Kan du hjælpe os? Vi vil gerne tale med dig, hvis du har en psyki­a­trisk diag­nose og er blevet ramt
af kræft. Eller er pårø­rende til en person, der har stået i situ­a­tio­nen.

Vi er et film­pro­duk­tions­sel­skab, der er i gang med research til et tv-program til lands­dæk­kende tv.
Program­met skal handle om, hvor­dan menne­sker med psyki­ske lidel­ser bliver behand­let i
sund­heds­væs­net, når de henven­der sig med tegn på en alvor­lig fysisk sygdom. Noget tyder nemlig
på, at det soma­ti­ske sund­heds­væ­sen foku­se­rer så meget på patien­ter­nes psyki­a­tri­ske diag­nose, at
andre symp­to­mer over­ses, fejl­t­ol­kes eller nedpri­o­ri­te­res.

Vi vil rigtig gerne tale med perso­ner med en psykisk sygdom, der har haft ople­vel­ser af denne art –
og som har eller har haft kræft. Ople­vel­serne skal være nyere end fem år.

Beskriv meget kort­fat­tet:
– hvilke symp­to­mer du gik til lægen med
– hvor­dan lægen/sygehuset reage­rede på det, du fortalte/viste
– hvad der skete efter­føl­gende.

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du er pårø­rende til en person, der har haft de nævnte
ople­vel­ser.

Husk at angive et tele­fon­num­mer og/eller en mailadresse, vi kan træffe dig på. Det skal
under­stre­ges, at henven­del­sen behand­les strengt fortro­ligt, og at du ikke forplig­ter dig til noget
alene ved at kontakte os.

Vi vil være taknem­me­lige for svar på opsla­get senest 1. februar 2018.

Skriv eller ring til: Nils Feld­balle, produ­cent, tlf. 20337801, info@feldballefilm.dk.