Af SANNE JENSEN, psyko­log, ph.d.-studerende og PER HOVE THOMSEN, profes­sor, over­læge, dr.med., Aarhus Univer­si­tets­ho­spi­tal Risskov, Børne- og Ungdoms­psy­ki­a­trisk Center

Den 18. novem­ber 2019 publi­ce­rede vi resul­ta­terne fra et nyt delstu­die af the Nordic Long-term OCD Treat­ment Study (Nord­LOTS) omkring lang­tids­per­spek­ti­verne for norske, sven­ske og danske børn og unge i alde­ren 7 til 17 år i behand­ling for OCD. Hoved­re­sul­ta­tet var, at langt de fleste børn og unge har god gavn af kogni­tiv adfærds­te­rapi, også når vi fulgte dem over en tre-årig peri­ode efter behand­lin­gen. Nogle patien­ter fik flere sessio­ner end stan­dard og andre blev supple­ret med medi­cin.

Vi iden­ti­fi­ce­rede dog også en gruppe, som måske ikke havde fået tilstræk­ke­lig behand­ling i forhold til, hvad de kunne have brug for, fordi de blev ved med at have symp­to­mer i opfølgnings­perioden. Man var i særlig risiko for at tilhøre denne gruppe, hvis man var teena­ger, havde konta­mi­na­tions­symp­to­mer (dvs. vaske­ri­tu­a­ler og tvang­stan­ker om snavs eller smitte) og nedsat sygdoms­ind­sigt. Desværre blev resul­ta­terne medi­e­dæk­ket med bl.a. den misvi­sende over­skrift: “Tvangs­ramte unge kan få det værre af udbredt behand­ling”.

To poin­ter er særligt væsent­lige at frem­hæve for at undgå misfor­stå­el­ser:

1) Der er ingen som helst grund til at tro, at patien­terne skulle have fået det værre af selve behand­lin­gen! Resul­ta­terne tyder i stedet på, at behand­lin­gen for nogle patien­ter ikke har haft tilstræk­ke­lig effekt, så patien­terne blev ved med at have symp­to­mer, selvom de dog blev mind­sket i behand­lings­pe­ri­o­den.

2) Der er masser af patien­ter med konta­mi­na­tions­symp­to­mer, der opnår god effekt af kogni­tiv adfærds­te­rapi. Det er altså ikke sådan, at disse patien­ter i sig selv udgør en særlig gruppe, for hvem behand­lin­gen ikke har god effekt. Men for nogle patien­ter øger tilste­de­væ­rel­sen af konta­mi­na­tions­symp­to­mer altså risi­koen for ikke at opnå tilstræk­ke­lig god effekt af behand­lin­gen på længere sigt.

Man har i mange år vidst, at kogni­tiv adfærdste­rapi er en god og effek­tiv behand­lings­form mod OCD, og faktisk har kogni­tiv adfærds­te­rapi med ekspo­ne­ring og respons­hin­dring været med til at revo­lu­tio­nere behand­lin­gen af OCD. Også vores resul­ta­ter tyder på, at stør­ste­delen af de børn og unge, der deltog i studiet havde gavn af behand­lin­gen. Men det er selv­føl­ge­lig også vigtigt at iden­ti­fi­cere de patien­ter, der ikke profi­te­rer i lige så høj grad som fler­tal­let, så vi kan komme nærmere en effek­tiv behand­ling for så mange som over­ho­ve­det muligt.

Vores konklu­sion på studiet er, at de fleste børn og unge med OCD har gavn af den gængse behand­lings­form, men at der er en mindre gruppe, der profi­te­rer mindre af behand­lin­gen og vedbli­ver at have symp­to­mer over en tre-årig peri­ode. Budska­bet til behand­lere af OCD må være at have en særlig opmærk­som­hed over for patien­ter, som ikke respon­de­rer over­be­vi­sende på behand­lin­gen — især hvis de er teena­gere, har konta­mi­na­tions­symp­to­mer og nedsat sygdoms­indsigt.

Vi har selvsagt ikke under­søgt, hvad en sådan ‘opmærk­som­hed’ eller ‘øget indsats’ over for denne gruppe kunne være. Noget tyder på, at supple­ment med medi­cin af typen SSRI eller simpelt­hen et længere behand­lings­for­løb med kogni­tiv adfærds­te­rapi kan hjælpe mange af de patien­ter, som ikke i første omgang respon­de­rer tilstræk­ke­ligt på behand­lin­gen. Man kunne dog også ønske sig mere forsk­ning i, hvad der ellers kunne supple­res med over for denne gruppe udover kogni­tiv adfærds­te­rapi med ekspo­ne­ring og respons­hin­dring, som af alle eksper­ter på områ­det vurde­res helt essen­ti­elt for et godt behand­lings­re­sul­tat.

Det kunne være at arbejde mere målret­tet på den nedsatte sygdoms­ind­sigt, som måske også spil­ler ind på patien­tens moti­va­tion, mere inddra­gelse af metakog­ni­tive meto­der i tera­pien o.lign. Deru­d­over kunne man have hypo­te­ser om, hvor­vidt det er en bestemt type af patien­ter med konta­mi­na­tions­symp­to­mer, som er i særlig risiko for nedsat lang­va­rig behandlings­effekt­ — dette har vi stadig til gode at under­søge nærmere.