Omkring 100.000 børn, unge og voksne i Danmark lider af OCD. Der findes gode behand­lings­me­to­der, men desværre er der mange med OCD, der ikke får opsøgt den rette hjælp og behand­ling. Det vil OCD-fore­nin­gen forsøge at gøre noget ved med en kampagne, der kører på de soci­ale medier fra onsdag den 11. april og seks uger frem.

Mange kan gå med OCD i årevis uden egent­lig at vide, hvad der sker for dem. Og fami­lien bliver let en del af mønstrene med at tjekke ting igen og igen eller udføre bestemte hand­lin­ger igen og igen. For de irra­tio­nelle tanker og hand­lin­ger dæmper angsten kortva­rigt. Erfa­rin­gerne viser, at når den OCD-ramte erken­der symp­to­merne og får den rette speci­a­li­se­rede behand­ling, er der rigtig gode chan­cer for, at livet igen bliver spæn­dende og rart at leve.

Med kampag­nen håber OCD-fore­nin­gen at skabe større opmærk­som­hed om lidel­sen og give både de OCD-ramte og deres pårø­rende et skub i retning af at søge hjælp. Det kan være ved at kontakte OCD-fore­nin­gen for råd og vejled­ning eller ved at kontakte egen læge, der kan henvise til et speci­a­li­se­ret behand­lings­til­bud. Behand­lin­gen består i kogni­tiv adfærds­te­rapi even­tu­elt i kombi­na­tion med medi­cin.

Kampag­nen er støt­tet økono­misk af Spar Nord Fonden (hoved­sponsor) og Brød­rene Hart­manns Fond.

Kontakt Selvi Tas (4214 9581 / selvi@ocd-foreningen.dk), Tina Heide (tina@ocd-foreningen.dk) eller Stig Ander­sen (4019 7682 / stig@ocd-foreningen.dk) for yder­li­gere infor­ma­tion om kampag­nen.