En ny treårig overenskomstaf­tale mellem Regio­ner­nes Lønnings- og Takst­nævn og Dansk Psyko­log Fore­ning, der skal gælde fra 1. okto­ber 2019, sikrer bl.a., at alle borgere over 18 år, som lider af angst, herun­der OCD,  frem­over kan få tilskud til psyko­log­be­hand­ling. Det er meget glæde­ligt, at den hidti­dige begræns­ning, hvor ordnin­gen kun gjaldt for de 18-38-årige, nu er fjer­net, så alle voksne, der bliver henvist til psyko­log­be­hand­ling, kan få tilskud­det på 60 procent af psyko­lo­gens honorar.

Ordnin­gen giver tilskud til maks. 12 konsul­ta­tio­ner, “dog kan perso­ner med henvis­ning for let til mode­rat depres­sion og let til mode­rat angst, herun­der let til mode­rat OCD, efter­gen­hen­vis­ning få tilskud for indtil 12 konsul­ta­tio­ner yder­li­gere”, som der står i afta­len.

Læs mere om afta­len på Danske Regio­ners hjem­meside, hvor der også er link til selve afta­ledo­ku­men­tet.