Der er plads til flere delta­gere i nyop­star­tet selv­hjælps­gruppe for OCD-ramte over 18 år i Odense. Grup­pen mødes hveran­den tors­dag (ulige uger) i tids­rum­met 19.00 – 21.30. Forlø­bet varer til udgan­gen af juni måned og er gratis. Selv­hjælps­grup­pen ledes af to psyko­lo­gi­stu­de­rende (kandi­dat­stu­de­rende).
Er oven­nævnte noget for dig, så kan du skrive til følgende mail: shgvoksneo@gmail.com for nærmere oplys­ning og tilmel­ding.
Du er velkom­men uanset, hvor i landet du bor. Så har du ikke noget imod trans­port, så tilmeld dig gerne.