­ve­jer, om en selv­hjælps­gruppe er det rigtige for dig. Hvis du er i tvivl, om du skal vælge en selv­hjælps­gruppe – eller måske snarere skal søge behand­ling eller andet – hjæl­per vi gerne med at afklare spørgs­må­let :-).

Lyder dette som noget for dig? så skriv til os på mail: ocd.gruppe.kbh@gmail.com

Øverst i mailen skal du skrive: “Selv­hjælps­gruppe for unge i Kbh”

Du må meget gerne skrive dit tele­fon­num­mer i mailen, så vi kan tage kontakt til dig i august kort inden du star­ter i grup­pen. Her har du også mulig­hed for at få afkla­ret even­tu­elle spørgsmål;0)

Prak­tisk infor­ma­tion

 • Tid og sted: Vi mødes to tirs­dage om måne­den (lige uger) fra kl. 17-19 i OCD-fore­nin­gens loka­ler ved Nørre­bros Rund­del på Julius Bloms Gade 17, 2200 Køben­havn N.
 • Første grup­pe­møde bliver tirs­dag den 21. august og de første 3 gange kan der komme nye delta­gere med, hvis der er plads i grup­pen.
 • Der kan være op til 8 delta­gere.
 • Selv­hjælps­grup­pen vil fore­lø­bigt køre fra august til decem­ber 2018

*Er du under 16 år er du også meget velkom­men. Her er et krav for at kunne deltage dog en samtyk­ke­er­klæ­ring fra dine primære omsorgs­per­so­ner.